Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктринальні та нормативні основи

Автор(и)

  • Д. Бєлов Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488
  • М. Бєлова Доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2077-2342

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.65

Ключові слова:

права і свободи людини і громадянина, механізм захисту прав людини, сучасна доктрина конституційного права

Анотація

Вказується, формування сучасних інститутів громадянського суспільства та розбудова соціальної і правової держави вимагають суттєвих змін в організації та діяльності всієї системи правоохоронних органів України. Ефективна діяльність правоохоронних органів нашої держави є необхідною умовою захисту конституційного ладу, забезпечення законності та правопорядку, дотримання прав і свобод людини та громадянина. Саме тому, в роботі досліджується сучасна система захисту прав і свобод людини і громадянина. Автор звертає свою увагу на доктринальні аспекти побудови вітчизняного механізму захисту прав людини. Надано аналіз окремих рішень Конституційного суду України з досліджуваної тематики.

Автори роблять висновки, конституційна система захисту прав і свобод людини і громадянина є важливим, а по-суті визначальним складовим елементом загальнодержавної системи конституційного права України, оскільки вона здійснює системоутворюючий вплив на інші елементи (засади) конституційного ладу нашої держави. Всі відображені в Конституції України елементи конституційної системи захисту прав і свобод людини і громадянина, незважаючи на пряму дію конституційних норм та їх застосування на всій території країни, потребують законодавчої конкретизації та розвитку. Деталізація різних компонентів конституційної системи захисту прав і свобод людини і громадянина сприяє формуванню відносно самостійних блоків, в числі яких правозахисна та правоохоронна система українського суспільства та держави. Конституційна система захисту прав і свобод людини і громадянина Україні загалом є достатньо розгалуженою, основними елементами якої є її суб’єкти, об’єкти, принципи, а також гарантії прав і свобод людини і громадянина. В той же час, в досліджуваній системі основними є саме суб’єкти, адже вони є генераторами суспільної діяльності, активності, носієм інтересу й учасником суспільних відносин.

Посилання

Бєлов Д.М., Тишков С.С., Грищенко І.В., Вдосконалення сучасного конституціоналізму шляхом перетворення конституції: окремі термінологічні питання. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск № 31. Т. 1. 2015 р. С. 71–75.

Webster’s Revised Unabridged Dictionary. Chicago: The University of Chicago, 1913. – p. 1465/ URL: http://machaut.uchicago.edu/?resource=Webster%27s&word=system&use1913=on.

Федоренко В.Л. Система конституційного права України: матеріальне, процесуальне та колізійне право. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. Вип. 36. С. 193–198.

Иеринг Рудольф фон. Юридическая техника; сост. А.В. Поляков. М.: Статут, 2008. 231 с.

Федоренко В.Л. Система конституційного права України як складник класичного конституціоналізму. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми: зб. наук. праць членів Товариства конституційного права з нагоди 10-ї річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / відп. ред. проф. П.Ф. Мартиненко і доц. В.М. Кампо. К.: «Купріянова», 2007. С. 58–95.

Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монограф. К.: Ліра-К, 2009. 580 с.

Федоренко В.Л. Система конституційного права України і система конституційно-правової науки: параметри співвідношення та взаємодії. Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку : мат. виступів учасників круглого столу / за ред. А.П. Гетьмана. Х.: Право, 2009. С. 120–127.

Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. К., 2000. 19 с.

Марнгейм, М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01, 12.00.02. М., 2006. 385 с.

Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. Голос України. 2008. № 236. С. 15–17.

Єзерський Д.О. Правове регулювання надзвичайного стану в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. № 1. 2014. С. 93–101.

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М.: Юристъ, 2001. 311 с.

Колодій А.М. Принципи права України. К.: Юрінком Інтер, 1998. 208 с.

Толстик В.А. Иерархия международного права. М., 2001. С. 10.

Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика). Х., 2008. 188 с.

Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2003. 19 с.

Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2008 року № 2-рп/2008 у справі про звільнення народних депутатів України з інших посад у разі суміщення. Офіц. вісн. України. 2008. № 80. Ст. 2697.

Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками. Офіц. вісн. України. 2005. № 39. Ст. 2490

Рішення Конституційного Суду України від 12 червня 2007 року № 2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій в Україні. Офіц. вісн. України. 2007. № 54. Ст. 2183.

Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України. Офіц. вісн. України. 2008. № 38. Ст. 1272.

Джильберт Дж. М. Морально-этические основы государственного управления в России на пороге XXI века. Кентавр. 1993. № 3. С. 91–99.

Бєлов Д.М., Сестренікова О. Cистема захисту прав і свобод людини і громадянина: конституційні засади. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск № 41. 2016 р. С. 70–74.

Тимченко А.І. Проблемні питання конституційної реформи в Україні: доп. дійсного члена Акад. правов. наук України. К.: Київський регіональний центр Академії правових наук, 2008. 24 с.

Бєлов Д.М. Захист прав і свобод людини і громадянина органами системи міжнародної кримінальної юстиції. Конституційно-правові аналітичні студії. 2016. № 2.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктиринальні засади. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 42. 2017 р. C. 27–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10