Роль і значення феномену першого кохання юнацького віку у формуванні правової (юридично значущої) поведінки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.44

Ключові слова:

юнацтво, партнери, перше кохання, взаємність, гармонія, конфлікт, зрада, насильницька поведінка, домашнє насильство, профілактика

Анотація

У статті презентовані результати теоретичного та емпіричного дослідження феномена «першого кохання» осіб юнацького віку. Актуальність теми дослідження продиктована соціальною і практичною значущістю впливу першого кохання юнацького віку на упорядкування правової поведінки особистості. У роботі висвітлено апробацію і результати розробленої авторської анкети «Світоглядні особливості поведінки та почуттів першого кохання періоду юнацького віку». За розробленою авторською анкетою представлено результати анкетування респондентів мешканці Київської, Житомирської, Дніпропетровської областей України.

Стверджується зв’язок закарбованої моделі поведінки у першого коханням з подальшим стилем сімейний, шлюбних правовідносин. Підкреслено, що психічна реальність першого кохання в юнацькому віці устеляється глибоким досвідом між статевих взаємин, етичних, естетичних критеріїв, що суттєво впливає на вибір шлюбного партнера, а відтак і на формування правової ( юридично значущої ) поведінки у сім’ї, родині, побуті. Визначено механізми психологічного захисту, які становлять ризик для фізичного, психічного, психологічного благополуччя особистості. Звернути увагу на особливостях віктимної поведінки юнацтва. Зроблено висновок, про те, що досвід пережитого нерозділеного, зрадницького покинутого першого кохання залишає рани в глибині психіки та провокує розвиток низької самооцінки, відчуття ущербності, які віддзеркалюються нестерпимим стражданням, болем у подальших між статевих романтичних стосунків. У зв’язку з чим підвищується роль етичного, морально, правового виховання юнацтва, спрямованого на аналіз цілісного сприйняття реальності першого кохання та запобігання можливих деформацій, криз.

Отримані результати дослідження можуть бути використані у: – науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень правової поведінки; – освітній діяльності – для підготовки та проведення лекцій, семінарів і практичних занять із навчальних дисциплін «Юридична психологія»; «Психологія особистості», «Превентивна психологія», «Сімейне право», «Запобігання та протидія домашньому насильству». Положення цього дослідження також можуть бути використані під час розроблення цільових програм правової освіти, тренінгів.

Посилання

Бантишева О.О. Психологічні особливості емоційного інтелекту осіб юнацького віку, схильних до віктимної поведінки:дис. канд. психол. наук: 19.00.07. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ. 2017. 292 с.

Бурмака Н.П. Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнаків: автореферат дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ. 2002. 18 с.

Колісник Л.О. Розвиток емоційного інтелекту як чинника запобігання самотності в юнацькому віці: автореферат... канд. психологічних наук, спец.: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. 2016. 20 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47319.

Левицька І.М. Психологічні особливості впливу образу фізичного Я на самоставлення дівчат раннього юнацького віку:дис. доктора філософії:053 – «Психологія». Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ. 2021. 269 с.

Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 2003. 240 с.

Павлик Н.В. Психологія гармонізація характеру в юнацькому віці. дис. д-ра психол. наук: 19.00.07. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ. 2017. 527 с.

Панчишин Р.І. Детермінанти поведінки людини: філософськo - правовий вимір: дис. ... кaнд. юрид.нaук. 12.00.12. Львівський державний університет внутрішніх справ. Львiв. 2016. 205 с.

Прокоф’єва О.О. Психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці: дис. канд. психол. наук: 19.00.07. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. м. Киів. 2010. 333 с.

Романова О.П. Вибір любові в бутті сучасної людини:дис. ...д-ра філософії. Філософія. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ. 2022. 255 с.

Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2012. 376 с.

Йосипів А.О. Детермінанти насильницької злочинності та протидія їй органами внутрішніх справ: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 2011. 276 с

Litinetskaia.M, Guelfi J. D. État amoureux normal et and pathological states of love. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique .Volume 179. Issue 3, March 2021. Pages 280-285. https://doi.org/10.1016/j.amp.2021.01.008. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003448721000317.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10