Розвиток наукової думки у сфері порушення екологічних норм будівельного законодавства

Автор(и)

  • Д. Калько Аспірант Національної академії управління, м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.69

Ключові слова:

будівельне законодавство, екологічні норми, безпечність будівництва, кримінальна відповідальність

Анотація

Вказується, правова охорона навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки в будівництві потребують не лише належного виконання суб’єктом екологічних правовідносин своїх прав та обов’язків, але й захисту їх від порушень з боку інших суб’єктів, поновлення прав та законних інтересів учасників цих правовідносин, притягнення винних осіб до відповідальності. Саме юридична відповідальність є тим інститутом екологічного законодавства, який забезпечує механізм локалізації та блокування протиправної поведінки і стимулює суспільно корисні дії людини в будівельній сфері, становить міру захисту суспільства та його членів від правопорушень, захищає інтереси особи, суспільства і держави, є формою реагування держави на порушення встановленого порядку суспільних відносин.

У статті досліджено наукові погляди щодо проблем порушення екологічних норм будівельного законодавства, подано формулювання авторського терміна порушення екологічних норм будівельного законодавства. Визначено, що злочинами у сфері порушення норм будівельного законодавства є суспільно небезпечні, кримінально-протиправні, умисні або необережні діяння (дії або бездіяльність) з застосуванням будівельної техніки, будівельних знарядь, засобів, джерел, способів та обстановки їх здійснення, вчинені фізичними, осудними, службовими, неслужбовими та приватними особами.

Автор приходить до висновку, під злочинами у сфері порушення норм будівельного законодавства слід розуміти суспільно небезпечні, кримінально-протиправні, умисні або необережні діяння (дії або бездіяльність) з застосуванням будівельної техніки, будівельних знарядь, засобів, джерел, способів та обстановки їх здійснення, вчинені фізичними, осудними, службовими, неслужбовими та приватними особами (громадянами України, громадянами зарубіжних країн, особами без громадянства та тими, що мають подвійне громадянство), яким виповнився вік кримінальної відповідальності за ці злочини, що посягають на відносини з приводу умов (стосунків), що забезпечують існування багатофункціональної збалансованої системи життєдіяльності тваринного, рослинного світу і людини, її охорону, раціональне використання і відтворення такої єдиної системи, в яку входить і людина (фізична особа), яка гарантуватиме безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище, і у наслідок підготовки, спорудження, експлуатації та демонтажу будівельних споруд завдають цим відносинам істотної шкоди, передбаченої конкретними статтями Особливої частини КК України, або ставлять їх під загрозу заподіяння такої істотної шкоди.

Посилання

Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства [Текст]: учебник / В.С, Нерсесянц. М., 1999. С. 523; Общая теория права и государства [Текст] / под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. С. 204; Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. О.В. Мартышина. М., 2007. С. 398; Комаров, С.А. Общая теория государства и права [Текст]: учебник. Изд. 7-е. М.; СПб., 2004. С. 388.

Гетьман А.П. Юридична відповідальність в екологічному законодавстві: проблеми становлення та розвитку. Проблеми правової відповідальності : монографія / В.Я. Тацій [та ін.]; за ред.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, В.І. Борисова. Харків, 2014.

Демократичні засади державного управління та адміністративне право [Текст]: монографія / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.: Юрид. думка, 2010. С. 300.

Антонюк У.В. Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину за порушення правил екологічної безпеки в Україні. Держава і право. 2010. Вип. 50. С. 548–553.

Гавриш С.Б. Основные вопросы ответственности за преступления против природной среды: Дис. ... доктора юрид. наук. Х., 1994. С. 11-12.

Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: Навч. посіб. Х.: Українська юридична академія, 1994. С. 286.

Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. СПб.: Юридический центр Прес, 2002. С. 22.

Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М.: Наука, 1988. 240 с.

Ушаков А.А. Право – субъективный образ объективного мира. Известия ВУЗов. Правоведение. 1973. № 2. С. 90–99.

Архипов О.М. Загальнотеоретичні проблеми системи екологічних злочинів. Правова держава. 2005. № 8. С. 109–118.

Кравченко С.Н. Материальная ответственность в системе охраны природы [Текст]. Киев: Вища шк., 1981. 54 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. К.: Каннон, А.С.К., 2001. С. 629.

Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія. К.: Азимут Укр, 2005. С. 72.

Дудоров О.О. Відповідальність за злочини проти довкілля: науково-практичний коментар розділу VIII Особливої частини нового КК України. Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2001. С. 629.

Жевлаков Е.Н. Экологические преступления и экологическая преступ ность. М.: Белые альвы, 1996. 96 с.

Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.: Укр. енцикл., 1998. URL: http://leksika. com.ua/19980614/legal.

Популярна юридична енциклопедія / [І.С. Чиж, В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, Е.Ф. Демський, С.Е. Демський, О.В. Лавринович, В.Ф. Погорілко ]. К.: Юрінком Інтер, 2002 . 528 с.

Баранівський В.Ф. До проблеми сучасного розуміння поняття «злочини проти навколишнього природного середовища». Юридична наука. 2015. № 6. С. 42–48.

Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / за ред. Є.М. Моісеєва, Ю.І. Римаренка, В.Я. Тація, Ю.С. Шемшученка. К.: Атіка, 2007. Т. ІV. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. 968 с.

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України № 1264-XII від 25 червня 1991 року URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1264-12/page4.

Турлова Поняття «екологічні злочини»: до проблеми визначення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 6. Том 3. 2015. С. 69– 72.

Розовский Б.Г. Правовое стимулирование рационального природопользования [Текст]. Киев: Прав. думка, 1981. С. 232.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10