Щодо доцільності запровадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності адвоката

Автор(и)

  • В. Заборовський Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.55

Ключові слова:

адвокат, правовий статус адвоката, адвокатська діяльність, відповідальність адвоката, страхування цивільно-правової відповідальності адвоката

Анотація

Дана стаття присвячена розкриттю питань щодо доцільності запровадження в національному законодавстві положення щодо страхування цивільно-правової відповідальності адвоката, зокрема, через призму добровільності чи обов’язковості його закріплення.

В межах даної статті було досліджено різні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо переваг та недоліків інституту страхування цивільно-правової відповідальності адвоката. Аналізуються також точки зору законодавців зарубіжних країн щодо необхідності добровільного чи обов’язкового характеру його закріплення..

Аргументується позиція, згідно з якою враховуючи насамперед те, що для більшості зарубіжних країн страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів фактично є повсякденною нормою, яка забезпечує належне функціонування адвокатури в цілому, вважаємо за доцільне закріплення положень про такий різновид страхування й на законодавчому рівні в Україні.

Акцентується увага на тому, що введення інституту страхування цивільно-правової відповідальності адвоката безпосередньо спрямоване на захист його інтересів, але важливе значення даний інститут відіграє і для відстоювання інтересів клієнтів адвоката, які постійно потребують отримання професійної правової допомоги в умовах реалізації свої прав та законних інтересів.

Для досягнення поставленої мети, автором були застосовані характерні для правової науки методи. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед системно-структурного та порівняльно-правового методу, а також діалектичного методу пізнання правової дійсності.

На підставі проведеного дослідження, автор доходить висновку, що запровадження даного інституту повинно встановити додаткові гарантії надання професійної правової допомоги адвокатом на належному рівні задля забезпечення реалізації прав та законних інтересів його клієнтів.

Посилання

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. К., 2017. 577 с.

Заборовський В.В., Бисага Ю.М., Булеца С.Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 650 с.

Заборовський В.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката: поняття та види. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 4 С. 104-107.

Заборовський В.В. Окремі проблемні аспекти механізму притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Právna veda a prax v treťom tisícročí: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (Košice (Slovak Republic), 27-28 február 2015.). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. P. 107-109.

Заборовський В.В. Порушення дисциплінарної справи як одна з основних стадій дисциплінарного провадження відносно адвоката. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 4. С. 308-311

Заборовский В.В. Некоторые проблемные аспекты привлечения адвоката к уголовной ответственности за совершение им преступлений в соответствии с украинским законодательством. Алтайский юридический вестник. 2017. № 3 (19). С. 83-88.

Заборовський В.В. Страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні: обов’язкове чи добровільне? Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 43. Т. 2. С. 194-198.

Бисага Ю.М., Заборовський В.В. Деякі проблемні питання механізму страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 44. Т. 2. С. 136-140. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).

Заборовський В.В. Деякі проблемні питання притягнення адвоката до цивільно-правової відповідальності за умови її страхування. Актуальні проблеми судового права: матеріали Міжнародної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 461-464.

Заборовський В.В. Страхування цивільно-правової відповідальності адвоката: загальні положення. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-тій річниці з дня проголошення незалежності України (м. Ужгород, 23 серпня 2021 р.). Ужго-род: Ужгородський національний університет, 2021.С. 98-102.

Заборовський В.В. Манзюк В.В. Страхування цивільно-правової відповідальності адвоката: позиції проти запровадження даного інституту. Science, actual trends and perspectives of development: abstracts of VII International Science Conference (Budapest (Hunga-ry), November, 1-3, 2021), 2021. P. 85-87. (тези доповіді, міжнародна конференція за кордо-ном).

Заборовський В.В., Манзюк В.В. Страхування цивільно-правової відповідальності адвоката: досвід США. Implementation of modern science in practice: abstracts of XI In-ternational Science Conference (San Francisco (USA), USA, November 29 – December 01, 2021), 2021. P. 213-215. (тези доповіді, міжнародна конференція за кордоном).

Заборовський В.В. Доцільність запровадження інституту страхування цивільно-правової відповідальності адвоката через призму необхідності відстоювання інтересів його клієнт. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7-8 грудня 2021 р.). Полтава: ПІЕП, 2022. С. 28-30.

Заборовський В.В. Професійні помилки адвоката як елемент механізму страхування його цивільно-правової відповідальності. Розвиток адвокатури України в умовах реформування системи правосуддя: матеріали круглого столу (м. Київ, 15 грудня 2021 р.). Київ: «Компанія ВАІТЕ», 2021. С. 28-31.

Світличний О. Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні. Юридична газета. Online. 2017. № 45. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/strahuvannya-profesiynoyi-vidpovidalnosti-advokativ-v-ukrayini.html

Михайлова А.С. Гражданско-правовое регулирование страхования профессио-нальной ответственности адвокатов по законодательству Российской Федерации: автореф. дис. на соиск. научн. степ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. М., 2011. 25 с.

Задоя І.І. Страхування професійної відповідальності адвокатів: зарубіжний досвід та перспективи в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Вип. 4. Т. 2. С. 273-277.

Вільчик Т.Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2016. 490 с.

Обловацька Н.О. Страхування професійної відповідальності адвокатів України. Адвокат. 2010. № 9 (120). С. 26-30.

Чекмарьова Л.Ю. Обов’язкове страхування професійної відповідальності адвоката: доцільність запровадження. Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В.В. Доле-жана: матер. кругл. столу (м. Одеса, 04 травня 2018 р.). Одеса: Юридична література, 2018. С. 171-173.

An Attorney’s Guide to Understanding Lawyers’ Professional Liability Insurance. Zurich American Insurance Company. URL: https://www.couchbraunsdorf.com/wp-content/uploads/2015/12/CBWP-An-Attorneys-Guide-to-Understanding-Lawyers-Professional-Liability-Insurance.pdf

Mak A. Professional Liability Insurance for Lawyers: How does it work? 2019, July 18. URL: https://advisorsmith.com/lawyers/professional-liability-insurance-for-lawyers/

Bassingthwaighte M. Young Lawyers Guide To Purchasing Lawyers Malpractice. URL: www.cobar.org/Portals/COBAR/Repository/Cbrief/Young% 20Lawyers%20Guide%20To%20Purchasing%20Lawyers%20Malpractice%20Insurance.pdf?ver=2017-03-16-075338-557

Кисилев Д. В ответе за все: нужно ли Украине страхование профессиональной ответственности. 2017. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2017/12/4/7074564/

Павлова Ж.Г. Теоретико-правовые основы обязательного страхования профессиональной ответственности адвоката. Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2018. № 1 (25). С. 256-263.

Токмаков И.С. Обязательное страхование профессиональной ответственности адвоката: есть ли необходимость? Адвокатская практика. 2011. № 4. С. 14-20.

Кратенко М.В Договор об оказании юридической помощи в современном гражданском законодательстве: автореф. дис. на соиск. научн. степ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Томск, 2005. 30 с.

Кармазіна К.Ю., Фурсова М.Ю. Страхування адвокатської діяльності в Україні: бути чи не бути? Правова держава. 2018. № 30. С. 65-73.

Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні: відповіді на основні запитання. Національна асоціація адвокатів України. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/publikacii/buklet-strahuvannya.pdf

Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре. М.: Юстицинформ, 2006. 704 с.

Проект моделі страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/post-relis/2015.05.18-roundtable-strahuvannya-project-resume.pdf

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/994_343

Minimum standards for European Lawyers’ Professional Indemnity Insurance. Council of Bars and Law Societies of Europe. 2004. URL: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/INSURANCE/INS_Conferences/INS_20040130_Paris_Facilitating_PII_fo_European_Lawyers/EN_INS_20040130_minimum-standards.pdf

Про вступ Національної асоціації адвокатів України до Ради адвокатських та правових товариств Європи (CCBE): рішення РАУ від 4 липня 2016 року № 77. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/ rishennya/2015.07.04-rishennya-77.pdf

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Graziani-Weiss v. Austria» оn October 18, 2011 (Application № 31950/06). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107022

Advokatuuriseadus Vastu võetud. 21.03.2001. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012004

Advokatūros: Įstatymas Lietuvos Respublikos iš Kovo 18, 2004 № IX 2066. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.229789/asr

Rechtsanwaltsordnung (RAO), ausfertigungsdatum 1 Jänner 1869 № 96/1869. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/ 10001673/20RAO%2c%20Fassung%20vom%2015.09.2017.pdf

Organisant la profession d’avocat: Décret du 27 novembre 1991 № 91-1197. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= JORFTEXT000000356568

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense: Legge 31 dicembre 2012 № 247. Gazzetta Ufficiale. 2013. № 15. P. 1.

Bundes Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), ausfertigungsdatum 01.08.1959. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/brao/gesamt.pdf

Prawo o adwokaturze: Ustawa z 26 maja 1982 r. URL: http://isap.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820160124

O advokacii: Zakon od 22 duben 1996 № 85/1996. URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-85

Pentru organizarea §i exercitarea profesiei de avocat: Legea din 7 iunie 1995 № 51. URL: http://unbr.ro/legea-nr-511995/

Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), du 23 juin 2000. URL: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994700/index.html

Vagledande regler om god advokatsed den 29 augusti 2008. URL: https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-med-kommentarer-februari-2016.pdf

Стрэнг Р. Практика страхования профессиональной ответственности адвокатов в США. Вестник адвокатской палаты Иркутской области. 2006. № 10. С. 28-30.

Бойко Н. М. Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 08-09 грудня 2017 р.). Дніпро, 2014. C. 132-134.

Заволока Л.О., Дегтярьова Є.М. Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні. Регіональна економіка і управління. 2016. № 4 (11). С. 34-37.

Подолєва А. Страхування професійної відповідальності адвоката у країнах Європи та Америки. Юридична газета.online. 2019 № 50 (704). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/strahuvannya-profesiynoyi-vidpovidalnosti-advokata-u-krayinah-evropi-ta-ameriki.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура