Правові основи збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному проваджені

Автор(и)

  • О. Дульський Доктор філософії (з права), докторант Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4711-1106

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.49

Ключові слова:

доказування, досудове розслідування, правовий акт, органи з правоохоронними функціями, кримінальне правопорушення

Анотація

У статті сформовані правові основи збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні. Актуальність обраної теми полягає в тому, що збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні регулюється правовими актами держави. Однак, існують випадки, коли стороною обвинувачення допускаються порушення їх окремих норм. Детермінантами є об’єктивні та суб’єктивні причини: значне навантаження на кожного працівника правоохоронного органу, обмеженість у часі на прийняття процесуальних рішень, несвоєчасне ознайомлення зі змінами у вітчизняному законодавстві тощо. Таке недотримання правових актів держави може супроводжуватися порушенням прав і свобод людини, про що свідчить щороку значна кількість поданих скарг проти України у Європейський суд з прав людини. Певна частка відповідних прийнятих Європейським судом з прав людини рішень у більшості випадків констатують порушення прав і свобод людини. Тому вважаємо доцільним сформувати правові основи збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні, з метою їх правильного теоретичного розуміння та практичного застосування. Відповідно, метою наукової статті є визначення та висвітлення правових основ збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні. Досягнення цієї мети зумовило необхідність виконання таких завдань: проаналізувати як правові акти, так і праці вчених з означеної тематики, а також слідчу та судову практику.

На підставі проведених досліджень автор дійшов такого висновку: збирання доказів регулюється не лише Кримінальним процесуальним законодавством України, але і рішеннями Конституційного Суду України, постановами Верховного Суду, практикою ЄСПЛ та відомчими правовими актами профільних міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади, що мають правоохоронні функції. Правовими основами збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному проваджені є система правових актів, сукупність рішень Конституційного Суду України, постанов Верховного Суду, а також практика ЄСПЛ, які визначають способи, порядок, механізм збору фактичних даних, а також повноваження, функції та завдання уповноважених суб’єктів під час проведення досудового розслідування.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Україна зберегла третє місце в Європі за кількістю скарг в ЄСПЛ. LegalHub : [сайт]. URL: https://legalhub.online/novyny/ukrayina-zberegla-tretye-mistse-v-yevropi-za-kilkistyu-skarg-v-yespl.

Мельниченко Б. Б. Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 174–177.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Тертишник В. М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Вид. 17-те доповн. і перероб. Київ : Алерта, 2020. 1088 с.

Хабло О. Ю., Конюшенко Я. Ю., Чурікова І. В. Кримінальний процес. Мульти-медійний навч. посіб. Київ. Нац. Акад. внутр. справ. 2016. https://arm.naiau.kiev.ua/books/public_html/lections/lection5_3.html.

Доказове право: підруч. / В. М. Тертишник, О. І. Тертишник, А. Є. Фоменко, В. В. Ченцов; за заг. ред. д. ю.н, професора В. М. Тертишника. Київ: Алерта, 2022. 448 с.

Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / Антонов К. В., Сачко О. В., Тертишник В. М., Уваров В. Г. / за заг. ред. д.ю.н, професора В. М. Тертиш-ника. Київ: Алерта, 2015. 293 с.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.

Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України : моно-графія / за заг. ред. В. М. Тертишника. Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2012. 404 с.

Чорноус Ю. М., Гвоздюк В. В. Правові засади проведення слідчих (розшукових) дій у контексті практики ЄСПЛ. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. Вип. № 1 (19). С. 95‒101.

Бутенко С. Ю. Імплементація рішень Європейського суду з прав людини у кри-мінальне процесуальне законодавство України у частині регламентації досудового розсліду-вання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Донецьк, 2014. 20 c.

Case of Kaya v. Turkey (Application no. 22729/93): Judgment European Court of Hu-man Rights, 19 February 1998. URL: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-58138& filename=001-58138.pdf.

Case of Jager v. Netherlands (Application no. 39195/98): Judgment European Court of Human Rights, 14 March 1998. URL: http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-5150.

Справа «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) : рішення Єв-ропейського суду з прав людини від 21 лип. 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_683#Text.

Справа «Геращенко проти України» (заява № 20602/05) : рішення Європейського суду з прав людини від 7 лют. 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_985#Text.

Справа «Кадура та Смалій проти України» (заяви № 42753/14 та № 43860/14) : рішення Європейського суду з прав людини від 24 ківт. 2021 р. URL: https://minjust.gov.ua/m/stattya-8-pravo-na-povagu-do-privatnogo-i-simeynogo-jittya.

Гвоздюк В. В. Тактика допиту підозрюваного в кримінальному провадженні відповідно до практики Європейського суду з прав людини. Юридична психологія. 2020. Вип. № 2 (27). С. 95–102.

Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Україна, США; Договір, Міжнародний документ від 22 лип. 1998 р. Договір ратифіковано Законом України № 1438-III (1438-14 ) від 10 груд. 2000 р. : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_019#Text.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 груд. 1992 р. № 2135-XII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Про Національне антикорупційне бюро України :Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1698-VII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text.

Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листоп. 2015 р. № 794-VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розсліду-вання з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кри-мінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 7 лип. 2017 р. № 575 : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодав-ство»). Справа № 17/81-97 № 1-1/98. Київ. 1998. [сайт]. URL: https://ccu.gov.ua/docs/391.

Рябухіна О.А. Система кримінального процесуального законодавства. Право і громадянське суспільство. 2013. № 2. С. 244–252.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право