Засада захисту правової довіри у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Т. О. Лоскутов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2686-9201

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.15

Ключові слова:

захист правової довіри, принцип, воєнний стан, кримінальне провадження, права і свободи людини, повноваження, ефективна участь, кримінальне процесуальне законодавство, обвинувачений, дистанційний судовий розгляд

Анотація

Стаття присвячується дослідженню засади захисту правової довіри у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану. Під час постановки проблеми зазначається, що стан кримінального та кримінального процесуального законодавства, а також практика його реалізації в умовах воєнного стану має бути стабільними, однаковими, прогнозованими та ефективними. У ході розкриття стану опрацювання відповідної проблематики відмічається, роботи вчених торкались деяких складових засади захисту правової довіри у кримінальному провадженні, проте вказана засада під час воєнного стану комплексно не досліджувалася у процесуальній доктрині. У перебігу викладу основного матеріалу підкреслюється, що при інтенсивному нормотворчому процесі щодо «удосконалення» змісту КПК стосовно регулювання кримінального провадження в період воєнного стану неможна взагалі вести мову про стабільність та прогнозованість кримінальних процесуальних приписів, правову визначеність та забезпечення прав і свобод людини у кримінальному процесі, а відтак – про захист правової довіри у царині кримінального судочинства під час воєнного стану. Акцентується увага на тому, що про ігнорування засади захисту правової довіри у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану свідчить існування правової регламентації не завжди адекватного процесуальним повноваженням суб’єктів кримінального процесу захисту від порушення прав і свобод людини. Визначається, що неузгодженість приписів Конституції України та Кримінального процесуального кодексу України в частині правового регулювання окремих прав і свобод в умовах воєнного стану обумовлює наявність правової невизначеності кримінального процесуального законодавства, що негативно позначається на правовому становищі особи у сфері кримінального процесу. Підсумовується, що проблемність забезпечення засади захисту правової довіри у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану відображається у дефектному правовому регулюванні прийняття судом рішення всупереч волі обвинуваченого щодо проведення дистанційного судового розгляду, при якому обвинувачений знаходиться поза межами приміщення суду.

Посилання

Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. 392 с.

Славицька А. Коли кількість не означає якість: скільки ще змін витримає КПК? Закон і бізнес. 19.07.2022. URL: https://zib.com.ua/ua/152163-koli_kilkist_ne_oznachae_yakist_skilki_sche_zmin_vitrimae_kp.html?fbclid=IwAR1fFC9ARSV6l5Jyh0GEk986-9JDdSE1FSMAbD32C0Lfaw-k-rqujuYV6Cs.

Лоскутов Т.О. Стабільність кримінального процесуального закону та забезпечення прав людини. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2015. № 2. С. 189–194.

Гловюк І., Завтур В. Підвищення ефективності досудового розслідування: до питання пропорційності обмеження прав людини. Закон і бізнес. 06.04.2022. URL: https://zib.com.ua/ua/151120.html.

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Рішення Європейського суду з прав людини «Тарасов проти України» від 31 січня 2014 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-204038.

Гловюк І.В., Дроздов О.М. Проведення судового засідання у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні: доктринальні та практичні проблеми. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 438–444. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/104.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність