Основні вектори реформування пенітенціарної системи України у світлі євроінтеграційних процесів: ретроспективний погляд

Автор(и)

  • Р. Ю. Завітневич здобувач ступеня доктора філософії, відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Україна https://orcid.org/0009-0000-6538-8841

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.1

Ключові слова:

європейські стандарти, цивілізована пенітенціарна система, пенітенціарна установа, виконання покарання, відбування покарання, ресоціалізація

Анотація

Стаття розкриває процес реформування пенітенціарної системи України від часу набуття незалежності до сьогодення. Наголошується, що з настанням незалежності в Україні розпочався процес відходження від радянського минулого й зародилось прагнення приєднатись до західноєвропейських цінностей та інституцій. Європейський вектор розвитку та намір інтеграції до європейської спільноти стали головними пріоритетами зовнішньої політики України.

Акцентується увага на тому, що взятий Україною політичний курс на інтеграцію до європейської спільноти вимагає перетворень у різних сферах суспільних відносин. У цьому контексті важливе місце посідає реформа пенітенціарної системи України з урахуванням позитивного досвіду функціонування пенітенціарних систем країн європейської співдружності. Вступ України до Ради Європи, показав готовність нашої держави провести глобальні реформи, спрямовані на захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів.

Історичний аналіз засвідчив наслідування сучасною пенітенціарною системою України радянської моделі поводження із в’язнями, побудованої на авторитарності й тоталітаризмі. У країнах Європейського Союзу повага до людської гідності є однією з ключових цінностей. Орієнтація України на систему європейських цінностей сприятиме переосмисленню та пошуку нових шляхів до побудови у нашій державі цивілізованої пенітенціарної системи європейського зразка.

В умовах сьогодення пенітенціарна система України все ще перебуває у кризовому стані та переживає ряд проблем, які насамперед пов’язані з її недофінансуванням, застарілою в’язничною інфраструктурою, неналежним рівнем медичного обслуговування, непоодинокими випадками жорстокого поводження із в’язнями, відсутністю достатньої кількості реабілітаційних програм тощо.

На шляху до побудови в Україні цивілізованої пенітенціарної системи європейського зразка існує необхідність у проведенні порівняльно-правового дослідження у сфері функціонування пенітенціарних систем країн Європейського Союзу та України. Вивчення та аналіз сучасних теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених з цієї проблематики сприятиме формулюванню конкретних пропозицій щодо вдосконалення кримінально-виконавчого законодавства України.

Посилання

Віднянський C. Європейська політика України: основні етапи, проблеми та перспективи реалізації. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2016. Вип. 25. С. 9–40.

Lakes/ Flügge/ Philip/ Nestorović. Assessment of the Ukrainian Prison System, report on the Council of Europe expert mission to Ukraine in June and August 1996, Strasbourg, January 1997, Joint Progr. Proj. UKR V.B.4 (97) 1, s:ivukraineprisons.ukr.

Висновок № 190 (1995) від 26.09.1995 Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590#Text (дата звернення: 12.04.2024).

Протокол № 6 від 28.04.1983 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари (зі мінами, внесеними Протоколом № 11 (994_536)): Міжнародний документ від 28.04.1983. Офіційний вісник України. 2006. № 32, Ст. 2374.

Резолюція 1097 (1996) від 28.06.1996 Парламентської Асамблеї Ради Європи про скасування смертної кари у Європі / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_592#Text (дата звернення: 14.04.2024).

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29.12.1999 № 11-рп/99 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text (дата звернення: 12.04.2024).

Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань: Указ Президента України від 22.04.1998 № 344/98. Офіційний вісник України. 1998. № 16. Ст. 589.

Про виведення Державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ України (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 10.07.2009 № 532/2009 (532/2009)): Указ Президента України від 12.03.1999 № 248/99. Офіційний вісник України. 1999. № 11. Ст. 1.

Сидоренко С.М. Шляхи реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України на сучасному етапі. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 4. С. 149–156.

Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 683. Офіційний вісник України. 2006. № 20. Ст. 1480.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 07.12.2010 № 1085/2010. Офіційний вісник Президента України. 2010. № 32: Спеціальний випуск. Ст. 1026.

Бодюл Є.М. Проблеми доктринального визначення поняття «пенітенціарна система». Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 29–35.

Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 343. Офіційний вісник України. 2016. № 42. Ст. 1578.

Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 20. Офіційний вісник України. 2020. № 9. Ст. 352.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27.06.2014. Офіційний вісник України. 2014. № 75, т. 1. Ст. 2125.

Про пенітенціарну систему: Проєкт Закону України від 22.03.2021 (реєстр. № 5293) / Верховна Рада України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71498&pf35401=545054 (дата звернення: 12.04.2024) .

Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022–2024 рр.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1153-р. Урядовий кур’єр. 2022. № 271.

Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://rm.coe.int/09000016809ee581 (дата звернення: 12.04.2024).

Завітневич Р.Ю. Окремі аспекти становлення пенітенціарної системи України в умовах євроінтеграції. Пенітенціарна система у глобальному вимірі: матеріали ІІІ Міжнар. пенітенціарного форуму (м. Київ, 3 лист. 2023). Львів–Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 66–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право