Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення: кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспект

Автор(и)

  • Д. О. Тимофєєв здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та права ПЗВО «Київський міжнародний університет», Україна https://orcid.org/0009-0001-2603-6955
  • О. С. Бісюк кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та права ПЗВО «Київський міжнародний університет», Україна https://orcid.org/0000-0002-1570-2721

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.5

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, затримання, запобіжний захід

Анотація

У статті розкривається теоретико-методологічних проблеми щодо затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Акцентована увага на тому, що нормативно-правове регулювання затримання у кримінальному провадженні залишається дискусійною проблемою, що додатково зумовлюється постійним внесенням змін до законодавства щодо правового регулювання цієї проблематики. Відповідно визначено, що метою статті є отримання наукового результату щодо окремих питань нормативного регулювання затримання, а також розроблення пропозицій щодо вдосконалення норм чинного законодавства. Особлива увага приділена юридичній конструкції норми Конституції України, яка визначає нагальність необхідності затримання як обов’язкову передумову застосування такого заходу. Критично проаналізовані наявні наукові підходи щодо розуміння затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. З урахуванням аналізу норм чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства запропоновано відповідні зміни з метою оптимізації правового регулювання затримання особи, яка  вчинила кримінальне правопорушення. Системно розглянуті та проаналізовані зміни, які внесені до законодавства України щодо затримання особи за вчинення кримінального правопорушення після введення воєнного стану. Визначено систему статей кримінального процесуального закону, які потребують внесення змін та нової редакції для вдосконалення процедури затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Основними завданнями дослідження є встановлення обставин, за наявності яких особу можливо затримати до початку досудового розслідування, відокремлення мети від мотивів кримінального процесуального затримання, визначення поняття кримінального процесуального затримання, а також встановлення алгоритму дій уповноваженої службової особи, яка здійснює затримання до початку досудового розслідування.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи: Міжнародний документ від 04.11.1950. Офіційний веб сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Про Національну поліцію: Закону України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Камзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності. Монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Харків, Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.

Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан / Ин-т адвокатуры при Киев. нац. ун-те им. Т. Шевченко; Ред. В.С. Ковальский. Киев: Юринком Интер, 1999. 445 с.

Кримінальний процес України. Підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закл. освіти / Грошевий Ю.М., Мірошниченко Т.М., Хоматов Ю.В. та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Акад. прав. наук України; за ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. Харків: Право, 2000. 494 с.

Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підруч. для юрид. вузів і фак. / Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П.; голов. ред. С.В. Головко. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Либідь, 1999. 533 с.

Шкарупа В.К., Гулина С.Н. Уголовный процесс Украины: Учебное пособие в схемах (для подготовки к сдаче выпускных экзаменов). / Донец. ин-т внутр. дел МВД Украины. Донецк, 1998. 129 с.

Тертышник В.М. Уголовный процесс. Харков: РИФ «АРСИС, ЛТД», 1997. 527 с.

Гулина С.Н., Чернышов В.Н., Шаповалова Л.И. Дознание в органах внутренних дел: Учебное пособие. Донецк: Донецкий институт МВД Украины при ДонГУ, 2000. 189 с.

Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. Харків: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. 157 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За заг. ред. Копотуна І.М. Київ: «К Н Т», 2023. 932 с.

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / За редакцією С.В. Ківалова та С.І. Кравченко. Одеса: Фенікс, 2020. 924 с

Гловюк І., Дроздов О., Тетерятник Г., Фоміна Т., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України. Видання 2. Електронне видання. Дніпро-Львів-Одеса-Харків, 2022. Станом на 03 травня 2022. 58 с.

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право