Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на цивільне судочинство України

Автор(и)

  • О. Рогач Доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.28

Ключові слова:

цивільний процес, ЄСПЛ, практика, джерело права, прецедент

Анотація

У даній статті розглядається вплив рішень Європейського суду з прав людини на розвиток цивільного процесуального права України та практику застосування його норм вітчизняними судами. Визначається поняття та сутність прецедентного характеру рішень (ухвал) Європейського суду з прав людини, їх місце в системі так званих «судових джерел» цивільного процесуального права. Вказується на недоліки Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», який визнає джерелом права практику Європейського суду з прав людини та позицію вітчизняних судів стосовно даного недоліку.

Зауважується, що джерелом права згідно Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» виступає також практика Європейської комісії з прав людини та визначається її роль у процедурі розгляду скарг на порушення Конвенції.

Окреслюються напрямки впливу практики  Європейського суду з прав людини на цивільне судочинство, де робиться висновок, що прецедент може бути сформований по будь-якому процесуальному питанні в силу динамічного тлумачення вказаним судом положень конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколів до неї. Зазначається, що практика Європейського суду з прав людини загалом конструює правові ідеї щодо принципів цивільного процесу та права на справедливий суд. На прикладі окремого рішення Європейського суду з прав людини аналізується правозастосовчий і нормативний вплив на результати розгляду та вирішення цивільної справи і розвиток цивільного процесуального права України відповідно. Узагальнюється значення практики Європейського суду з прав людини для цивільного судочинства України. Зокрема, врахування прецедентної практики ЄСПЛ під час розгляду і вирішення цивільних справ усуне ті фактори, які служать причиною звернення до Суду та впровадить в українське цивільне судочинство європейські стандарти захисту прав і свобод людини. В підсумку вплив рішень ЄСПЛ зменшить необхідність звернень до міжнародної судової установи за пошуком справедливої сатисфакції, що прискорить захист прав і свобод сторін цивільної справи в рамках органів національної судової юрисдикції.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 12.07.2022)

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-otrimala-status-kandidata-na-chlenstvo-v-yes (да-та звернення: 12.07.2022)

Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: теоретико-практическое исследование влияния Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод на российское гражданское судопроизводство: дис. …докт. юрид. наук. Саратов, 2010. 593 с.

Козлова Н.В. Изменения гражданского процессуального законодательства в свете требований Европейского суда по правам человека. Российская юстиция. 2012. №9. С. 20-23.

Стоянова Т. Практика Європейського Суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 2017. №6. С. 55-58.

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с.

Чепель О. Правова природа консультативного висновку Європейського суду з прав людини. Підприємництво, господарство і право. 2020. №5. С. 357-361.

Цивільний процесуальний кодекс України: закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

Немеш П.Ф., Феннич В.П. Курс цивільного процесу: Загальна частина. Підручник. Ужгород: Вид-во «Рік-У», 2020. 808 с.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. №30. Ст. 260.

Заочне рішення Кіцманського районного суду Чернівецької області від 13 липня 2022 р. у цивільній справі №718/1187/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105206456 (дата звернення: 12.07.2022)

Кушнір І. «Маленька людина і високі суди», або Як в Україні порушувались права недієздатних осіб. URL: https://zmina.info/columns/malenka_ljiudina_i_visoki_sudi_abo_jiak_v_ukrajini_porushuvalis_prava_nedijezdatnih_osib/ (дата звернення: 12.07.2022)

Справа Наталія Михайленко проти України: рішення ЄСПЛ від 30 травня 2013 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/soo00547?ed=2013_05_30 (дата звернення: 12.07.2022)

Коваленко О. Поновлення дієздатності фізичної особи: окремі проблемні аспекти. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2018 (апрель). С. 93-96. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/2/part_2/20.pdf (дата звернення: 12.07.2022)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційно-го цивільного суду від 20 червня 2018 р. у справі №756/552/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963689 (дата звернення: 12.07.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право