Аграрні фінансові правовідносини: поняття і види

Автор(и)

  • А. Земко Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Луцького національного технічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1969-1764
  • А. Пахолюк Аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7860-1015

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.35

Ключові слова:

аграрні фінансові правовідносини, державна фінансова підтримка, кредитні правовідносини, оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, розрахункові правовідносини, сільськогосподарське виробництво, страхові правовідносини, фінансова система, фінансова діяльність сільськогосподарських товаровиробників

Анотація

Стаття присвячена науковому аналізу аграрних фінансових правовідносин та виокремленню їх видів. Встановлено, що норми права, які регулюють аграрні фінансові відносини, ґрунтуються на нормах фінансового права та повинні враховувати особливості аграрних відносин, набуваючи при цьому власної специфіки.

Авторами висвітлено особливості аграрних фінансових правовідносин з урахуванням переліку наступних обставин. По-перше, особливості аграрного сектора, зокрема його сезонний характер. По-друге, особливостями правового статусу суб’єктів таких правовідносин (сільськогосподарських товаровиробників, Аграрної біржі, Аграрного фонду, Аграрного страхового пулу тощо). По-третє, наявність системи державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, сформованої на основі чинного аграрного законодавства. По-четверте, наявність спеціальних правових механізмів, які передбачають особливості страхування та кредитування суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки. Зроблено висновок, що особливості аграрних фінансових відносин виникають насамперед у процесі фінансової діяльності суб’єктів аграрних відносин.

Запропоновано авторське визначення аграрних фінансових правовідносин, згідно з яким це різновид майнових відносин, виражених у грошовій формі та врегульованих нормами аграрного та фінансового права, які виникають, змінюються та припиняються в процесі фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Автори виокремлюють такі групи аграрних фінансових правовідносин: щодо формування, розподілу та використання відповідних майнових фондів юридичних осіб; кредит (у тому числі фінансовий лізинг); страхування; відносини з державним та місцевими бюджетами (щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів і зборів; отримання державної фінансової підтримки); інвестиції.

Посилання

Семчик В.І. Навчаючись, навчаю. Вибрані праці. До 85 річчя. Київ: Спринт-Сервіс, 2012. С. 97–98.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https: sdgs.un.org/2030agenda (дата звернення: 18.10.22).

Єрмоленко В.М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин. Моно-графія. Київ: Магістр ХХІ сторіччя, 2008. 188 с.

Карлін М.І. Фінансова система України: навчальний посібник. Київ: Знання, 2007. С. 13.

Опарін В. Фінанси. Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. Т. 3: П–Я. Київ: Вид. центр «Академія», 2000. С. 797.

Чмерук Г.Г., Стороженко О.О. Сутність визначення фінансових відносин суб’єктів господарювання. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2018 р., № 5 (104) С. 93-95. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2018/5_2018/15.pdf

Нестеренко А.С. Фінансова система України: правова характеристика та законода-вче регулювання: автореф. дис. док. юрид. наук: 12.00.07; Нац. ун-т «Одеська юридична ака-демія». Одеса, 2014. 38 с.

Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 808 с.

Фінансове право (За законодавством України): навчальний посібник: за ред. Л.К. Воронової, Д.А. Бекерської. Київ: Вентурі, 1995. 272 с.

Орлюк О.П. Фінансова енциклопедія. А-Я / за заг. ред. О.П. Орлюк. Київ: Юрін-ком Інтер., 2008. 470 с.

Нестеренко А.С Фінансові правовідносини як об’єкт механізму функціонування фінансової системи держави. Молодий вчений. 2015. № 10 (25). Ч. 2. С. 118–121.

Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика. Київ: Монографія. Магістр ХХІ сторіччя, 2005. 304 с.

Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин. Монографія. Харків: Харків юридичний, 2007. 496 с.

Статівка А. М. Щодо специфічних ознак фінансових відносин за участю сільсько-господарських підприємств. Правова держава: історія, сучасність та перспективи фор-мування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 27-28 лют. 2015 р. Ужгород, 2014. С. 101.

Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Київ: Знання, 2004. С. 493.

Аграрне право України. Навчальний посібник за ред. І.І. Каракаша та Т. Є. Харитонової. Одеса, Юридична література, 2017. 436 с.

Носік В.В. Предмет аграрно-правового регулювання в сучасних умовах: теоретич-ні аспекти. Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна: матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.). За ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В. І. Семчика. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2012. С. 28.

Савельєва О. М. Правове регулювання відносин в агросфері. Монографія. Харків: друкарня Мадрид, 2017. С. 78.

Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. Рolskie prawo rolne na tle ustawodawstwa unii europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. 370 s.

Янчук В.В. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Аграрне право України. Підручник. За ред. В.З. Янчука. Київ: Видавництво Юрінком Інтер, 2000. С. 373-404.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право