Людська гідність як фундаментальна цінність та першооснова соціальних прав

Автор(и)

  • О.Я. Орловський кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • М.І. Боднарук доктор юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.67.26

Ключові слова:

Права людини, людська гідність, природне право, правові цінності, принцип права, соціальна держава, гідний людини рівень життя

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз сутності поняття «людська гідність» як системоутворюючої та комплексної категорії, що формує доктрину сучасного права соціального захисту. Розкрито основні концептуальні підходи до розуміння категорії «людська гідність» як невід’ємної ознаки соціальної держави, її визначальної характеристики. Акцентовано, що ґенеза вчення про людську гідність традиційно пов’язується з розвитком ідей про права людини, вона стала підґрунтям для природного права та базисом для загальних прав людини. Вказано на подвійну природу людської гідності: як явища об’єктивного і загального для всіх людей (цінність, принцип, джерело прав людини, їх мета чи зміст) та як суб’єктивного права чи інтересу конкретної людини (гідність людини). Виділено теологічний, філософський та правовий підхід до розуміння сутності людської гідності. З’ясовано, що принцип забезпечення поваги до  гідності людини втілений практично у всіх світових стандартах прав людини, виступає визначальним критерієм дієвості соціальної політики, її орієнтиром. Визначено, що людська гідність є важливою антропосоціокультурною цінністю  кожної людини, джерелом її природного права на соціальний захист. Проаналізовано правові позиції Конституційного Суду України щодо захисту права людини на повагу до гідності. Виведено головну мету соціальної держави – гарантування людині гідного рівня життя. Акцентовано, що право на повагу до гідності людини набуває у контексті соціальної держави особливе системоутворююче значення,  адже є фундаментом всього комплексу соціальних прав людини. Від практичної реалізації цих прав залежить забезпечення людині гідного життя. Поняття «людська гідність» у праві соціального захисту доцільно розглядати як фундаментальну цінність, яка навколо якої формуються всі інші цінності; як абсолютне природне право; як принцип права; як обов’язок не порушувати гідність інших людей; як джерело формування всього комплексу соціальних прав та свобод людини. Наведено основні ознаки права людини на гідність: природний характер; невідчужуваність та непорушність; абсолютність; загальність;  соціальна значимість та залежність від соціально-історичних умов суспільства.

Посилання

Стецик Назарій. Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів). Український часопис конституційного права. 2018. № 1. С. 28-39.

Грищук О.В., Попов Д.І. Застосування природного права при здійсненні судового угляду : філософсько-правові аспекти : монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. 320 с.

Штаченко М.О. Гідність людини як джерело стандартів конституційних прав. Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез наук.-практ. конф. 19–20 жовтня 2018 р. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 369-372.

Грищук О.В. Філософія конституційних цінностей : монографія. Київ: ВАІТЕ, 2019. 416 с.

Розвадовський В.І. Людська гідність як конституційна цінність та принцип правової держави. Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез наук.-практ. конф. 19–20 жовтня 2018 р. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 259-266.

Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини. Львів : Астрон, 2006. 120 с.

Рабінович П.М. Право людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). Xарків : Право, 1997. 64 с.

Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Київ : Наук. думка, 2002. 732 с.

Грищук О.В. Людська гідність у праві : філософські проблеми. Київ : Атіка, 2007. 432 с.

Якубенко В.М. Принципи соціальної держави : стан і перспективи їх реалізації в Україні : автореф. дис. … канд. юрид наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Київ, 2005. 21 с.

Кожан В.В. Особисті права та свободи людини : загальнотеоретичне дослідження: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2016. 229 с.

Кравченко П.А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf (дата звернення 16.11.2021).

Дучак Б.Л. Людська гідність у праві. Наукові записки НаУУКМА. 2017. Том 200. «Юридичні науки». С.47-50.

Шевчук С. Людська гідність у системі конституційних цінностей. Право України. 2018. №9. С. 29-40.

Рішення Конституційного Суду України від 3 лютого 2009 року. №3-рп/2009 / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: zakon.rada.gov.ua/ go/v003p710-09. (дата звернення 16.11.2021).

Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року. № 2-рп/2012 / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/v002p710-12. (дата звернення 16.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-16

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення