Адміністративно-правова характеристика поняття «мобінгу»

Автор(и)

  • А. Дудко Ад’юнкт кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8080-1462
  • О. Стрельченко Професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7230-6637

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.43

Ключові слова:

мобінг, насильство, психологічний тиск, правопорушення, права людини

Анотація

У статті досліджується адміністративно-правова характеристика поняття «мобінгу». Розглянуто та проаналізовано юридичну літературу з приводу генезису «мобінг» в українському суспільстві. Шляхом аналізу джерельної бази охарактеризовано поняття «мобінгу» в Україні, який може бути свідомий (навмисний) і несвідомий (стихійний). Визначено, що мобінг – це психологічний терор щодо працівника, який може набувати як грубих, відвертих форм, так і завуальованих форм. Він може бути також виражений                    у створені коаліцій проти небажаного з точки зору суб’єктів мобінгу – власне, моберів (окремих осіб або, що частіше, компанії переслідувачів) члена колективу, які «працюють» на дезорієнтацію жертви, порушення її душевної рівноваги, підштовхування до ухвалення помилкових рішень у ситуації затяжного стресу, що досягається шляхом спотворення або трансляції адресованих їй двозначних повідомлень, розпускання брудних чуток про особисте життя працівника, що поширюються і на його ділову репутацію тощо.

            Проаналізовано сутність та соціально – правова природа мобінгу (цькування), що дало змогу стверджувати, що законодавче закріплення «мобінгу» має суттєве значення для антимобінгової програми в Україні. Проте, існують значні недоліки, які обмежують діяльність уповноважених органів для притягнення особи до відповідальності та вірної кваліфікації діяння, яке підпадає під ознаки правопорушення. Зроблено висновки з приводу того, що Україна зробила великий крок назустріч боротьбі з мобінгом, шляхом запровадження відповідної правової відповідальності, у тому числі й адміністративної.

Запропоновано власну дефініцію «мобінгу» як цілеспрясований тривалий (систематичний) психологічий та/або економічний тиск, який застосовується до працівника у межах трудових відносин, з метою завдання певної шкоди працівнику та створення відповідних умов, щоб він звільнився з займаної посади.

Посилання

Definition & examples of hazing. Arkansas state university. URL: http://www.astate.edu/a/hazing/definition-examples-of-hazing.dot.

Hazing. An encyclopedia Britannica company. URL: https://www.learnersdictionary.com/definition/hazing

Бабанов С. А. Психология труда. Моббинг как патологическая форма профессионально-го деструктивного поведения. URL : http:// www.kiout.ru/info/publish/24214.

Докинз Р. Эгоистичный ген. : АСТ, 2013. 512 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню) : Законопроект України від 6 листопада 2022 року № 57481. URL :http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72469.

Зеленський Є. С, Карпенко О. М Відмежування поняття «булінг» від схожих за змістом понять. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 225–228. URL : http://www.lsej.org.ua/3_2020/56.pdf

Качмар О. В. Мобінг як різновид психологічного насильства в трудовому колективі. Ак-туальні проблеми філософії та соціології. 2016. Вип. 14. С. 58–61. URL : https://kipt.sumdu.edu.ua/pdf/buling/mobing.pdf

Корабльова О.О. Вплив мобінгу на формування та соціалізацію особистості. URL : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ Znpkhist_2014_2_30.pdf.

Марисюк К. Мобінг: поняття, суть та питання криміналізації. Вісник національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. 2018. № 889, Вип. 17. С. 132–136. URL : http://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/vypusk-5-nomer-889-17-2018/mobing-ponyattya-sut-ta-pytannya-kryminalizaciyi

Спецпроєкт «Чому ти не відповідаєш?» : що таке сталкінг і як з ним боротися. URL : https://www.the-village.com.ua/village/city/specials-city/284821-amnesty-international-1

Сталкінг. Словник іншомовних слів. URL : https://www.jnsm.com.ua/cgibin/u/book/sis.pl?Article=17211&action=show

Сторублёнкова Е. Г., Самуткин В. Л. Сталкинг: синдром навязчивого преследования. Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. С. 278–281. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/stalking-sindrom-navyazchivogopresledovaniya.

Стрельченко О. Г. Принципи адміністративної відповідальності. Правознавець. URL : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/2943/%CE

Стрельченко О. Г. Специфіка проступку як складової частини адміністративного делік-ту. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 137–143. URL : http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/3_2012/29.pdf.

Тімофєєва Л. Ю. Мобінг у контексті євроінтеграційної кримінально-правової політики. Держава та регіони. Серія : Право. 2019. № 3 (65). С. 247–252. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2019/42.pdf.

Трюхан О. А. Захист працівників від мобінгу на робочому місці: теоретико – правовий аспект. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 4. С. 42–46. URL : http://apnl.dnu.in.ua/4_2017/12.pdf.

Фурман А. В. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних до-сліджень у соціальній психології. Психологія і суспільство. 2012. № 4 (50). С. 99–103.

Червінська Л. П. Мобінг персоналу як соціальне явище організації. Соціально – трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 129–134. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/197267893.pdf.

Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Дробинська К. О. Мобінг: сутність та інституційні заса-ди захисту працівників. Проблеми економіки. 2018. № 1 (35) С. 315–320. URL : https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-1_0-pages-315_320.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право