Міжнародно-правові проблеми кваліфікації права на гідний рівень життя

Автор(и)

  • В. Андріїв Доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9118-763X
  • Т. Вахонєва Доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3495-3622

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.22

Ключові слова:

міжнародні акти з прав людини, соціальні права, гідний рівень життя, достатній рівень життя, соціальні стандарти, соціальне забезпечення, соціальне страхування

Анотація

В статті розглядається право людини на гідний рівень життя, його закріплення в міжнародно-правових актах з прав людини, конституціях та законодавстві зарубіжних держав. Підкреслюється, що різні підходи щодо термінології у конституціях держав відображає суперечливе розуміння прав людини, а також рівень їх розвитку у конкретній державі. У зв’язку з цим, у сучасній науковій літературі спостерігаються різні підходи до досліджуваної термінології.

Зазначено, що достовірне уявлення про те, що являє собою право на життя і право на гідне життя, може скластися за умови синтезу знань про те, що є життя взагалі, а також про критерії її гідності. Висловлена думка, що соціально-правові критерії гідного життя людини являють собою багатокомпонентну відкриту систему. Рівень самореалізації людини, що виступає в цій системі в якості інтегрального, системотворчого критерія, конкретизується на певні, досить важливі складові:  які дозволяють дати оцінку достатності матеріальних благ, необхідних для забезпечення реальної можливості втілення індивідуальних інтересів та потреб; достатності нематеріальних благ, необхідних для забезпечення реалізації індивідуальних інтересів та потреб; юридичної гарантованості та захищеності  права на гідне життя.

Наголошено, що на рівень реалізації права на гідне життя, впливають різноманітні фактори: державна соціальна політика, рівень розвитку соціальної сфери в країні, умови життя населення, спосіб життя, інвестиційний клімат, стан навколишнього середовища, духовність, соціально-історичні процеси, доходи населення, бідність і нерівність, безробіття та використання робочої сили, динаміка демографічних процесів, освіта та навчання, здоров’я, продовольство та харчування, стан житла, інфраструктура, зв’язок, культура, соціальні зв’язки, сімейні цінності, політична та соціальна стабільність, політичні та цивільні інститути.

На основі аналізу наукових точок зору та законодавства автор приходить до висновку, що право на гідний рівень життя як правова категорія є мінімальним стандартом задоволення потреб людини в різних сферах: від фізіологічних до духовних. Воно включає в себе соціальні, економічні та політичні права, що дозволяють людині бути гідним членом суспільства, вільно розвиватися в умовах безпеки та соціального захисту держави. Це право закріплено  у всіх основних міжнародних актах, як універсальних так і регіональних, які визначають основні права та свободи людини.

Посилання

Ярошенко О.М. Гідний рівень життя як правова категорія і конституційне право. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16704/1/ Yaroshenko-134-138.pdf

Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12. 1848 р. URL: //zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/995_015

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Пакт ООН від 16.12. 1966 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_042

Конвенція про захист прав людини та основних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. (в ред. від 01.06.2010 р.) URL:: http:// zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_004

Онищук І. Конституційна цінність "гідні умови життя" - плід справедливості: URL: https://risu.ua/konstitucijna-cinnist-gidni-umovi-zhittya---plid-spravedlivosti_n116914

Романів Х.Б. Жити гідно, як зміст права на життя. Юридичний науковий електрон-ний журнал. 2021. - №7. С.314-316 URL: http:// lsej.org.ua/7_2021/81.pdf

Мацокін В.В. Право громадян України на достатній життєвий рівень: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 «Конституційне право» / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х. 2008. 20 с.

Цебенко С. Гідність людини і міжнародні стандарти.Вісник Національного універси-тету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2017. - № 865. - С. 563-569. - URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_87.

Геращенко Т.Г. Філософія у стислому викладі. Навчальний посібник. Суми: Універ-ситетська книга, 2015. 180 с.

М.С. Комар. Право людини на гідний рівень життя в системі прав людини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. №6-2 том 1. С.38-40. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/ juspradenc6-2-1/09.pdf

Орловський О.Я., Боднарук М.І. Людська гідність як фундаментальна цінність та першооснова соціальних прав. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2021 Серія ПРАВО. Випуск 67 С.129-133 URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/249875/ 247229

Європейська соціальної хартія (переглянута): Хартія ЄС від 03.05. 1996 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062

Арабська хартія прав людини (2004). URL: http://www.humanrights-geneva.info/spip.php?article2715

Американська декларація прав і обов’язків людини (Прийнята на IX Міжнародній конференції американських держав, Богота, Колумбія, 1948). URL: http: //www.cidh.org/basicos/english/Basic2.American Declaration.htm

Soziale Sicherheit: система соціального забезпечення Німеччини в 2023 році. URL : poradnuk.com.ua/kraini-svitu/europe/germany/sotsialne-zabezpechennya-v-nimechchyni.htm

Основний Закон Федеративної республіки Німеччини, 23 травня 1949 року. URL : https: //www. 1000 dokumente.de/? c=dokument_ de&dokument=0014_gru&l=ru&object=translation

Конституція Японії Текст . URL : https://legalns.com/download/books/ cons/japan.pdf

Конституція Королівства Бельгії Текст. URL : http://nbuviap.gov.ua/ asambleya/constitutions.php

Конституція Італії Текст URL : https: //www.slideshare.net/CentrePravo/ ss-122256638

Конституція Королівства Нідерландів Текст URL : http: //nbuviap.gov.ua/ asambleya/constitutions.php

Конституція Португалії Текст URL : https: //legalns.com/download/ books/cons/portugal.pdf

Федеральна Конституція Швейцарської конфедерації URL : http: //www. ditext.com/swiss/constitution.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11