Механізм реалізації права на судовий захист у господарських відносинах

Автор(и)

  • О.Ю. Бєломєстнов здобувач СО «Доктор філософії» Донецький національний університет імені Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.1.28

Ключові слова:

судовий захист, правовий механізм, позов, господарське судочинство, суд, сфера господарювання, спосіб захисту, господарський спір

Анотація

Стаття присвячена дослідженню реалізації права на судовий захист через поняття «механізм» як цілісну систему, для функціонування якої необхідна сукупність певних умов. Сформульовано визначення поняття «механізм реалізації права на судовий захист у господарських відносинах» на основі аналізу загальнотеоретичних уявлень та розумінь правового механізму, а також доопрацювано теоретико-правові підходи до визначення умов функціонування та структури механізму реалізації права на судовий захист в господарських відносинах. На підставі здійсненого аналізу пропонується визначення механізму реалізації права на судовий захист у господарських відносинах як комплексу матеріальних та процесуальних правових засобів, за допомогою яких нормативність права переводиться в упорядкованість господарських суспільних відносин, встановлюється і забезпечується реалізація права на звернення до суду за захистом та отримання безпосередньо судового захисту.
З’ясовано, що відсутність необхідних матеріальних правомочностей у позивача часто виявляється на стадії апеляційного або касаційного перегляду рішення господарського суду першої інстанції і носить системний характер, тому зважаючи на переважно економічний характер спірних господарських відносин, вважається доцільним поряд з перевіркою дотримання вимог щодо позовної давності, необхідного обсягу дієздатності суб’єкта звернення, перевіряти наявність необхідних матеріальних правомочностей у суб’єкта звернення за судовим захистом на стадії звернення. Для усунення вказаної проблеми, пропонується доповнення ч. 1 ст. 164 ГПК України положенням про необхідність подання разом із позовною заявою документів, які підтверджують правомочності власника поряд із доказами про порушення цього права у суб’єкта звернення за судовим захистом, на наш погляд, посприяло б забезпеченню ефективної дії механізму реалізації права на судовий захист у господарських відносинах.

Посилання

Беляневич В.Е., Беляневич О.А. Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018-2020 років. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 460 с.

Господарський процес: навч. посіб. / В.А. Кройтор та ін.; за ред. В.А. Кройтора. Харків, 2020. 328 с.

Кельман С.М., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. Київ: Кондор, 2008. 477 с.

Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси теорії права : Навчальний посібник. Київ: Книга, 2004. 376 с.

Калюжний Р.А., Атаманчук І.В. Розвиток процесуального права України. Київ: «МП Леся», 2015. 188 с.

Штефан А. Механізм доказування в юридичній конструкції права на судовий захист. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 2. С. 50–57.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Шило С.М. Механізм захисту прав і свобод людини і громадянина як гарантія забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Вип. 22. С. 269–273.

Бакірова І.О. Державно-правовий механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на судовий захист та місце органів юстиції України у здійсненні правосуддя. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_9254 (дата звернення: 19.04.2023).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В.Т. Бусел. Київ – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Лаврінович О.В. Державно-правовий механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на судовий захист та місце органів юстиції України у здійсненні правосуддя. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: http://www.minjust.gov.ua/0/9254 (дата звернення: 19.04.2023).

Юзьков Л. Государственное управление в политической системе развитого социализма. Київ: Вища школа, 1983. 156 с.

Альберда Т.Г. Механізм як загальнонаукова і правова категорія («правовий механізм»). Молодий вчений. 2013. № 2(02). С. 64–68.

Курашова І.М. Господарсько-правовий механізм саморегулювання будівельної галузі в Україні : монографія. Харків: Право, 2021. 176 с.

Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. Київ: Вентурі, 1996. 288 с.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, Xарків: Одіссей, 2010. 640 с.

Цивільний процес: Навчальний посібник / Васильєв С.В та ін. Xарків: Одіссей, 2008. 741 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. / Тертишніков В.І. та ін. Харків: Консум, 2002. 408 с. 19. Логінов О.А. Цивільний процес України / О.А. Логінов, О.О. Штефан. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 368 с.

Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів: Постанова Пленуму Вищого Офіційний портал Верховної Ради України. господарського суду від 29.05.2013 № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-13#Text (дата звернення: 19.04.2023).

Постанова Вищого господарського суду України від 17.10.2017 р. по справі № 923/1283/16. Аналітично-правова система ZakonOnline. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/69579260?from=%E2%84%96%20923%2F1283%2F16%20.

Постанова КГС ВС від 27.06.2018 р. у справі № 904/8186/17. Аналітично-правова система ZakonOnline. URL: https://zakononline.com.ua/courtdecisions/show/75081970?from=%E2%84%96%20904%2F8186%2F17%20 (дата звернення: 19.04.2023).

Постанова Західного апеляційного господарського суду від 26.11.2020 р. у справі №5015/6070/1. Аналітично-правова система ZakonOnline. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/93191064? (дата звернення: 19.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право