Поняття та юридичний зміст карантину тварин

Автор(и)

  • В. Єрмоленко Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4295-4158
  • Г. Слаута Аспірантка кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8123-0734

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.34

Ключові слова:

карантин, карантин тварин, правовий режим карантину тварин, ліквідація епізоотій, функціональний аспект карантину тварин, інституційний аспект карантину тварин

Анотація

У статті розглянуто питання формування юридичного змісту поняття карантину тварин. Підкреслюється важливість формування понятійно-категорійного апарату кожного наукового юридичного дослідження на фоні фактичної відсутності теоретичних розвідок у царині карантину тварин, завдяки чому виникає необхідність звернення до розкриття юридичного змісту цього поняття. У межах дослідження застосовано діалектичний метод сходження від абстрактного до конкретного, тобто від терміну «карантин» до поняття «карантин тварин», а також логічний прийом визначення карантину тварин через найближчий рід і видові відмінності, який зводиться до відшукування найближчого роду для поняття, що визначається, і характерних ознак, які є тільки у цього виду предметів і відсутні у всіх інших видів предметів, що входять до найближчого роду. Родовим при цьому є поняття карантину, а видовим – карантину тварин. Наголошено на порушенні зазначених логічних засад у чинному законодавстві, зокрема щодо формування суміжної лексичної конструкції карантину рослин. Вказано, що основою формування видового поняття карантину тварину є базове поняття тварин як живих істот, у зв’язку з чим виокремлено зовнішні та внутрішні ознаки їх відмінності від людини. Звернено увагу на закріплення у законодавстві визначення карантину тварин як особливого правового режиму, який застосовується у відповідних зонах. Зроблено висновок, що законодавчі формулювання сходяться у розумінні карантину тварин як правового режиму, однак розходяться у визначенні характеру і змісту таких правових режимів. У одному випадку карантин тварин розкривається через сферу застосування (функціональний аспект – залежно від виду діяльності), тоді як в іншому – через діяльність суб’єктів державного управління (інституційний аспект). Вказано на пріоритетність функціонального аспекту при розкритті юридичного змісту карантину тварин.

Посилання

Панов М.І. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки. Право України. 2014. № 1. С. 50–60.

Полешко А. Конкретизація юридичних термінів у словосполученнях. Радянське право. 1976. № 9. С. 32–37.

Гафурова О.В. Карантин тварин. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16. Харків: Право, 2019. С. 318–320.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / Редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.: Т. 2: Д–Копці. Київ: Наукова думка, 1985. 571 с.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. Київ: Довіра, 2000. 1018 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Кондаков Н.И. Введение в логику. Москва: Наука, 1967. 467 с.

Про карантин рослин: Закон України від 19.01.2006 р. № 3369-IV. Відомості Верхо-вної Ради України (ВВР). 2006. № 19-20. Ст. 167.

Слаута Г.А. Тварини як об’єкти карантинних правовідносин. Юридична наука Ук-раїни: історія, сучасність, майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конферен-ції (м. Харків, 6-7 листопада 2020 р.). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організа-ція, 2020. С. 109–111.

Про ветеринарну медицину: Закон України від 16.11.2006 р. № 361-V.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Про затвердження Положення про функціональну підсистему захисту сільського-сподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзви-чайні ситуації техногенного та природного характеру: Наказ Мінагрополітики України від 25.05.1999 № 214, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.1999 р. за № 377/3670. Офіційний вісник України. 1999. № 24. Ст. 1136.

Соколова І.О. Правовий режим як категорія юридичної науки: монографія. Харків: Право, 2014. 152 с.

Петришин О.В. Правовий режим. Велика юридична українська енциклопедія: у 20 т.: Т. 3: Загальна теорія права. Харків: Право, 2017. С. 530–533.

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.: Т. 5: Р. Т. Київ: Наукова думка, 2006. 704 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право