Аудіо-, відеоконтроль особи як засіб встановлення події кримінального правопорушення у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • Н. В. Тітова ад’юнкт кафедра кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0009-0005-0372-7074

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.21

Ключові слова:

подія кримінального правопорушення, негласні слідчі (розшукові) дії, приватне спілкування, аудіоконтроль особи, відеоконтроль особи, докази, доказування, недопустимі докази, засоби кримінального процесуального доказування

Анотація

У статті розглянуто питання проведення «аудіо-, відеоконтролю особи» (ст. 260 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК)) слідчими органу досудового розслідування, оперативними підрозділами. Неналежне здійснення нагляду прокурором за дотриманням прав і свобод особи під час проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, призводить до визнання судом доказів у кримінальному провадженні не допустимими і обумовлює втрату фактичних даних, що встановлюють обставини події кримінального правопорушення, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК.

Практика проведення негласних слідчих (розшукових)дій (далі – НС(Р)Д) у вітчизняному законодавстві відносно нова. Їхнє проведення здійснюється із набуттям чинності КПК у 2012 році, до якого включено главу 21 «негласні слідчі (розшукові) дії». НС(Р)Д у порівнянні із слідчими розшуковими діями (далі – СРД) є набагато обмежуючими відносно осіб, бо проводяться без їх відома, а процесуально-правові норми, які забезпечують проведення аудіо-, відеоконтроль не є досконалими, і тому на практиці виникають питання стосовно їх тлумачення та застосування.

Із судової практики наведено приклади визнання недопустимим доказом фактичних даних про неформальне спілкування особи з оперативними працівниками, прокурором під час проведення НС(Р)Д аудіо,- відеоконтролю особи, неправильний вибір НС(Р)Д, що полягає в проведенні аудіо-, відеоконтролю місця в межах ухвали слідчого судді апеляційного суду про дозвіл на проведення аудіо,- відеоконтролю особи, невідповідність змісту протоколу НС(Р)Д із характером процесуальної дії, недотримання вимог щодо складання протоколів, які визначено в ч. 3 ст. 104 КПК, що призводить до втрати доказової інформації за результатами проведеної НС(Р)Д.

Посилання

Бабечко Н.Р., Фігурський В.М., Поняття засобів кримінального процесуального доказування. Юридичний науковий вісник електронний журнал. 2023. Вип № 5. С. 309–316. URL: http://lsej.org.ua/5_2023/77.pdf (дата звернення 01.02.2024).

Вирок Галицького районного суду міста Львова від 29 листопада 2023 року у справі № 461/1706/20 (провадження № 1-кп/461/68/23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115251355 (дата звернення: 14.02.2024).

Вирок Гусятинського районного суду Тернопільської області від 24 грудня 2020 року у справі № 596/1688/18 (провадження № 1-кп/596/7/2020) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93824340 (дата звернення: 20.02.2024).

Грібов М.Л., Шеліховська І.Ю., Аудіо,- відеоконтроль особи: підмінна змісту негласної слідчої (розшукової) дії. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. Вип. 1. С. 450–454. URL: http://lsej.org.ua/1_2023/106.pdf (дата звернення: 10.02.2024).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з протоколами до неї: чинне законодавство, поточна редакція – Редакція 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 31.01.2024).

Кримінальний кодекс України: чинне законодавство, поточна редакція – Редакція 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 31.01.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство, поточна редакція – Редакція 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 31.01.2024).

Мицак В.В. Стан наукової розробки використання аудіо- та відеоконтролю особи в процесі протидії злочинності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 4 (84). URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/252d20ec-8310-4b39-a404-11fcc8bf6695/content (дата зверненя: 10.02.2024).

Первій В.Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів під час розслідування злочинів, повʼязаних із зловживанням владою або службовим становищем. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 3. С. 393–398.

Постанова Верховного суду від 24 травня 2018 року у справі № 332/2781/15-к (провадження № 51-2854км18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74409389 (дата звернення: 10.02.2024).

Постанова Верховного суду від 18 грудня 2019 року у справі № 588/1199/16-к (провадження № 51-3127км19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86505861 (дата звернення: 14.02.2024).

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дії та використання результатів у кримінальному провадження: зат. наказом Генеральної прокуратури Служби безпеки України М-ва фінансів України М-ва Юстиції України. Наказ від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5/. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text. (дата звернення: 15.02.2024).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України № 12-рп/2011 від 20 жовтня 2011 року (справа № 1-31/2011). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11#Text (дата звернення: 14.02.2024).

Сердюк А.В. Місце аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця у системі негласних слідчих (розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право. 2016. Вип. № 10. С. 166–172.

Стоянов М.М. Свобода від самовикриття та забезпечення права на захист при проведенні аудіо-, відеоконтролю особи. Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 травня 2023 року)/ Національний університет «Одеська юридична академія». URL: https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c8a0aa5f-16fb-44a6-be0a-df04618309fe/content.

Уваров В.Г. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю. Науковий фаховий журнал «Право і суспільство». 2012. Вип. № 5. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/5_2012/33.pdf (дата звернення: 15.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність