Принципи антикорупційної експертизи нормативно-правових актів

Автор(и)

  • А. Грищук Кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6289-6656

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.41

Ключові слова:

превенція правопорушень, корупційний ризик, корупціогенні фактори, принципи права, громадська в наукова експертиза

Анотація

Статтю присвячено дослідженню принципів антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів органів публічної влади у контексті чинного національного законодавства та відповідних вимог Європейського Союзу. Актуальність теми зумовлена необхідністю удосконалення законодавства з метою комплексного теоретичного обґрунтування підвищення ефективності превенції корупційних  правопорушень в умовах трансформації економіки України. Розглянуто нормативно-правові акти які регламентує відносини, що виникають під час провадження процедур антикорупційної експертизи в Україні. У дослідженні застосовано загально філософські та спеціальні методи дослідження правових явищ. Указано, що антикорупційна експертизи є відносно новим порівняно з багатьма іншими засобом запобігання корупційним проявам, що містяться й регламентовані нормами чинного законодавства. Досліджено принципи правового інституту антикорупційної експертизи, як основних передумов, що слугують підґрунтям для запровадження й поступового вдосконалення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Розкрито зміст: принципу обов'язковості проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів і їх проєктів; принципу системної оцінки нормативно-правового акта у взаємозв'язку з іншими нормативно-правовими актами; принципу обґрунтованості та об'єктивності результатів антикорупційної експертизи; принципу компетентності осіб, які проводять антикорупційну експертизу; принципу взаємодії органів публічної влади їх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства під час проведення антикорупційної експертизи. Зазначено, що незалежну антикорупційну експертизу доцільно розділити на громадську, яка проводиться незалежними експертами та наукову, що проводиться закладами вищої освіти’ Підкреслено важливість подальшого дослідження принципів антикорупційної експертизи з метою якісного посилення ролі основних засад антикорупційної експертизи як засобу з мінімізації корупційних ризиків.

Посилання

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1700-18/conv

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік: Указ Президента України від 11.05.2021 р. № 189/2021. URL. https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/189/2021#Text

Жиленко Н. В. Еволюція законодавства, яке регламентує відносини, що виникають під час провадження процедур антикорупційної експертизи в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 147-149.

Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції: Наказ Національного агентства з питань за-побігання корупції від 29.07.2020 р. № 325/20. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-20#Text

Деякі питання проведення антикорупційної експертизи: Наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2015 р. № 383/5. URL. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0303-15#n14

Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів норматив-но-правових актів: схвалено постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листо-пада 2000 р. № 41. URL. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/va041323-00#Text

Колпаков В. К. Система суб'єктів антикорупційної експертизи. 2019. URL. https://conference.nau.edu.ua/index.php/TL/MNPK20/paper/viewFile/7046/5770

Бондаренко В. А. Питання проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2015. № 3. С. 212-222.

Оновлена антикорупційна експертиза: НАЗК назвало типові корупціогенні фактори в проєктах НПА. 27.01.2021 р. URL. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/ onovlena-antykoruptsijna-ekspertyza-nazk-nazvalo-typovi-koruptsiogenni-faktory-v-proyektah-npa/

Остапенко О. І. Ковалів М. В., Єсімов С. С. та ін. Адміністративне право України (загальна частина): навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2021. 616 с.

Єсімов С. С. Превентивне регулювання: теоретичні аспекти. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 3 (9). С. 40-47.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text

Єсімов С.С. Реалізація конституційного оформлення правопорядку в умовах наяв-ності конституційних ризиків. Соціально-правові студії. 2019. Випуск 3 (5). С. 52-57.

Як НАЗК проводить антикорупційну експертизу? 09.02.2021 р. URL. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yak-nazk-provodyt-antykoruptsijnu-ekspertyzu/

ЛІГА:ЗАКОН | українська продуктова IT-компанія. URL. https://ligazakon.net/

Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки: Закон України від 22.03.2022 р. № 2322-ІХ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2322-20#Text

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 493. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2019-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право