Правові аспекти проведення слідчо розшукових дій, пов’язаних з проникненням в житло

Автор(и)

  • О. В. Ільченко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, Сумський державний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-8453-8606
  • А. Р. Голоха студентка Навчально-наукового інституту права, Сумський державний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.11

Ключові слова:

недоторканність житла, проникнення до житла, громадська безпека, міжнародний досвід, Кримінальний процесуальний кодекс, судова практика

Анотація

Право на недоторканність житла є однією з фундаментальних засад демократичного суспільства та принципу верховенства права. У роботі докладно аналізується конституційне право на недоторканність житла в Україні та його реалізація на практиці. Ґрунтовно розглядаються відповідні норми Конституції України, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших нормативно-правових актів щодо умов законного і незаконного втручання у житло чи інше володіння особи.

Детально проаналізовано випадки виправданого обмеження державними органами права на недоторканність житла задля забезпечення громадської безпеки, запобігання злочинам чи охорони публічного порядку. Аналізуючи низку постанов Пленуму Верховного Суду України щодо тлумачення понять «проникнення», «житло» та «інше володіння особи» в контексті кримінальної відповідальності за порушення недоторканності житла. Зокрема, детально розглянуто визначення

«проникнення» у постановах Пленуму ВС СРСР 1983 р. та Пленуму ВС УРСР 1984 р. Проаналізовано також низку судових рішень щодо кваліфікації дій правоохоронців як «проникнення у житло».

Окремий підрозділ присвячено детальному аналізу правового регулювання та судової практики щодо обмеження права на недоторканність житла в США, Канаді та країнах ЄС. Зокрема, проаналізовано практику Верховного Суду США щодо проникнення в житло без ордеру за певних умов, порівняно з відповідними нормами Основного Закону ФРН та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На підставі дослідження зроблено висновок щодо необхідності забезпечення належного балансу між реалізацією правоохоронної функції держави та гарантуванням конституційного права на недоторканність житла відповідно до європейських стандартів у сфері прав людини.

На основі проведеного дослідження сформульовано низку конкретних пропозицій для вдосконалення положень КПК України та оперативно-розшукового законодавства з метою чіткішого регламентування підстав і процедури можливого обмеження права на недоторканність житла відповідно до європейської практики.

Загалом у роботі комплексно проаналізовано чинне законодавство, що регулює право на недоторканність житла в Україні, та практику його застосування у порівнянні з міжнародним досвідом. Сформульовано конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його реалізації з урахуванням європейських стандартів у цій сфері.

Посилання

Загальна декларація прав людини (рос/укр): Декларація Орг. Об’єдн. Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III: станом на 1 січ. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651- VI: станом на 1 січ. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України). Репозитарій Національного Авіаційного Університету: Home. 2016. C. 573. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18284 (дата звернення: 07.01.2024).

Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Присяжнюк Іван Іванович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2010. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 198–230. URL: http://surl.li/sgufs.

Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993 р. № 3745-XII: станом на 1 лип. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3745-12#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 09.11.2017 р. № 2189-VIII: станом на 9 лип. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2189-19#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Моторигіна М.Г. Загальні правила проникнення до житла в Сполучених Штатах Америки. С. 107–110. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15788/1/ Motorygina_107-110.pdf (дата звернення: 07.01.2024).

Наумова Н.М. Правові гарантії забезпечення недоторканності житла у фрн. KhNUIAIR: Репозитарій ХНУВС: Головна. Харківський національний університет внутрішніх справ. 2016. С. 42–50. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/ core/bitstreams/d0b54dd6-5205- 4b99-8781-49517c0bab61/content (дата звернення: 07.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність