Доктринальні підходи до кримінально-правових ознак домашнього насильства відносно дітей

Автор(и)

  • А. М. Тимчишин доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Івано-Франківська філія, Україна
  • Д. М. Тичина доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності, Національна академія внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.6

Ключові слова:

домашнє насильство, батьки, дитина, сімейні відносини, виховання, покарання

Анотація

За час незалежності Українська держава постійно вживала заходи з метою формування, реалізації та зміцнення політики у сфері захисту прав і свобод дитини. У статті надана кримінально-правова характеристика домашнього насильства відносно дітей. Наголошено, що зважаючи на те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3 Конституції України), права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ч. 2 ст. 3 Конституції України), можна із упевненістю сказати, що об’єкт домашнього насильства виступає абсолютною цінністю, посягання на яку мають суспільно небезпечний характер.

Кримінальне законодавство України охороняє суспільні відносини, які здійснюються за участі дітей або в їх інтересах, з метою забезпечення кримінально-правовими засобами умов для нормального фізичного, розумового і морально-духовного розвитку дитини. Протиправність дій батьків пов’язані у більшості випадків з їх вихованням дитини й обумовлюються протиріччями між виховним процесом в діях батьків та дозволеними діями в нормах права. Природа сімейного виховного процесу вимагає формулювання проблеми застосування фізичної сили проти волі дитини не як допустимої, а як необхідної міри.

Наголошено, що фізичні покарання визнаються насильством на підставі наявності у них ознаки вчинення дії проти волі дитини та такими, що принижують гідність на підставі спричинення шкоди почуттю власної гідності. Вирішення проблеми застосування сили щодо дитини в якості методу виховання базується на визнанні дитини абсолютно автономним суб’єктом, що перебуває у протиріччі з наявною неповнотою дієздатності та батьківською відповідальністю.

Посилання

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» / Левченко К.Б., Павліченко К.В., Чернєй В.В. та ін. Київ: МВС України; Нац. акад. внутр. справ, 2020. 415 с.

Бакаїм М.В. Адміністративно-правова характеристика діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя. 2021. 220 с.

Беспаль О.Л. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, проти життя та здоров’я дітей, що вчиняються в сім’ї: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2019. 262 с.

Бандурка І.О. Захист дитинства в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади: монографія. Харків: Золота миля, 2017. 432 с.

Блага А.Б., Тунтула О.С., Кочемировська О.О. Актуальні проблеми протидії домашньому насильству: навч. посіб. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 208 с.

Кузьменко С.С. Віктимологічні заходи запобігання насильницьким злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Маріуполь. 2021. 238 с.

Джужа О.М., Тичина Д.М. Передкримінальна поведінка дітей, які вчиняють кримінальні правопорушення. Правовий часопис Донбасу. 2023. № 2 (83). С. 23–28.

Василевич В.В. Кримінологічна політика України: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 434 с.

Богатирьов І.Г. Генезис домашньої злочинності в Україні. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2019. № 3. С. 205–212.

Тичина Д.М. Запобігання домашньому насильству в Україні: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. 612 с.

Барбарош Л.М. Проблеми запобігання домашньому насильству над дітьми в Україні. Наук. вісн. Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. 2021. № 3. С. 238–243.

Приколотіна Ю.Л. Злочинне фізичне насильство, що чинять батьки щодо малолітніх та неповнолітніх дітей на ґрунті сімейних відносин (кримінологічне дослідження): дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Луганськ, 2013. 240 с.

Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 р.: постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право