Особливості застосування законодавства щодо запобігання корупції в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • С. Шило Кандидат юридичних наук, доцент кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.48

Ключові слова:

корупція, законодавство, війна, воєнний стан, запобігання

Анотація

У статті зосереджено увагу на тому негативному впливі, який чинить корупція на ефективність держави, знижуючи її керованість та погіршуючи організацію суспільного життя навіть в умовах воєнного стану. Запобігання корупції має здійснюватися виключно на правовій основі – з дотриманням принципу верховенства права і визнанням того, що в Україні права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Автором проведений аналіз змін та доповнень до чинного законодавства України щодо запобігання корупції в умовах воєнного стану. Констатовано, що такі новели передбачені проєктами щодо посилення відповідальності за корупційні діяння під час дії воєнного стану цілком виправдані й спрямовані на не допущення «розпилу» міжнародної допомоги під час війни, завдання превентивного удару, прирівнявши корупцію до співпраці з ворогом. Сформульовано наукове бачення законодавчого підходу до вирішення проблеми запобігання корупції в Україні з урахуванням реалістичної мети такої діяльності та війни в країні.

Також, здійснено аналіз запровадження функціонування інституту уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, які є первинною ланкою антикорупційної інфраструктури й покликані допомагати керівникам, іншим працівникам державних органів, у тому числі в період дії в Україні правового режиму воєнного стану, не допускати порушень вимог Закону.

Автор приходить до висновків, ефективна боротьба проти корупції в Україні в умовах воєнного стану продовжується, окрім наявності відповідної політичної волі, така діяльність вимагає належного законодавчого забезпечення (комплекс нормативно-правових приписів, що регулюють механізми запобігання корупції, а також відповідальність за вчинення корупційних порушень), формування дієвої системи державних органів, забезпечення належного координування формування та реалізації антикорупційної політики, превентивні заходи запобігання корупції, а також її подолання в умовах воєнного стану. Побудова такої інституційної системи повинна відповідати міжнародним стандартам (зокрема, конвенціям Організації об’єднаних націй та Ради Європи проти корупції, а також рекомендаціям ГРЕКО та Стамбульського плану дій антикорупційної мережі ОЕСР (організації економічного співробітництва й розвитку) і передовій світовій практиці, а також враховувати особливості української юридичної системи.

Посилання

General Assembly adopts UN Convention against corruption, opens treaty for signature at high-level conference in Merida, Mexico, 9–11 December / United Nations official. 2003. URL: http://www.un.org/press/en/2003/ga10199.doc.htm.

Трепак В.М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 444 с.

Конституція України: Закон від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про правовий режим воєнного стану : Закон від 12 трав. 2015 р. № 389-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 2102-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text.

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / за ред. Ю. В. Ковбасюка, В.Л. Федоренка. Київ : Видавництво Ліра-К, НАДУ, 2016. 524 с.

Шило С.М. Кримінологічні напрями запобігання корупції в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 237–242.

Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. Київ: Атіка, 2001. 304 с.

Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, детермінанти та запобігання: навч. посіб. / за ред. О.М. Джужи, Е.В. Расюка. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 340 с.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні діяння під час дії воєнного стану» № 7348 від 04 трав. 2022 р. Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/ Bills/pubFile/1288573.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні діяння під час дії воєнного стану № 7348 від 04 трав. 2022 р. Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39559.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану: Закон від 3 берез. 2022 р. № 2113-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2113-20#Text.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/.

Проект Закону про внесення змін до Закону Україні «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану № 7280 від 12 квіт. 2022 р. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?pf3516=7280&skl=10.

Про запобігання корупції: Закон від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Роз’яснення №4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття ва-лютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок). Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyistosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/.

Щодо діяльності з питань запобігання корупції. Державна податкова служба України. 2022. URL: https://tr.tax.gov.ua/diialnist/zapobigannya-proyavam koruptsii-/informatsiynimateriali/581003.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право