До питання функціонального призначення прокуратури у механізмі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина

Автор(и)

  • Ю. Макосій Аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.70

Ключові слова:

верховенство права, прокуратура, функції та повноваження прокуратури, механізм захисту прав людини, конституція, права і свободи

Анотація

У науковій статті розглянуто окремі питання функціонального призначення прокуратури у механізмі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Визначено, що у механізмі захисту прав людини прокуратура виконує правозахисну функцію держави, котра знаходить свій вияв насамперед у захисті основоположних конституційних прав та свобод людини і громадянина та повазі до них. Прокуратура у межах своїх повноважень сприяє забезпеченню національного правопорядку.

Встановлено, що поряд з функцією підтримання державного обвинувачення, прокурор здійснює і функцію представництва у суді. Особливістю останньої є те, що прокурор може представляти як інтереси держави, так і громадянина.

 Сутність представництва прокурора у цьому аспекті полягає відповідно до п. 1 статті 23 Закону України «Про прокуратуру» у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом. Прокурор, поряд з інтересами, власне, громадянина, здійснює представництво громадянина України, іноземця або особи без громадянства.

Акцентовано, що формулювання «неналежним чином» щодо здійснення повноважень державно-владними суб’єктами суперечить принципу правової визначеності, може піддаватись неоднозначному розумінню та створює перешкоди для виявлення фактичних підстав представництва прокурором інтересів держави у суді.

Наголошено, що прокурор не має права представляти у суді інтереси держави у справах, котрі пов’язані з виборчим чи референдумним процесом, діяльністю парламенту, глави держави, політичних партій, громадських об’єднань, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, а також релігійних організацій. Поряд з цим, прокурор Офісу Генерального прокурора або обласної прокуратури за письмовою вказівкою або наказом Генерального прокурора (його першого заступника чи заступника, відповідно до їх компетенції) може представляти у суді інтереси держави в особі Національного банку України та Кабінету Міністрів.

Визначено, саме прокурор повинен обгрунтувати у суді підстави для представництва. При представництві інтересів громадянина або держави у суді у кримінальному провадженні цивільний позов має право подавати лише той прокурор, котрий безпосередньо здійснює таке представництво.

Посилання

Жоган Р. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні. Київ. 2010.

Коломоєць О.В. Функцiї держави у сучасному державознавствi: теоретичнi проблеми. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5 С. 41–44.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.04.2020).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України». 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va04p710-19#Text (дата звернення: 12.06.2020).

Про прокуратуру: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 2-3. Ст. 12.

Макосій Ю.Д. Features of the constitutional and legal status of the prosecutor’s office in Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 6. С. 92–96. URL: https://journal-vjhr.sk/wp-content/ uploads/2022/02/VJRHR_6_2021_Last.pdf (дата звернення: 03.02.2022).

Публічний. Всесвітній словник української мови URL: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0% BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 (дата звернення: 15.06.2021).

Державний. Всесвітній словник української мови. URL: https://uk.worldwidedictionary.org/%D 0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 (дата звернення: 15.06.2021).

Кримінальний процесуальний Кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. Ст. 88.

Про прокуратуру: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 2-3. Ст. 12.

Про громадянство України: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 13. Ст. 65.

Про організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 21.09.2018 № 186 (втратив чинність).

Про організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді: Наказ Генерального прокурора України. від 21.08.2020 № 389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0389905-20/conv#n3 (дата звернення: 12.04.2020).

Про прокуратуру: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 2-3. Ст. 12.

Гузе К. Неналежне здійснення суб’єктом владних повноважень захисту інтересів держави як підстава реалізації прокурором функції представництва в суді: теоретико-прикладний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 78–81.

Кравченко Т. Окремі аспекти представництва прокурором інтересів держави в суді. Місцеве самоврядування. № 8 (1). 2020. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/august/issue-8/1/ article-110235.html (дата звернення: 12.06.2020).

Бєлов Д.М., Сестренікова О. Cистема захисту прав і свобод людини і громадянина: конституційні засади. Науковий вісник УжНУ. Серія “Право”. Випуск № 41. 2016 р. С. 70–74.

Бєлов Д.М. Захист прав і свобод людини і громадянина органами системи міжнародної кримінальної юстиції. Конституційно-правові аналітичні студії. 2016. № 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10