Участь в господарському процесі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: проблемні питання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.31

Ключові слова:

позов, третя особа із самостійними вимогами, зустрічний позов, позивач, відповідач, суд, позовна заява, сторони, учасники справи

Анотація

Як відомо, кожна особа чиї права та інтереси порушуються, не визнаються чи оспорюються має право звернутися до суду за їх захистом. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. За загальним правилом захист прав та інтересів особи здійснюється шляхом подання нею позову до особи, яка їх порушує. В такому випадку перша особа набуває статусу позивача, а остання – відповідача. Учасниками справи, окрім сторін, можуть бути також треті особи.

Підставою для вступу або залучення судом (як за клопотанням інших учасників справи, так і з власної ініціативи) третіх осіб у справу є те, що прийняте в ній рішення може вплинути на їх права та обов’язки щодо однієї із сторін. Захист своїх суб’єктивних прав та інтересів третя особа може здійснювати як шляхом подання своїх доказів та пояснень у розпочатій справі, залишаючись, при цьому, особою, яка не висуває своїх вимог до жодної із сторін спору, так і шляхом вступу в «чужий» процес, заявивши вимоги щодо предмета спору до однієї або обидвох сторін.

За результатами виконання дослідження зроблено висновок, що треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору – це ймовірні суб'єкти спірних матеріальних правовідносин, які вступають у чужий процес шляхом подання позовної заяви із метою захисту своїх суб'єктивних прав чи охоронюваних законом інтересів. Для набуття статусу позивача третя особа повинна дотриматися предметного, суб’єктного та часового критеріїв. Позовна заява третьої особи має стосуватися предмета спору та бути пред’явленою до однієї чи декількох сторін. Дотримання третьою особою цих вимог не перешкоджає пред’являти позов також і до інших осіб, які беруть участь у справі, або осіб, які такої участі не беруть. Авторами запропоновано під предметом спору щодо якого можуть заявлятися самостійні вимоги третьої особи розуміти об’єкт матеріально-правової вимоги первісного позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить ухвалити судове рішення.

Посилання

Заворотько П.П., Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження: Учбовий посіб. К.: Видавництво Київського уні¬верситету, 2007. 108 с.

Цивільний процес України: Підручник. / За ред.. Ю. С. Червоного. К.: Істина, 2007. 392 с.

Постанова КГС у складі ВС у справі № 910/12463/18 від 09.09.2019. Єдиний держав-ний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84156519 (дата звернен-ня: 27.06.2022).

Постанова КГС у складі ВС у справі № 904/323/19 від 27.09.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84626223 (дата звернення: 27.06.2022).

Постанова КГС у складі ВС у справі № 911/3132/17 від 05.12.2019. Єдиний держав-ний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86336725 (дата звернен-ня: 27.06.2022).

Постанова КГС у складі ВС у справі № 912/2751/16 від 11.11.2020. Єдиний держав-ний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93263170 (дата звернен-ня: 27.06.2022).

Постанова ВП ВС у справі № 916/3245/17 від 13.03.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854765 (дата звернення: 27.06.2022).

Постанова КГС у складі ВС у справі № 916/1094/18 від 18.08.2020. Єдиний держав-ний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91049637 (дата звернен-ня: 27.06.2022).

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/samostijnyj (дата звернення: 27.06.2022).

Цал-Цалко Ю. До визначення сутності поняття третіх осіб в цивільному процесі. Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ім. Ю. С. Червоного (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.) / уклад. : І. В. Андронов, М. В. Волко-ва, Р. Ф. Гонгало ; МОН України ; НУ ОЮА. Одеса : Фенікс, 2015. С. 80-83.

Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного про-цесуального кодексу України. К.: Істина, 2006. 944 с.

Постанова ВП ВС у справі № 916/3245/17 від 13.03.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854765 (дата звернення: 27.06.2022).

Постанова ВП ВС у справі № 916/542/18 від 12.06.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82637244 (дата звернення: 27.06.2022).

Постанова КГС у складі ВС у справі № 911/107/16 від 20.02.2018. Єдиний держав-ний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72293725 (дата звернен-ня: 27.06.2022).

Постанова КГС у складі ВС у справі № 905/121/15 від 02.04.2018. Єдиний держав-ний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73194243 (дата звернен-ня: 27.06.2022).

Ухвала КГС у складі ВС у справі № 904/4626/18 від 23.10.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85153950 (дата звернення: 27.06.2022).

Господарське процесуальне право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квас-ніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. Xарків: Одіссей, 2012. 400 с.

Короєд С. Відсутність предмета спору як нова підстава закриття провадження в ци-вільній справі. Підприємництво, господарство і право. №9/2020 ст. 37-42.

Короєд С.О. Предмет спору, предмет позову, предмет судового розгляду, зміст по-зовних вимог, вимоги позивача: співвідношення процесуальних понять за проектом нової редакції ЦПК України в контексті їх уніфікованого розуміння. Держава і право: збірник наукових праць. Серія «Юридичні науки». Випуск 77. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2017. С. 99–112.

Постанова ВП ВС у справі № 916/3245/17 від 13.03.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854765 (дата звернення: 27.06.2022).

Постанова ВП ВС у справі № 916/542/18 від 12.06.2019. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82637244 (дата звернення: 27.06.2022).

Постанова ВП ВС у справі № 904/5726/19 від 15.06.2021. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98524308 (дата звернення: 27.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право