Поняття та класифікація мотивів судового рішення у господарському судочинстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.32

Ключові слова:

правосуддя, мотив, судовий розгляд, мотивувальна частина судового рішення, види мотивів, господарський суд

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотивів судового рішення та їх правової природи, вивченню сучасних тенденцій щодо змісту, засобів та обсягів мотивування рішення з метою досягнення завдання господарського судочинства, а саме справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спо­рів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності.

Висвітлені питання історичного становлення мотивів судового рішення як складової процесу вмотивування судових рішень у господарському судочинстві України.

Звернуто увагу на комплексному характері мотивів судового рішення, на їх двоякій суб'єктивно-нормативній сутності. Наголошено на важливості спонукальних підстав, судових міркувань та судового переконання, як основоположних мотивів правозастосовної діяльності суддів господарської юрисдикції.

Відзначено значну складність такої психологічної категорії як мотив, навіть безвідносно до процесуальної діяльності пов’язаної з вмотивуванням судових рішень.

Проаналізована існуюча класифікація мотивів судового рішення та надана правова характеристика основним видам мотивів. Звернуто увагу на неприпустимість врахування «політичних мотивів» в процесі здійснення судочинства. Зазначено про важливість ролі суддів в процесі наведення мотивів ухвалених судових рішень з урахуванням моральних аспектів з метою наділення судових актів властивістю справедливості.

Наголошено на складності та значимості діяльності суддів господарської юрисдикції щодо наведення достатніх та переконливих мотивів ухваленого рішення, яка потребує від них максимальних професійних знань, умінь та навичок.

На підставі отриманих результатів констатується необхідність подальшого удосконалення мотивувальної та правозастосовної діяльності суду, що забезпечуватиме кожній особі реалізацію принципу верховенства права та права на справедливий розгляд її справи, з отриманням якісного та вмотивованого рішення суду. 

The article is devoted to the study of the motives of the court decision and their legal nature, to the study of modern trends regarding the content, means and scope of the motivation of the decision in order to achieve the task of economic justice, namely fair, impartial and timely resolution by the court of disputes related to the implementation of economic activity.

Посилання

Ісаченко В.Л. Цивільний процес. Практичний коментар на другу книгу УЦС, СПб, 1912. Т. IV. 870 с.

Гурвич М.А. Рішення радянського суду в позовному провадженні. М.: ВЮЗІ, 1955. 128 с.

Гурвич М.А. Судове рішення. Теоретичні проблеми. М.: Юр. літ., 1976. 175 с.

Полумордвінов Д.І. Мотиви судового рішення. Радянська держава та право. 1947. №4, С. 28–35.

Трубніков П.Я. Умови ефективності судового рішення. Радянська державо та право. 1976. №2, С. 51–54.

Єдиний державний реєстр судових рішень. Рішення господарського суду м. Києва від 17.02.2020 року по справі № 910/16189/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87838133.

Серявін та інші проти України (Seriavin and others v Ukraine): рішення Євро-пейського суду з прав людини від 10 лютого 2010 р. URL: http: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_672#Text/

Григор’єва В.В., Авдєєв О.В. Належна мотивація як показник якісного рішен-ня. Електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету «Юридичний науковий електронний журнал»: URL:http://www.lsej.org.ua/4_2021/75.pdf. 2021. № 4, С. 302–305.

Ратушная Б.П. Проблеми вмотивованості судових рішень в Україні. Право і Політика. 2013. № 6 (162), С. 798-802.

Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Ва-сильєва О.С. Психологія. Навчальний посібник. К.: Фірма "ІНКОС", 2005. 351 c.

Скляров А.Ю. Основи фізики духа. М.:Вече, 2000. 147 с.

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права: автореф. дис... д-ра. юрид. наук : 12.00.09. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2009. 40 с.

Гранберг В.Т. Підручник цивільного процесу. М.:Юрид. вид-во,.1940. 219 с.

Лупинська П.А. Рішення у кримінальному судочинстві. Їх види, зміст та фор-ми. М.:Юрид. літ., 1976. 168 с.

Пономаренко В. А. Вмотивованість судового рішення у цивільному та арбіт-ражному процесі: автореф. дис…канд. юрид. наук : 12.00.15, М. 2007. 25 с.

Манукян В.І. Міжнародний захист прав людини: право, прецеденти, комента-рі: науково-практичний посібник. К.: Істина, 2010. 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право