Адміністративно-правові форми оцінювання судів в умовах реформування судової системи України

Автор(и)

  • В. Котельницька Аспірантка кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.44

Ключові слова:

форма, адміністративно-правова форма, оцінювання, суд, судове управління, суддівська публічна адміністрація

Анотація

Стаття присвячена визначенню адміністративно-правових форм оцінювання судів в умовах реформування судової системи України. Розкрито зміст категорії «форма», а також доктринальне розуміння понять «форми управлінської діяльності», «форми державного управління», «адміністративно-правова форма», «адміністративно-правова форма оцінювання». З’ясовано, що науковці розкриваючи зміст наведених дефініцій звертають увагу на різних суб’єктів, в тому числі органи публічної адміністрації. Встановлено, що публічне адміністрування межує з функціонуванням судової гілки влади, відповідно суб’єкти суддівської публічної адміністрації входять до рекомендованої організаційної структури для систематичного проведення оцінювання суду. З’ясовано зміст та форми реалізації повноважень суб’єктів суддівської публічної адміністрації. Зазначено, що Державній судовій адміністрації України законом надано повноваження щоквартально аналізувати діяльність судів для прийняття об'єктивних управлінських рішень щодо покращення стану розгляду судових справ та раціонального використання бюджетних коштів. Наголошено, що важливим суб’єктом організаційної структури для проведення оцінювання суду є робоча група, мінімальний склад якої включає одного суддю та одного працівника апарату суду. Зроблено висновок, що наведена організаційна структура необгрунтовано оминає голову суду, який приймає участь в організації комплексного оцінювання суду та зацікавлений в його ефективному функціонуванні. Наголошено, що голова суду організовує ведення в суді судової статистики, що свідчить про існування такої адміністративно-правової форми оцінювання суду як збір та вивчення статистичної інформації. Розглянуто особливості опитування громадян, суддів та працівників апарату суду як адміністративно-правової форми оцінювання суду. Зауважено, що зважаючи на важливість доброчесності суддів та працівників апарату суду для ефективної роботи суду, доцільно виокремити оцінку корупційних ризиків серед адміністративно-правових форм оцінювання.

Посилання

Петрушенко В.Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентеції. Львів: Магно-лія 2006. 2011. 352 с.

Коросташова І.М. Організаційно-правові засади контролю в митній службі України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 209 с.

Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дист. навч.

/ за ред. Ю.П. Сурміна. Київ: Ун-т «Україна», 2008. 440 с.

Адміністративне право України: підручник / за ред. Ю. П. Битяка. Харків: Право, 2005.554 с.

Прокопенко О.Ю. Адміністративно-правові засади діяльності органів Національної по-ліції України як суб’єкта забезпечення правопорядку у регіоні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2017. 410 с.

Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / за ред. В. В. Галунька. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 272 с.

Андрійченко Н.С. Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України: дисс. ... д-ра філос.: 081 «Право». Суми: СумДУ, 2020. 234 с.

Приходченко Л.Л. Роль контролю, моніторингу та оцінки у розробці та реалізації про-грам та проектів регіонального розвитку в контексті адаптації до євростандартів. Теоретич-ні та прикладні питання державотворення. 2007. Вип. 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/tppd/2007-1/07pllkae. htm/ odyframe.htm.

Кравчук І.В. Класифікація видів оцінювання. Збірник наукових праць НАДУ. 2009. Вип.2. С. 12–19.

Лисакова Л. Класифікація видів оцінювання державно-управлінської діяльності. Державне управління та місцеве самоврядування. 2009. Вип. 2(2). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Lysakova.pdf.

Круглова А.Є. Класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та ус-танов виконання покарань. Право і безпека. 2016. № 1 (60). С. 50–54.

Стрижак А.А. Судове управління в Україні: теоретичні основи і правове регулювання : монографія. Ужгород : Патент, 2004. 120 с.

Бойко В. Поняття суддівської публічної адміністрації. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 2. С. 182–187.

Застосування системи оцінювання роботи суду: методичний посібник. Київ, 2016. 182с.

Положення про Раду суддів України затв. рішенням X позачергового з'їзду суддів Ук-раїни від 16.09.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n 0001415-10#Text.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.07.2016 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію: рішення Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 р. № 141/0/15-19. URL: https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/vr141910-19#Text.

Про затвердження Методики аналізу діяльності судів: Наказ Державної судової адмі-ністрації України від 07.06.2018 р. № 286. URL:https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/14/N_286_18.

Про затвердження Типового положення про апарат суду: Наказ Державної судової ад-міністрації України від 08.02.2019 р. № 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0131750-19#Text.

Ясинок М.М. До питання «ефективності» правосуддя в Україні: аналіз та перспекти-ви. Приватне та публічне право. 2020. № 4. С. 95–100.

Рішення ради суддів загальних судів України щодо затвердження базових показників ефективності діяльності суду від 13.02.2014 р. № 21. URL: http://court.gov.ua/userfiles/21.pdf.

Антикорупційна програма Вищого антикорупційного суду на 2019–2020 роки від 27.11.2019 р. № 110. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/ 12/Vyshhyj-antykorup tsijnyj-sud-03.12.2019.pdf.

План антикорупційних заходів господарського суду Сумської області на 2020 рік від 09.01.2013 р. URL: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/gromadyanam//.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_ for_uploads/ su-preme/Dodatok_2_1.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право