Тактика огляду речей у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • А. В. Коваленко кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету № 2 Донецького державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3665-0147

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.12

Ключові слова:

кримінальне провадження, досудове розслідування, криміналістична тактика, слідча (розшукова) дія, огляд, огляд речей, криміналістична фотозйомка, протокол

Анотація

Статтю присвячено формулюванню тактико-організаційних криміналістичних рекомендацій щодо проведення огляду речей у кримінальному провадженні. Автор досліджує сутність огляду, як процесуальної дії, та пропонує визначати огляд речей як гласну С(Р)Д, яка полягає у безпосередньому цілеспрямованому сприйнятті уповноваженою особою ознак певного матеріального об’єкта з метою отримання чи перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження.

У структурі огляду речей виокремлено традиційні підготовчий, робочий та заключний етапи. Серед підготовчих дій автор наводить ознайомлення з іншими матеріалами кримінального провадження, визначення меж огляду, обрання часу та місця його проведення, визначення кола учасників та підготовку необхідних науково-технічних засобів. На загальній стадії робочого етапу такого огляду запропоновано встановлювати, описувати та фіксувати загальні ознаки досліджуваних об’єктів: зовнішній вигляд, матеріал, загальні розмірні характеристики, вагу, тип та найменування тощо. На детальній стадії робочого етапу рекомендовано встановлювати, описувати та фіксувати специфічні, індивідуалізуючі ознаки оглядуваних об’єктів: розмірні характеристики, форму, матеріал, забарвлення кожного окремого елементу; позначки, написи та маркування; дефекти, пошкодження та сліди нашарування тощо. Означено, що на заключному етапі огляду речей здійснюється фіксування його ходу та результатів, а також пакування оглянутих речей.

Наголошено, що основною формою фіксування такої процесуальної дії є протоколювання. Наведено відомості, які доцільно заносити до вступної, оглядової та заключної частин протоколу. Типовими додатками до протоколу визнано друковану фототаблицю, носії комп’ютерних даних з цифровими фотознімками та відеозаписами, виконаними під час проведення огляду.

Посилання

Бузина С.О., Лук’янова В.О. Особливості огляду транспортного засобу як об’єкта судової транспортно-товарознавчої експертизи. Молодий вчений. 2022. № 6 (106). С. 79–82.

Чердинцев Ю.Г., Черемнова А.І. До питання тактики огляду місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в темний час доби. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. Вип. 6 (47). С. 208–211.

Одерій О.В. Тактика слідчого огляду комп’ютерних систем та їх елементів / О.В. Одерій, С.О. Корона, C.B. Самойлов. Донецьк, 2010. 88 с.

Захарова О.В. Особливості проведення огляду вилученої комп’ютерної техніки під час розслідування комп’ютерних злочинів. Слідча практика. 2012. № 3. С. 169–175.

Манжай О.В. Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки. Вісник ХНУВС. 2016. № 3 (74). С. 111–120.

Бондар В.С. Методика розслідування умисних вбивств, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї: метод. реком. для практ. працівн. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. 148 с.

Коваленко В.В. Організація й тактика огляду вогнепальної зброї та боєприпасів на місці їх виявлення. Вісник Луганського державного університету імені Е.О. Дідоренка. 2017. № 1 (77). С. 189–197.

Комісарчук Р.В. Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні терористичних актів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2015. № 15, Т. 2. С. 135–138.

Матарикіна О.В. Проблемні питання, що виникають у ході огляду місця події: виявлення й вилучення слідів біологічного походження. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. Випуск 18. С. 146–153.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В.Ю. Шепітько (голова) та ін. Харків: Право, 2018. 952 с.

Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз). Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. №. 2. С. 151–158.

Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. 384 с.

Коваленко А.В. Концептуальні засади використання цифрової 3D моделі як засобу пізнання та відображення ознак кримінального правопорушення. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Вип. 66. С. 420–430.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність