Концепція гендерно вмотивованих злочинів у міжнародному праві

Автор(и)

  • Т. Л. Сироїд доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.39

Ключові слова:

вразливі категорії, жертви злочину, захист прав людини, злочини на ґрунті гендерної ненависті, правова основа, юрисдикція, цілі сталого розвитку

Анотація

У статті розкрито поняття гендерно вмотивованих злочинів (ГВЗ) під якими слід розуміти протиправні, навмисні насильницькі дії, спрямовані проти особи через її стать. Наведено форми ГВЗ серед яких: сексуальне насилля, торгівля людьми, гендерно вмотивовані вбивства феміцид/ фемініцид, інфантицид. Висвітлено положення міжнародно-правових актів, які містять норми щодо заборони насилля та протидії ГВЗ, зокрема: Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Загальна рекомендація № 19 Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок, Зауваження загального порядку № 38 (2020) Комітету з прав людини, Статут Міжнародного кримінального суду 1998 р., Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., Додатковий Протокол про запобігання та припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ТНОЗ 2000 р. (Палермський протокол), Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 2011 р., Рішення № 15/05, № 7/14 Ради міністрів ОБСЄ, Директива Європейського Парламенту і Ради про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством 2022 р. тощо. Підсумовано, що означені норми пройшли свій шлях від гарантування прав людини (основоположний принцип щодо заборони дискримінації), аж до суворої заборони щодо їх порушення (визнання кримінально-караними діяннями).

Висвітлено характерні контекстуальні обставини ГВЗ, зокрема: вчинене діяння має становити правопорушення згідно з кримінальним законодавством (наявність основного злочину); основним об’єктом є посягання на особистість людини, основні невід’ємні права і свободи, гарантовані міжнародними стандартами і національним законодавством; невід’ємною складовою протиправного діяння є певний мотив або мотиви упередження, зокрема щодо конкретного гендерного контексту та обставин, в яких воно вчиняється; вибір жертв може здійснюватися виключно за гендерною ознакою або на основі множинних ознак ідентичності, таких як стать та релігія. Будь-яка особа чи група осіб, незалежно від їхньої статі, можуть стати жертвами злочинів на ґрунті гендерної ненависті (чоловіки, жінки, представники ЛГБТ співтовариств та ін.); складовою об’єктивної сторони є застосування різних форм насилля, включаючи кібернасилля; поневолення, зокрема придбання, продаж, надання у користування, обміну особи або осіб; зґвалтування; примусова вагітність, примусова стерилізація; сексуальне насильство; убивство та інші протиправні дії. Суб’єктом скоєння протиправного діяння є фізична осудна, винна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності, передбаченого законодавством відповідної держави або міжнародними угодами. Діяння може бути скоєно у співучасті або у складі організованої групи. Суб’єктом відповідальності може бути визнана також юридична особа.

ГВЗ можуть мати характер загальнокримінальних злочинів, транснаціональних злочинів, визначення яких міститься в Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., особливо за такої форми як торгівля людьми з гендерною мотивацією. А також можуть бути складовими міжнародних злочинів, що визнаються найбільш тяжкими і небезпечними правопорушеннями склади яких передбачено міжнародними угодами, статутами міжнародних органів кримінальної юрисдикції (МКС, трибуналів ad hoc, спеціалізованих судів тощо). Зроблено відповідні висновки і рекомендації.

Посилання

Gender-Based Hate Crime. https://www.osce.org/files/f/documents/f/1/480847.pdf (дата звернення 01.04.2024).

Закон України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (дата звернення 03.04.2024).

Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення 03.04.2024).

Facts and figures: Ending violence against women. URL: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (дата звернення 20.02.2024).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women (дата звернення 20.02.2024).

UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women, 1992. URL: https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html (дата звернення 20.03.2024).

Declaration on the Elimination of Violence against Women. URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women (дата звернення 24.02.2024).

General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration. URL: https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no38-2020-trafficking-women (дата звернення 16.03.2024).

IASC Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse. URL: https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/migrated/2019-09/iasc_six_core_principles_relating_to_sexual_exploitation_and_abuse_sept_2019.pdf (дата звернення 19.03.2024).

Statute of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. URL: https://www.irmct.org/sites/default/files/documents/101222_sc_res1966_statute_en_0.pdf (дата звернення 30.03.2024).

Rome Statute of the International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf (дата звернення 02.03.2024).

The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). URL: https://www.coe.int/en/web/gender-matters/council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence (дата звернення 02.024.2024).

Decision № 15/05 Preventing and combating violence against women. URL: https://www.osce.org/mc/17451?download=true (дата звернення 02.024.2024).

Decision No. 7/14 Preventing and Combating Violence Against Women. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/8/e/130721.pdf (дата звернення 26.03.2024).

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating violence against women and domestic violence COM/2022/105 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105 (дата звернення 26.03.2024).

United Nations Convention against Transnational Organized Crime. URL: https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_55_25-E.pdf (дата звернення 30.03.2024).

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons (дата звернення 20.02.2024).

Сироїд Т. Щодо питання визначення поняття «міжнародний злочин» // Ukraine in the system of modern international legal order and еuropean integration: problems of doctrine and practice in the context of humanitarian challenges: Collection of scientific materials. (Chernivtsi, March 30, 2023). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. С. 26. 196 с.

Gender-related killing of women and girls: promising practices, challenges and practical recommendations Background paper prepared by the Secretariat. URL: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v14/053/60/pdf/v1405360.pdf?token=9U8rz3coutd3guzJve&fe=true (дата звернення 12.03.2024).

Elements of Crimes. URL: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf (дата звернення 31.03.2024).

Understanding Hate Crimes A Handbook for Ukraine. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/4/9/208176.pdf (дата звернення 01.04.2024).

Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0841 (дата звернення 31.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10