Відповідальність приватного виконавця за порушення правил професійної етики

Автор(и)

  • І. І. Митрофанов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0002-1967-1985

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.28

Ключові слова:

професійна етика, етика приватного виконавця, етичний делікт, засоби стягнення, підстава відповідальності, етичні вимоги

Анотація

У статті досліджуються питання відповідальності приватного виконавця за порушення етичних норм. Зазначається, що аналіз сутнісних характеристик і природи правових санкцій є необхідною умовою грамотного використання наукової термінології, чіткої та логічної побудови дослідження, а в практичному сенсі – і необхідною умовою адекватного дисциплінарного стягнення. При цьому виникає дуже багато питань, головним із яких є чи можна за етичний делікт притягнути приватного виконавця до дисціплінарної відповідальності, яка безумовно визнається видом юридичної відповідальності? У зв’язку з цим метою статті є визначення юридичної сутності відповідальності приватного виконавця за порушення правил професійної етики. Аналізуються точки зору вчених на поняття юридичної відповідальності. Вивчаються нормативні положення законодавства про діяльність приватного виконавця, що встановлюють відповідальність за порушення правил професійної етики. Робиться висновок, що одним із основних факторів дотримання професійної дисципліни є можливість притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності. Підставою застосування до особи засобів дисциплінарної відповідальності є вчинення дисциплінарного делікту (проступку), що представляє собою невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків. Склад дисциплінарного делікту характеризується: 1) суб’єктом – приватним виконавцем; 2) об’єктом – сукупністю суспільних відносин, що виникають під час виконання рішень; 3) об’єктивною стороною – дією або бездіяльністю за загальним правилом у формі невиконання або неналежного виконання професійних обов’язків; 4) суб’єктивною стороною – виною приватного виконавця у виді прямого умислу. Специфічною підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності приватного виконавця є вчинення делікту, що полягає в порушенні ним правил професійної етики. У цьому випадку особа може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності за діяння, вчинене поза часом виконання ним своїх професійних обов’язків. Установлення зазначеної підстави дисциплінарної відповідальності продиктоване специфікою виконавчої діяльності. Конкретними засобами юридичної відповідальності за вчинення дисциплінарного правопорушення є дисциплінарні стягнення.

Посилання

Митрофанов І.І., Васечко Л.О. Етичний делікт як підстава дисциплінарної відповідальності судді. Публiчне право. 2023. № 3 (51). С. 37–45.

Філософський енциклопедичний словник / редкол.: В.І. Шинкарук (голова) та ін. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. 9-е вид., зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с.

Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 1 (67), том 1. С. 12–17.

Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення / відп. ред.: Ю.В. Баулін. Донецьк: Кальміус, 2013. 424 с.

Гайдаренко Л.О. До питання юридичної відповідальності у трудовому праві. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Випуск 2(23), том 5, частина 2. С. 36–40.

Ладіна Л.С. Юридична відповідальність приватного нотаріуса за адміністративним законодавством України: дис. … д-ра філософії: 081. Одеса, 2023. 248 с.

Кодекс професійної етики приватних виконавців України: Затверджений рішенням З’їзду приватних виконавців України № 7 від 26.10.2021. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/520387756526 (дата звернення: 13.03.2024).

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1403-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 29. Ст. 535.

Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України: Наказ Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2431/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1125-16#n16 (дата звернення: 13.03.2024).

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців : Наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017 № 3791/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-17#Text (дата звернення: 13.03.2024).

Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців: Наказ Міністерства юстиції України від 22 жовтня 2018 року № 3284/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-18#n7 (дата звернення: 13.03.2024).

Овчаренко О.М., Соломко О.В. Аналіз практики притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності. URL: https://www.pravojustice.eu/storage/app/uploads/public/603/619/67c/60361967c7197115524258.pdf (дата звернення: 13.03.2024).

Постанова Верховного Суду від 20.02.2020 в справі № 520/2210/19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87808457 (дата звернення: 13.03.2024).

Висновок № 222 щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області; Висновок № 223 щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва; Висновок № 224 щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області. URL: https://apvu.com.ua/tpost/plhs3hoi71-visnovki-vd-22082023 (дата звернення: 13.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура