Реалізація органами прокуратури правоохоронної функції держави: механізм забезпечення конституційної безпеки

Автор(и)

  • Д. Бєлов Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488
  • І. Швед Кандидат юридичних наук, Ukraine
  • М. Бєлова Доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2077-2342

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.66

Ключові слова:

органи прокуратури, правоохоронна функція держави, конституційна безпека, держава, особа, громадянин

Анотація

Вказується, за останні 10 років особлива актуальність для вітчизняної юридичної науки набуло питання забезпечення безпеки держави, насамперед, тому, що в цей період значно ускладнилися зовнішньополітичні умови існування нашої держави що призвели до внутрішньодержавних проблем (напад рф на територію незалежної України). Таким чином, в сучасних соціально-економічних та політичних умовах функціонування нашої держави, проблеми забезпечення її безпеки набувають особливої гостроти. В Конституції України у статті 17 зазначено, що забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Отже, забезпечення безпеки держави регламентовано на законодавчому рівні й здійснюється спеціально уповноваженими на те суб՚єктами. Таким чином, з точки зору конституційного права є важливим дослідження статусу прокуратури у взаємодії з іншими органами державної влади, проте, з точки зору теорії конституційної безпеки ми звертаємося до найважливіших завдань підтримання внутрішньодержавної стабільності, конституційної безпеки, дотримання основ конституційного ладу України.

Визначено, беззаперечним є той факт, що саме дослідження концептуально-правових засад державної правоохоронної служби в нашій державі направлено на пізнання її як об’єкта управління, визначення її сутності та структури, а також обґрунтування вимог на перспективу.

Автори приходять до висновку, говорячи про забезпечення та реалізацію правоохоронної функції держави, слід погодитися із думкою В. Волинця, що як така – тобто в найбільш загальному аспекті – притаманна практично всім без виключення органам державної влади, незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої гілки державної влади. В той же час, на наш погляд, серед цілого ряду органів держави, що існують у будь-якій країні, є лише декілька для яких реалізація правоохоронної функції складає основу та серцевину їхньої діяльності, яким і є органи прокуратури.

Посилання

Byelov Dmytro. National security: as a category of constitutional law. VJHR. 2020. № 6. S. 45–52.

Россоха С.В. Правоохоронні органи держави в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. Дис… канд. юрид. наук зі спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Харьківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2016. 212 c.

Коломоєць О.В. Функцiї держави у сучасному державознавствi: теоретичнi проблеми. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5. С. 41–44.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

Бєлов Д.М. Парадигма українського конституціоналізму: Монографія. В. Березний: РК «Євростандарт», 2011. 400 с.

Бєлов Д., Громовчук М., Правовий простір держави: конституційно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 66. С. 46–50.

Соколенко О.Л. Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності. Форум права. 2012. № 4. С. 847–852.

Тацій В. Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін до Конституції України. Науковий вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Випуск 4 (71). С. 3–17.

Моршинин В.А. Понятие и система правоохранительных органов в СССР. Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сб. статей. Под ред. В.Ф. Воловина. Томск, 1993, ч. 2. С. 107-108.

Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні. Юридична України. 2012. № 7. С. 4–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10