Історіографія доктрини державного адміністрування: загальні засади

Автор(и)

  • М. Булкат Доктор юридичних наук, начальник відділу претензійно-позовної роботи управління юридичного забезпечення Верховного Суду, доцент кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.39

Ключові слова:

державне адміністрування, демократична, правова держава, історіографія, доктрина державного адміністрування

Анотація

       У статті окреслено загальні засади історіографічного аналізу доктрини державного адміністрування. Визначено, що державне аміністрування, як діяльність, що спрямована на реалізацію функцій держави з метою забезпечення сталого розвитку, ефективної взаємодії з громадянським суспільством, захисту прав і свобод людини і громадянина, є невід’ємним компонентом демократичної, правової держави. Встановлено, що для цілей цієї статті, визначальною є специфіка предмета історіографічного аналізу, його мультидисциплінарність та зв’язок з методологічною доктриною демократичної, правової держави. Це обумовлює складну систему джерел. Їх доктринальні межі – наукова складова, а хронологічні та географічні можна «винести за дужки» на цьому етапі. Визначено, що для здійснення історіографічного аналізу доктрини державного адміністрування варто поєднати суб’єктний та конкретно-визначений підходи вивчення наукового матеріалу і комплексно використовувати переваги кожного з них. Важливу роль у методології цього історіографічного дослідження відведено «класичним» принципам наукового пізнання, серед яких: принцип всебічності дослідження, основний зміст якого полягає в забезпеченні аналізу державного адміністрування у взаємозв’язках і взаємодії з іншими правовими категоріями; принцип історизму, який полягає у дослідженні положень про державне адміністрування у процесі їх розвитку та історичному взаємозв’язку; принцип комплексності, який полягає у забезпеченні виконання дослідження з урахуванням практики державотворення. Із використанням розробленої методології, схематично окреслено структуру доктрини державного адміністрування: теоретико-правові положення доктрини влади в цілому та державної влади зокрема, теорії демократичної, правової держави тощо; засади адміністративного права; положення політичної науки – напрями з історії політичних вчень та теорії адміністрування соціально-політичних процесів; висхідні поняття соціологічної науки – соціології держави; напрацювання вітчизняної наукової спеціальності «державне управління»; принципи адміністрування в економічній та господарській сферах.

Посилання

Keeling D. Management in Government. London: Allen & Unwin. 1972. 210 p.

Булкат М. С. Історичний поступ наукової складової доктрини судової влади / Interna-tional scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solu-tions»: Conference Proceedings, April 27–28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р. 11.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та на-укові концепції): навч. посіб. за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Iнтер, 2008. 400 с.

Загальна теорія держави і права: підруч. для студентів вищих юрид. навч. закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Хар-ків: Право, 2010. 584 с.

Козюбра М. І. Праворозуміння: поняття, типи та рівні. Право України. 2010. № 4. С. 10–21.

Козюбра Н. И. Понятие и структура методологии юридической науки / Методологиче-ские проблемы юридической науки: сб. научн. трудов. АН УССР. Ин-т государства и права. Киев: Наукова думка, 1990. 136 с.

Лемак В.В. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. ПП «Медіум», 2003. 251 с.

Машков А. Д. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій. Київ: К.І.С., 2008. 470 с.

Рабінович П. М. Категорії та закони діалектики – актуальний інструмент сучасного правопізнання (за матеріалами практики Страсбурзького суду). Вісник Академії правових наук України. 2009. № 4 (59). С. 8–19.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Вид. 5-е, зі змінами. Київ: Атіка, 2001. 176 с.

Рабінович П. М. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення, втрати, перспективи. Вісник Академії правових наук України. 2002. № 4. С. 3–8.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право