Ефективне забезпечення економічної безпеки України шляхом удосконалення системи оподаткування

Автор(и)

  • О. Сластьоненко Кандидат юридичних наук, доцент, с.н.с., доцент кафедри публічного права, Державний податковий університет, м. Ірпінь, Ukraine
  • А. Тістечок Здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Державний податковий університет, м. Ірпінь, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2446-8380

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.47

Ключові слова:

національна безпека, економічна безпека, система оподаткування, фінансова безпека, податки і збори

Анотація

Стаття присвячена важливій темі розвитку нашої держави, а саме вдосконаленню системи оподаткування як основного важеля ефективного функціонування економічної безпеки України. Особливу увагу в даному дослідженні приділено поняттю економічної безпеки держави та її складових. У статті визначено, що сьогодні дуже важливо приділити увагу формуванню національної безпеки, а саме її економічній складовій та ефективній системі оподаткування. Належне функціонування системи оподаткування є однією зі складових забезпечення економічної безпеки України. Визначено, що система оподаткування посідає провідне місце в системі економічної безпеки України, оскільки підтримує не лише громадський лад держави, а й забезпечує різні сфери суспільного життя, обороноздатність країни тощо. Сьогодні науковці акцентують увагу на загальних умовах адміністрування податків для забезпечення податкової безпеки держави та на визначенні сутності категорії податкової безпеки. Проте невирішеними залишаються питання податкового навантаження та його впливу на економічну діяльність і доходи платників податків. Роль податків є визначальною для забезпечення життєдіяльності будь-якої держави, оскільки вони не тільки є основним джерелом формування дохідної частини бюджету, а й входять до складу всіх ланок фінансової системи. Податки виступають фактором фінансової безпеки, оскільки сприяють такому стану фінансової системи, який створює умови для соціально-економічної стабільності суспільства, держави, регіонів, підприємств і громадян. На нашу думку, для забезпечення економічної безпеки України шляхом удосконалення системи оподаткування необхідно вдосконалити роботу всіх органів, що займаються цією сферою. У результаті проведеного дослідження визначено, що для ефективного забезпечення економічної безпеки в державі, на нашу думку, необхідно впроваджувати ті заходи та застосовувати шляхи, які забезпечать економічну безпеку країни шляхом вдосконалення оподаткування система. На сучасному етапі вченими розроблено багато підходів до з’ясування сутності економічної безпеки. Усі запропоновані шляхи вдосконалення системи оподаткування зможуть забезпечити зростання економіки України.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року": Указ Президента України від 11.08.2021р. № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text (дата звернення: 05.11.2022).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII : станом на 15 черв. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 05.11.2022).

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: затв. наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v1277731-1358. (дата звернення 04.11.2022)

International economic security / General Assembly of the United Nations [Elec-tronic resource]. – Access mode: http://www.un.org/documents /ga/res /40/a40r173.htm. (дата звернення: 05.11.2022).

Смоквіна Г.А. Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України. Економіка: реалії часу. 2014. № 3. С. 30‒36.

Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : станом на 28 жовт. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 05.11.2022).

Правове забезпечення фінансової безпеки України: монографія / Білоус В.Т., Бригінець О.О., Драган О.В., Касьяненко Л.М. та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 428 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 164). ISBN 978-966-337-616-5

Голіков С. Проблеми забезпечення податкової безпеки України. Економічна наука. 2017. № 15. С. 62–64.

Іванишина О., Прокопенко І., Панура Ю. Удосконалення податкової системи як фактор підвищення фінансової безпеки держави. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8775 (дата звернення: 07.11.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.75

Бригінець О. О. Правове забезпечення фінансової безпеки України: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ірпінь, 2017. 41 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право