Правове регулювання бюджетного контролю як виду управлінської діяльності у бюджетному процесі

Автор(и)

  • А. Гарбінська-Руденко Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0971-1234
  • І. Данчук Здобувач Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0434-425X
  • А. Дуброва Здобувач Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5105-1009

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.40

Ключові слова:

фінансовий контроль, бюджетний контроль, державні фінанси, бюджетна політика, бюджетна безпека, управління

Анотація

У статті досліджено питання проблем правового регулювання бюджетного контролю в Україні. Наголошено, що дієвість методів бюджетного контролю залежать, насамперед, від його належного правового забезпечення.

Автори привертають увагу до того, що державний фінансовий контроль є об’єктивною необхідністю відтворювального процесу, що  зумовлено контрольною сутністю фінансів. Визначено, що  ключовими недоліками сучасного стану правового регулювання бюджетного контролю в Україні є недостатня профілактична спрямованість контрольних дій; не ефективна робота з громадськістю щодо роз'яснення завдань бюджетного контролю та забезпечення усунення порушень у бюджетній сфері; недостатнє використання в контрольно-ревізійній роботі методик, що спрямовані на визначення ефективності використання державних ресурсів, у тому числі бюджетних коштів; невиконання положень чинного законодавства в частині забезпечення належної взаємодії між органами бюджетного контролю, що посилює дублювання та паралелізм у роботі; недостатня налагодженість механізмів виконання положень законів, які встановлюють відповідальність за перешкоди контрольним діям тощо. Акцентується увага на тому, що основним недоліком методологічного характеру є відсутність методологічного забезпечення основних форм бюджетного контролю. Відмічено і проблему недостатнього використання органами державної влади повноважень щодо підвищення ефективності державного фінансового контролю, у тому числі у бюджетній сфері.

Підсумовано, що бюджетний контроль в Україні є видом управлінської діяльності у сфері бюджетного процесу, що забезпечує законність здійснення бюджетних операцій та має на меті співставлення показників бюджетної діяльності зі встановленими нормами бюджетного права. Акцентовано увагу, що вдосконалення правового регулювання бюджетного контролю сприяє ефективному виявленню та усуненню відхилень з метою приведення показників бюджетної діяльності у відповідність із встановленими нормами бюджетного права.

Посилання

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text

Про Рахункову палату : Закон України № 576-VIII від 07.05.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text

Яцкін Р. О. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні: підручник. К. 2014. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8556/

Дем’янишина В. Г., Кириленко О. П. , Лободіна З. М. Бюджетна система : підручник . Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 624 с.

Дем’янишин В. Організація та проблеми здійснення бюджетного контролю як еле-мента бюджетного механізму держави. Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць. Львів, 2017. Випуск 37. Частина 1. С. 129-140

Звіт Рахункової палати за 2021 рік . / Рахункова палата України. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2021/ZVIT_RP_2021.pdf

Латковський П. П. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні : моно-графія. Чернівці : Технодрук, 2019. 268 с.

Монаєнко А. О. Бюджетне право України: навч. посіб. Запоріжжя: КПУ, 2009. 255 с.

Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 616 с.

Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Постанова Кабінету Міністрів України № 692-2018-п від 11.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-%D0%BF#Text

Будник Л.А., Голяш І.Д. Класифікація державного. Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 661– 665.

Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 №2456-VI. Відомості Верховної Ра-ди. 2010. № 50-51. Ст. 572.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право