Особливості використання спеціальних знань як складової методики розслідування злочинів терористичного спрямування

Автор(и)

  • І. Р. Серкевич кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7678-0291
  • Ю. О. Лісіцина кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5631-9297

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.20

Ключові слова:

тероризм, злочини, розслідування злочинів, слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи, техніко-криміналістичне забезпечення, спеціальні знання, криміналістичні знання, експерт

Анотація

У статті досліджено особливості використання спеціальних знань як складової методики розслідування злочинів терористичного спрямування. Розглянуто проблеми використання спеціальних знань у непроцесуальній і процесуальній формах. Проаналізовано особливості використання окремих видів спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з тероризмом. Розроблено криміналістичні рекомендації щодо підвищення якості використання спеціальних знань при проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Особливу увагу приділено процесу оцінювання висновку експерта слідчим. Показано можливості підвищення рівня судово-експертного супроводу процесу формування доказової бази. Зазначено, що останнім часом через безліч чинників таке суспільно небезпечне діяння як тероризм (терористичний акт) відбувається досить часто в різних куточках нашої планети. Правоохоронні органи провадять щорічну роботу з попередження, розслідування, запобігання різним терористичним актам. Структура методики розслідування містить стандартний набір елементів: криміналістична характеристика окремого виду злочину; обставини, що підлягають встановленню; типові слідчі ситуації; методи збирання доказової та іншої криміналістично значущої інформації; використання спеціальних знань; особливості профілактики злочинів в процесі їх розслідування. Специфічною особливістю використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з тероризмом, є призначення і проведення судових експертиз. Вивчення слідчої та судової практики свідчить про велику кількість видів і родів судових експертиз, що призначаються в рамках розслідування цієї категорії злочинів судових експертиз. Серед них найчастіше трапляються: судові лінгвістичні, вибухотехнічні, трасологічні, дактилоскопічні, почеркознавчі, техніко-криміналістичні експертизи документів, балістичні, судові експертизи матеріалів, речовин і виробів, фоноскопічні та ін. Зараз особливого значення набуває судово-лінгвістична експертиза, під час якої проводять складний лексичний, морфологічний, семантичний, синтаксичний, стилістичний та інші аналізи тексту (мови), щоб виявити у змісті аудіо-, відеозапису чи у друкованих матеріалах ознаки екстремізму. Зроблено висновок, що дослідження і врахування особливостей використання спеціальних знань дасть змогу удосконалити наявні і розробити нові шляхи судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування такого злочину як тероризм.

Посилання

Попов В.Ю. Сучасні можливості використання спеціальних знань при розслідуванні терористичного акту. Європейські перспективи. 2020. № 2. С. 181–186.

Попов В.Ю. Методика розслідування терористичного акту: дис. … д-ра філософії: 081 «Право» / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна МОН України. Харків, 2021. 480 c.

Особливості використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених на території операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях: науково-методичні рекомендації / В.В. Кікінчук, Р.Л. Степанюк, О.О. Юхно та ін. Харків: ХНУВС, 2018. 48 с.

Тимчишин А.М. Спеціальні знання: поняття, зміст та суб’єкти використання. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С. 299–302. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2018/79.pdf (дата звернення: 18.03.2024).

Бояров В.І., Ларкін М.О. Особливості розслідування злочинів екстремістської спрямованості, учинених членами молодіжних неформальних груп (об’єднань). Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. C. 462–479. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/35/552/1160-1?inline=1 (дата звернення: 18.03.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 18.03.2024).

Бондаренко Є.В. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 20–27. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/3/3.pdf (дата звернення: 18.03.2024).

Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні і розслідуванні, затвердж. Наказом МВС України № 575 від 07.07.2017. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text (дата звернення: 18.03.2024).

Савчук М.В. Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / НУ «Львів. політехніка». Львів, 2019. 257 с.

Погорецький М.А., Ленко М.О., Сергєєва Д.Б. Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія / за ред. проф. М.А. Погорецького. Київ: Алерта, 2014. 300 с.

Інструкція про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні, затвердж. Наказом СБУ від 19.03.2016 № 138. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0564-16 (дата звернення: 18.03.2024).

Маслюк О.В. Організація досудового розслідування злочинів терористичного спрямування. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Сер. «Право». 2021. Вип. 65. С. 314–318. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/59.pdf (дата звернення: 18.03.2024).

Тимчишин А.М. Спеціальні знання у кримінальному процесі України: теорія та практика: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Дон. держ. ун-т внутр. справ. Кропивницький, 2023. 438 с.

Тимчишин А.М. Спеціальні знання у кримінальному процесі України : монографія. Одеса: Вид-во «Юридика», 2023. 362 с.

Цюприк І.В. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю: теорія і практика: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 499 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність