Міжнародно-правові стандарти захисту інформації про особу

Автор(и)

  • К. Врублевська-Місюна Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6973-3945
  • В. Тичина Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5037-9109

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.58

Ключові слова:

персональні дані, інформація про особу, міжнародні стандарти, правове регулювання

Анотація

У статті проаналізовано чинне законодавство щодо захисту персональних даних про особу на міжнародному рівні, в межах чого проведено з’ясування сутності таких понять як «інформація про особу», «персональні дані», «особа», «особистість». Здійснено аналіз та узагальнення чинних норм міжнародних стандартів, визначено основні елементи і особливості міжнародно-правового захисту права людини на приватність персональної інформації, що дозволяє визначити коло питань, які потребують усунення суперечностей, задля підвищення ефективності їх застосування. Актуальність питання щодо дієвого законодавчого забезпечення обробки, зберігання, передачі інформації про особу пов’язана з швидким технологічним прогресом та викликами, які постають у зв’язку з перебуванням осіб у цифровому середовищі. Окрім того, поява такого явища як кібертероризм, наголошує на необхідності регламентації чітких механізмів протидії подібним явища, визначенням нових стандартів задля забезпечення безпеки обігу інформації про особу. Проаналізувавши чинне міжнародне законодавство у сфері персональних даних зроблено висновок, що  міжнародні документи у сфері захисту інформацію про особу мають споріднену мету, однак разом з тим, не мають єдиного визначення основних понять, таких як особа, інформація, інформація про особу, ідентифікована особа, обробка персональних даних тощо, що ускладнює їх ефективне розуміння та застосування всіма учасниками цих відносин. Зазначається, що прийняття Регламенту 2016/67 стало проривом у спрощені правового регулювання. Адже рамкова Директива 95/46/ЄС, що діяла до його прийняття трактувалась кожною країною по своєму, що спричиняло велику кількість непорозумінь та створювало перешкоди для забезпечення права особи на приватність. Саме тому, питання уніфікації правової регламентації у цій сфері завжди є актуальним та вимагає безперервного удосконалення та своєчасного реагування на зміни у інформаційно-технологічному просторі.     

Посилання

Сопілко І. М. Міжнародно-правовий досвід захисту персональних даних: на-прямки вдосконалення для України.

Юридичний вісник. 2014. №4 (33). С. 70–75. URL: http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2014/statji_n4-33_2014/16.PDF.

Брижко В. М., Радянська А. І., Швець М. Я. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних. Київ: Тріумф, 2006. 256 с.

Бем М. В., Городиський І. М. Стандарти захисту персональних даних в соціа-льній сфері. Львів: б.в., 2018. 110 с.

Обуховська Т. І. Державні механізми забезпечення захисту персональних да-них в Україні: дис. на здобуття ступеня кандидати наук з державного управління: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Київ, 2016. 229 с.

Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональ-них даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. Київ: К.І.С., 2015. 220 с. URL: https://rm.coe.int/168059920c.

Аналіз законодавства про захист персональних даних України. підготовлений АО "Саєнко Харенко". 14 вересня 2020. URL: https://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/UKR_09142020_CEP_Finalnyy-zvit.pdf.

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24.10.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242#Text.

Регламент 2016/679 Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних» від 27.04.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10