Державне регулювання ринку електричної енергії : зарубіжний досвід та перспективи модернізації вітчизняного законодавства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.33

Ключові слова:

державне регулювання, електроенергія, ринок електроенергії, моделі регулювання ринку електроенергії, електроенергетична система, конкурентне середовище, тарифна політика, суб’єкти електроенергетичного ринку, взаємовідносини суб’єктів ринку електричної енергії

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню стратегічних завдань  реформування ринку електричної енергії. Електроенергетика є базовою галуззю національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації та структурних перетворень економіки, задоволення потреб населення. Ефективне функціонування ринку електричної енергії також є складовою енергетичної безпеки держави. Енергетична галузь України – економічна запорука державного суверенітету, елемент належного врядування, надійний базис сталого розвитку конкурентної економіки та невід’ємна частина європейського енергетичного простору В умовах вищезазначених змін споживачі електроенергії мають право на висування більшої кількості вимог до постачальника, зокрема, щодо: забезпечення рівного, недискримінаційного доступу до електромережі;  своєчасного розвитку електромережного господарства відповідно до потреб економіки; відсутності обмежень на передачу електроенергії. Також у  статті проаналізовано можливість  застосування досвіду іноземних країн щодо регулювання ринку електричної енергії з метою  підвищення ефективності функціонування електроенергетичної галузі й конкурентоспроможності України на європейському ринку. Порівняльна характеристика зарубіжного і українського досвіду державного регулювання ринку електричної енергії є необхідним кроком на шляху вдосконалення ринку електроенергії. Обмін досвідом, укладення двосторонніх та багатосторонніх договорів та інші більш вагомі реформи згодні вивести національну модель регулювання даної сфери на новий рівень та такий, що відповідатиме міжнародним та європейським стандартам. Зроблено детальний аналіз ринку електроенергії та досвіду зарубіжних країн, було визачено деякі прогалини у регулюванні та законодавчосу закріплнні, а отже і виялено  необхідність удосконалення законодавчого регулювання ринку електричної енергії. побудові ринкових відносин та налагодженні здорової конкуренції.

Посилання

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефек-тивність, конкурентоспроможність” : Розпорядження від 18.08.2017 № 605-р. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р#Text

Костін Ю., Телегін В., Костін Д. Зарубіжн й досвід регулювання електроенерге-тичної галузі. Вісник економічної науки України. Харків, 2018. № 3. С. 56-60.

Сирота І.Г., Сухецький Б.Л., Нікітін О.О., Олефір Д.О. Проблеми та перспективи роботи ГЕС та ГАЕС у новому ринку електроенергії. Гідроенергетика України. 2019. № 3-4. С. 15-19.

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. Відо-мості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-тики та комунальних послуг : Закон України від 22.09.2016 №540-VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#Text

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 88353353 від 23.03.2020. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88353353

Беззуб І. Чи запрацює в Україні ринок електричної енергії. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУ в СІАЗ НЮБ ФПУ: веб-сайт. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3781:chi-zapratsyue-v-ukrajini-rinok-elektrichnoji-energiji&catid=8&Itemid=350

Войтов Н. Британские подсказки для НКРЭКУ. Економічна правда: веб-сайт. Да-та оновлення: 20.09.2017. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/09/20/629282/

9 країн ЄС виступили проти реформи енергоринку. Дата оновлення: 25.10.2021. Українська правда: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/25/679051/

Ринки електричної енергії: світовий досвід та українські реалії. Частина 1. Особ-ливості запровадження та реформування: методичні вказівки для самостійної роботи з дис-ципліни «Автоматизовані системи керування та оптимізації режимів енергосистем» сту-дентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електричні системи і мережі» усіх форм та видів навчання / Уклад.: С.В. Казанський. K.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 250 с.

Бараннік В. О. Стан та проблеми запровадження нової моделі функціонування електроенергетичного ринку України. Національний Інститут стратегічних досліджень. Дніпропетровськ, 2015. № 22. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/stan-ta-problemi-zaprovadzhennya-novoi-modeli-funkcionuvannya

Постанова ВС у справі № 161/11800/19 від 23.11.2021. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101424486

Постанова Східного Апеляційного Суду у справі № 913/337/18 від 27.03.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80855409

Романюк Р.В. Зарубіжний досвід процесів реформування регіональних ринків електроенергетики. Проблеми економіки. 2020, №4 (46). С. 113-118. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-4_0-pages-113_118.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право