Система науки виконавчого процесу: актуальні питання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.30

Ключові слова:

наука, виконавчий процес, система науки, виконавець, органи примусового виконання, систематизація інформації

Анотація

Дана наукова стаття присвячена питанням системи науки виконавчого процесу. Зокрема, звернено увагу на  необхідність систематизації інформації на два блоки, яка стосується організації органів примусового виконання та процесуальної діяльності державного та приватного виконавця.  Сформульовано поняття та складові системи науки виконавчого процесу та акцент зроблено на тому, що при систематизації інформації про примусове виконання рішень судів та інших органів(посадових осіб) істотне значення має вирішення питання ким ця інформація  бути використовуватися. Зокрема,  вченими в дослідницькій сфері, студентами у навчальному процесу,  практикуючими фахівцями та  пересічними громадянами, які є користувачами з надання послуг з примусового виконання рішень. Говорячи про систему науки автори звернули увагу на наукові праці вчених, які займаються дослідженням питань виконавчого провадження, але заначили, що підходи до цієї юрисдикційної діяльності, уповноважених державою осіб, є різними, що істотно впливає на навчальний процес, практику з примусового виконання рішень, а особливо на законотворчу діяльність щодо підготовки нової редакції закону про органи, які здійснюють примусове виконання рішень та саму процедуру виконавчого провадження. Належна систематизація інформації вченими  щодо виконавчого провадження істотно вплине  на вдосконалення відповідного законодавства та упорядкування процесуальної діяльності виконавців на різних стадіях виконавчого провадження, що сприятиме  реалізації основного завдання, яке стоїть перед органами примусового виконання  з повного, своєчасного та об’єктивного  виконання рішення  і відновлення порушених прав суб’єктів цивільних  та інших відносин. Проаналізовані різні джерела, де має місце  інформація про виконавче провадження,  зокрема, це сайти, Міністерства юстиції України, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, яка має також братися вченими до уваги, узагальнюватися, аналізуватися з метою вирішення тих проблемних ситуацій, які мають місце у даній сфері юрисдикційної діяльності та покращення стану примусового виконання рішень.

Посилання

Білоусов Ю.В. Виконавче провадження. Київ, Прецедент, 2005. С.1.

Щербак С.В. Исполнительній процесс как отрасль права. Цивилистическая процессуальная мысль. Выпуск 2. Исполнительный процесс / за ред. С.Я. Фурсы. Киев, Издатель Фурса С.Я., 2014. С.71-78.

Мальський М.М. Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу. Автореф. дисер. доктор. юрид.наук (12.00.03). Київ, 2020.40с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Рішення Європейського суду по правах людини: матер наук-практ конф. Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи. Збірник наукових праць. Київ, 2018 . С. 125-131.

Фурса С.Я.Цивилистический процесс в Украине: основные проблемы становлення и тенденции развития. Саратов, Издательский центр «Наука», 2012. С.382-387.

Кармаза О.О. Концепціїї охорони та захистц житлових прав в цивілістичному процесі. Ав-тореф. дисер. … канд. юрид. наук (12.00.03). К., 2014. 36с.

Дерій О.О. Аліментні зобов’язання у цивілістичному процес / Автлореф. .. канд. юрид на-ук (12.00.03). К.,2014.18 с. ; Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності под-ружжя у цивілістичному прорцесі. Автореф. дисер. канд. юрид.наук (12.00.03) К., 2017.20с.

Бондар І.В. Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в цивілістичному процесі. Автореф. канд. доктор. юрид. наук (12.00.03). К., 2020. 38с.

Приватний виконавець М.М. Солонько.URL: http://solonko.com.ua/(дата звернення: 20.07.2022).

Асоціація приватних виконавців України: URL:http://apvu.com.ua/index.php?item=about /(дата звернення: 20.07.2022).

Головне територіальне управління юстиції у Київській області URL:https://kyivobljust.gov.ua. (дата звернення: 20.07.2022).

Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, від 05.08.2016 № 2432/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16#Text (дата звернення: 20.07.2022).

Єдиний реєстр боржників: URL: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors. (дата звер-нення: 20.07.2022).

Єдиний реєстр приватних виконавців. URL: https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer (дата звернення: 20.07.2022).

Порядок реалізації арештованого майна від29.09.2016 № 2831/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text. (дата звернення: 20.07.2022).

Петренко П. На примусові роботи відправили вже 4,5 тис. аліментників URL:https://espreso.tv/news/2018/03/08/na_prymusovi_roboty_vidpravyly_vzhe_4_5_tys_alimentnykiv (дата звернення: 12.07.2020)

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень ін-ших органів. Закон України: станом на 20.07.2022р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text.

Про виконавче провадження. Закон України: станом на 20.07.2022р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text.

Білоусов Ю. Цивільне виконавче право як самостійна галузь права. Газета «Закон і біз-нес» ( 3-9лютого 2001р.).

Ляшенко Р.О. Місце виконавчого процесу у системі права України та його співвідно-шення з цивільним процесом : проблемні питання. Збірник матеріалів Другою міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність (25-26 листопада 2010р.). К.,2010. С. 581-584.

Виконавче провадження . Підручник. За заг. ред. д.ю.н., професора Голубєвої Н.Ю. Оде-са, Фенікс, 2020. С. 11

Фурса С.Я, Фурса Є.І., Дика А.О. Спір про право у цивілістичному процесі ( нотаріат, суд, виконавче провадження). Монографія. Київ, Алерта, 2021. С. 243-287.

Fursa S. Fursa Y. Discussion of amendments to Eforcement regulatory framework ( 7 Novem-der 2019, Kyiv).

Исполнительный кодекс Республики Молдова от 24 декабря 2004 года № 443-XV (с изме-нениями и дополнениями по состоянию на 11.06.2020 г.). URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30395643

Мальський М.М. Поняття транснаціонального виконавчого процесу. Юридичний вісник Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса.2014. № 4. С. 238–241

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право