Проблемні питання та перспективи участі України в здійсненні міжнародного кримінального правосуддя

Автор(и)

  • А. Ю. Піменова старший викладач кафедри публічно-правових дисциплін Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, Україна https://orcid.org/0000-0003-2715-394X
  • В. М. Кузьменко старший викладач кафедри публічно-правових дисциплін Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.37

Ключові слова:

ратифікація, Римський статут, Міжнародний кримінальний суд, міжнародні злочини, міжнародне право, засади співвідношення, імплементація, співробітництво

Анотація

У статті розглянуто питання, пов’язані з можливістю ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду як дієвого способу участі у здійсненні міжнародного кримінального правосуддя з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили та продовжують вчиняти на території нашої держави злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства. Проаналізовано основні засади співвідношення міжнародного та національного права, зокрема, кримінального процесуального права, на основі аналізу зроблено висновок, що сучасне кримінальне процесуальне право України здатне здійснювати взаємодію з нормами міжнародного права в галузі кримінального провадження на основі трьох основних принципів такої взаємодії. Досліджено також протиріччя положень Римського статуту з окремими нормами Конституції України в частині виключення імунітетів від відповідальності (зокрема, кримінальної) окремих категорій осіб, відмови від принципу невидачі власних громадян тощо, та доведено, що ця проблема може бути розв’язана і без внесення змін до Конституції України. За результатами дослідження зроблено висновок про те, що серйозні правові підстави для відмови від ратифікації Римського статуту відсутні та наголошено на необхідності ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду як обов’язкової умови для подальшої євроінтеграції нашої держави.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Смирнов М.І. Перспективи та правові наслідки ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду в контексті військової агресії Росії проти України. Juris Europensis Scientia, Випуск 6/2022. С. 98–102. URL: http://jes.nuoua.od.ua/archive/6_2022/19.pdf.

Міщук І.В., Киричук Б.С. Агресія Російської федерації проти України: актуальні питання щодо створення спеціального міжнародного трибуналу та розробки дієвого механізму компенсації за злочини проти миру та безпеки людства. Аналітично-порівняльне правознавство № 2 (2023). С. 403–410. URL: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.70.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV / Відомості Верховної Ради України, 2004, № 50, ст. 540. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів: ООН; Міжнародний документ, Заява [...] від 23.05.1969. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001, № 25-26, ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-УІ. Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 № 1401-VIII. Відомості Верховної Ради, 2016, № 28, ст. 532. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text.

Європейська конвенція про видачу правопорушників: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 13.12.1957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033#Text.

Римський статут Міжнародного кримінального суду: ООН; Статут, Міжнародний документ від 17.07.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.

Дроздов О.М., Дроздова О.В., Карпенко М.О., Зуєв В.В. Співробітництво із Міжнародним кримінальним судом: організаційні, юрисдикційні та кримінальні процесуальні аспекти. Юридичний науковий електронний журнал № 8/2022. С. 484–492. URL: http://lsej.org.ua/8_2022/110.pdf.

Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 11 липня 2001 року № 3-в/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ООН; Міжнародний документ від 16.12.1966. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950; Рада Європи; ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Гутник В.В. Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду. Адвокат. 2009. № 10. С. 34–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_10_6.

Андрейченко С.С. Принцип неприпустимості посилання на посадове становище особи в міжнародному кримінальному праві. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 319–323. URL: https://dspace.onua.edu.ua/items/846801ed-147c-4d53-846e-3e3584ef5bf8.

Матковський А.А. Виконання Україною рішень Міжнародного кримінального суду. Право і суспільство. № 3/2023. С. 380–389. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2023/3_2023/57.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10