Конституційно-правові засади організації та функціонування прокуратури: загальні положення

Автор(и)

  • В. Берч Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3837-4724

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.64

Ключові слова:

захист прав людини, незалежність прокуратури, верховенство права, законність, справедливість, гуманізм, демократизм, функції та повноваження прокуратури, конституція, права і свободи

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню конституційно-правових засад організації та функціонування прокуратури.

Встановлено, що визначення конституційно-правових засад організації та функціонування прокуратури є наріжним каменем для встановлення сутнісних ознак зазначеного правового інституту, дослідження якого є надзвичайно важливим як для правової науки, так і у практичному сенсі. Поряд з цим, зазначена проблематика є предметом наукових дискусій та не здобула свого однозначного бачення серед сучасних дослідників. Учені станом на сьогодні по-різному підходять до питання фундаментальних засад у цій сфері, що обумовлено розвитком науки та права та суспільних відносин вцілому.

Визначено, під конституційно-правовими засадами організації та діяльності прокуратури, як правило, сучасні дослідники розуміють основоположні керівні вимоги щодо функціонального призначення прокуратури, побудови системи її органів та особливостей діяльності, що знаходять своє відображення у чинному законодавстві.

Зауважено, особливостями конституційно-правових засад організації та діяльності прокуратури є те, що вони: а) тісно пов’язані, та взаємодіють між собою, а також становлять єдину цілісну систему; б) мають багаторівневий характер, де фундаментом (базою) є загальні принципи права.

Встановлено, важливими у визначенні засад організації та діяльності прокуратури вбачаються також міжгалузеві принципи, серед яких ключове місце посідає принцип змагальності судочинства, гласності, рівності учасників процесу перед судом, обґрунтованого захисту в судовому порядку інтересів держави тощо.

Визначено, реформування інституту прокуратури в Україні вимагає відповідності зазначеного правового інституту базовим європейським цінностям, котрі, у свою чергу, передбачають: зайняття прокуратурою свого місця у системі захисту прав та свобод людини із врахуванням правозахисного спрямування функцій прокуратури; існування належного порядку формування кадрового складу інституту прокуратури; системного удосконалення правових знань, умінь та навичок прокурорів із застосуванням принципу безперервного навчання; потребу наявності ефективних органів прокурорського самоврядування; необхідність неухильного дотримання прокурорами вимог професійної етики; підвищення рівня правової свідомості та правової культури прокурорів.

Посилання

Савенко Д.Л. Верховенство права і законність в організації та діяльності прокуратури України: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд юрид. наук за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеса. 2015. 22 с.

Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 6. С. 5–13.

Костицький М.В. Гуманізм права як прояв вищих (космічних) законів у суспільстві. Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В.В. Копєйчикова): Матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф. К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. С. 13–15.

Колєснік Т.Є. Незалежність як основний принцип діяльності прокуратури в Україні: адміністративно–правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2014. Т. 2. Вип. 29. С. 79–82.

Лапкін А.В. Правові основи прокурорської діяльності. Х.: Право, 2013. 320 с.

Косюта М.В. Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.10. Х., 2002. 467 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10