Судово-технічна експертиза документів під час розслідування підроблення посвідчення водія, його збуту та використання

Автор(и)

  • Т. В. Українець аспірант кафедри криміналістичного забезпечення та судової експертології Національної академії внутрішніх справ, Київ, Україна https://orcid.org/0009-0002-1408-0497

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.22

Ключові слова:

документ, посвідчення водія, технічна експертиза документів, підроблення посвідчення водія, його збут та використання, методика проведення судової експертизи, розслідування кримінального проступку

Анотація

У статті досліджуються особливості проведення судово-технічної експертизи щодо посвідчення водія з ознаками підробки у кримінальному провадженні, розпочатому за статтею 358 Кримінального кодексу України. Розглянуто головні спеціальні засоби захисту від підробки, які містяться у національному посвідченні водія. Охарактеризовано основні способи підробки документів зі спеціальними засобами захисту: повне і часткове підроблення. З’ясовано, що підроблення посвідчення водія, яке рідко виявляється правоохоронними органами, пов’язано з виготовленням бланків документа та внесення у них відповідних відомостей за допомогою застосування сучасної поліграфічної техніки. Cистематизовані головні способи підроблення посвідчення водія: струменевий друк; термосублімаційний спосіб; офсетний (плоский) друк; електрофотографічний друк. У статті надано характеристика цим способам підробки документа, а також виокремлені ознаки, що можуть свідчити про підроблення водійського посвідчення певним способом. Окремо досліджені способи часткової підробки відповідних документів: травлення і змивання тексту; дописки і додрукування; заміни окремих частин посвідчення водія. Визначено перелік судово-експертних установ, які уповноважені проводити судово-технічну експертизу посвідчень водія. Наголошено, що цей вид експертизи виконують фахівці державних спеціалізованих установ, які мають експертні спеціальності з дослідження реквізитів документів; дослідження матеріалів документів; дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів. Наведено перелік методик проведення судових експертиз, які використовуються при дослідженні посвідчень водія з ознаками підробки. Окреслено завдання, що вирішують експертизи реквізитів документів, друкарських форм і матеріалів документів у кримінальних провадженнях про підроблення посвідчень водія, їх збут та використання. Розкрито стадії технічної експертизи документів під час розслідування підроблення посвідчення водія, його збуту та використання. З метою удосконалення процесу розслідування кримінальних проступків, передбачених статтею 358 Кримінального кодексу України запропоновано перелік типових питань, що вирішуються судово-технічною експертизою водійських посвідчень.

Посилання

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за період 2022-2023 років: статистика Офісу Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами: постанова Кабінету Міністрів України від 8 трав. 1993 р. № 340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF#Text.

Репешко І.Ю. Проблематика дослідження пластикових документів на транспортні засоби. Теорія та практика судово-експертної діяльності: матеріали VIII міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 27 листоп. 2019 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 361–363.

Криміналістична техніка: навчальний посібник / [Арешонков В.В., Біленчук П.Д., Волошин О.Г., Воробей О.В. та ін.]; за ред. А.В. Кофанова. Книга друга. Київ: КИЙ, 2009. 416 с.

Невмержицька І.М., Нечеснюк М.В. Технічні характеристики та основні елементи захисту бланків національних посвідчень водія / за заг. ред. С.С. Чернявського, С.Г. Кримчука: наоч.-практ. посіб. Київ: НАВС, 2023. 61 с.

Криміналістика: підручник / [В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Самодін та ін.]. Київ: Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.

Криміналістика (курс лекцій): навчальний посібник / [М.Ю. Будзієвський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець та ін.]. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 397 с.

Воробей О.В., Атаманчук В.М., Підвисоцький В.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: мультимедійний навчальний посібник. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/tekhn_dokum/info/lec8.html.

Ярема С., Мельничук С. Офсетний друк: навч. посібник. Київ: Талком, 2000. 467 с.

Про судову експертизу: Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text.

Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України 17 лип. 2017 р. № 591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text.

Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів : наказ Міністерства юстиції України від 3 берез. 2015 р. № 301/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#top.

Реєстр методик проведення судових експертиз. Міністерство юстиції України: [сайт]. URL: https://rmpse.minjust.gov.ua/search/.

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність