Захист прав споживачів при укладенні електронних договорів в рамках Європейського Союзу

Автор(и)

  • Р. Пристай Магістр права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8980-1650
  • І. Яворська Кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.77

Ключові слова:

електронна комерція, дистанційний договір, продаж товарів, цифрові послуги, комерційна практика

Анотація

Проаналізувавши механізми захисту прав споживачів в сфері укладення електронних договорів, зазначено, що у праві ЄС окремого визначення поняття даного виду договору немає, натомість використовується поняття дистанційного договору. Право ЄС щодо укладення договорів в електронній формі допускає використання різних форм переговорів сторін, що є основною ознакою цього виду договорів. З цього дійшли висновку, що в процесі захисту прав споживачів в сфері електронної комерції доцільним є використання загального поняття дистанційного договору та застосовування до нього норм, що випливають із законодавства про захист прав споживачів.

Вказується, на рівні ЄС система захисту споживачів в електронних контрактах носить горизонтальний характер. Так, основними Директивами є Директива 2019/770 «Про певні аспекти контрактів на постачання цифрового контенту та цифрових послуг» і Директива 2019/771 «Про певні аспекти договорів про продаж товарів». Разом з ними при укладанні договорів застосовуються Директива 2011/83 «Про права споживачів» (CRD) і нова Директива ЄС «Щодо кращого виконання та модернізації захисту прав споживачів ЄС» (2019/2161/EU). Було встановлено також і загальні правила ЄС щодо захисту споживачів під час використання електронних способів оплати. У січні 2018 року існуюче правове регулювання було замінено на Директиву № 2015/2366  «Про платіжні послуги на внутрішньому ринку» (або PSD 2). PSD 2 запровадив додаткові засоби захисту онлайн і мобільних платежів і посилив вимоги до безпеки, що у свою чергу разом з іншими засобами забезпечило додаткові гарантії прав споживачів під укладення та виконання ними електронних договорів.

Відзначено, судова практика Суду ЄС у сфері захисту прав споживачів також дозволяє стверджувати про постійне посилення уваги до забезпечення більш дієвого захисту прав споживачів, які є сторонами електронних договорів. Серед істотних механізмів гарантування захисту прав споживачів можна відзначити також принцип durable medium, який широко застосовується у судовій практиці, та означає можливість використання засобу електронного зв’язку, що вважається прийнятним для надання інформації. оскільки дозволяє клієнту зберігати інформацію, адресовану особисто цьому клієнту у доступний для нього спосіб та протягом періоду часу, достатнього для цілей інформації та який дозволяє незмінне відтворення збереженої інформації.

Директива ЄС «Щодо кращого забезпечення виконання та модернізації захисту прав споживачів ЄС» (2019/2161), що входить до пакету «Нова угода для споживачів» вдосконалює правила для цифрових розробок, такі як прозорість онлайн-ринків, спрямована на гарантування рівних права споживачів на «безкоштовні» цифрові послуги, забезпечення прозорості відгуків споживачів, забезпечення можливості подання претензій щодо зниження цін.

Таким чином, нормативне регулювання та судова практика у сфері захисту прав споживачів ЄС повинна враховуватись під час нормопроектної діяльності в Україні, під час приведення законодавства у відповідність до права ЄС, як одна з пріоритетних галузей гармонізації, і відображаючи та враховуючи зміни у способах укладення угод гарантувати достатні механізми захисту прав споживачів під час укладення електронних договорів.

Посилання

Бібліотека організації економічного співробітництва та розвитку: OECD publishing: “Measuring consumer detriment in e-commerce”, OECD digital economy papers, July 2022, № 326. Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-financial-consumerdetriment-in-e-commerce_4055c40e en.

Бредгейт Р.A research report prepared for the UK Departmnet for Business, Innovation and Skills. Institute for Commercial Law Studies, University of Sheffield, 2010.

Сартор Ж. New aspects and challenges in consumer protection. Study, requested by the IMCO committee. April, 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648790/ IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf.

Міжурядова група експертів із захисту прав споживачів, United Nations Conference on Trde and Development: Second session Geneva, 3–4 July 2017, Item 3 (e) of the provisional agenda. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/cicplpd7_en.pdf.

Іryna Javorska, Ivan Bratsuk. Практика Суду Європейського Союзу щодо принципів захисту персональних даних в Європейському Союзі. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2019. с. 192–198.

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2019/771 від 20 травня 2019 року про деякі аспекти, що стосуються договорів про продаж товарів, про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2017/2394 і Директиви 2009/22/ЄС та про скасування Директиви 1999/44/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_026-19#Text.

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2011/83/ЄС від 25 жовтня 2011 року про права споживачів, про внесення змін до Директиви Ради 93/13/ЄЕС та Директиви Європейського Парламенту і Ради 1999/44/ЄС, а також про скасування Директиви Ради 85/577/ ЄЕС і Директиви Європейського Парламенту і Ради 97/7/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_023-11#Text.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees.

DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/ EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council.

Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services.

Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods.

Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers.

Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market.

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax.

Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019.

Judgment of 5 July 2012, Content Services (C-49/11, EU:C:2012:419).

Judgment of 6 July 2017, Air Berlin (C-290/16, EU:C:2017:523).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10