Особливості правового регулювання усиновлення дітей іноземцями за сімейним законодавством зарубіжних держав

Автор(и)

  • А. Соловей Аспірантка кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1337-1604

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.27

Ключові слова:

усиновлення, міжнародне усиновлення, дозвіл на усиновлення, іноземці, усиновлювач, усиновлена дитина

Анотація

В науковій статті авторка провела наукове дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання усиновлення дітей іноземцями, передусім за законодавством держав Європейського Союзу та держав, суміжних з Україною. На підставі проведеного дослідження, авторка дійшла висновку, що в практиці держав, суміжних з Україною та держав-членів Європейського Союзу існує три підходи визначення порядку усиновлення дітей іноземними громадянами: через визначення національного режиму для іноземців, аналогічному тому, який існує для громадян відповідної держави (Латвія); через визначення колізійних прив’язок щодо законодавства, яке застосовується до правовідносин з усиновлення, що визначені у цивільних кодексах (Німеччина, Франція, Чехія) або окремих законах про міжнародне приватне право (Іспанія, Швейцарія); через встановлення окремого порядку усиновлення (Болгарія, Білорусь, Молдова, Ірландія) або виняткового випадку усиновлення дитини іноземцями при застосуванні того ж порядку усиновлення, що і при національному усиновленні (Польща, Угорщина). В останньому випадку, передбачається можливість здійснення міжнародного усиновлення, якщо дитина після передачі на виховання до прийомної сім’ї, не була усиновлена в державі своєї громадянської належності, тому що вжиті заходи для усиновлення дитини не увінчалися успіхом, причому в Польщі передбачаються винятки із цього правила, коли між усиновлювачем та усиновленою дитиною існують відносини споріднення або якщо усиновлювач вже усиновив брата чи сестру дитини, яка усиновлюється. В Республіці Болгарія іноземці, які бажають усиновити дитину повинні отримати дозвіл на міжнародне усиновлення від міністра юстиції, в Республіці Білорусь – крім письмового дозволу на усиновлення Міністра освіти необхідним є також отримання згоди дитини на усиновлення, перебування дитини на відповідному обліку протягом річного строку та відсутність ініціативи у громадян Білорусі на усиновлення дитини. При міжнародному усиновленні громадян Республіки Молдова повинні враховуватися етнічне походження дитини, її приналежність до певної культури, віросповідання, мова та інші особливості, що заслуговують на увагу; особи, які бажають усиновити дитину повинні подати особливу заяву – про міжнародне усиновлення, Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального захисту Республіки Молдова та управління соціального забезпечення та захисту прав сім’ї як територіальні органи опіки здійснюють попередній та остаточний відбір іноземців, які бажають усиновити дитину, що є громадянином Республіки Молдова.

Посилання

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (із наступними змінами та до-повненнями). Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/ed20210101#Text.

Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgestz: Ввод. закон к гражд. уложению; пер. с нем.; науч. ред.: А. Л. Маковскийи др. М.: Волтерс Клувер, 2006. 816 с.

Гражданский Кодекс Испании от 24 июля 1889 г. (перевод). URL: https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/1081085856/Испания%202013%20перевод.pdf

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). пер. с франц. В. Захватаев. отв. Ред. А. Довгерт. К.: Истина, 2006. 1008 с.

Мосейчук А. І. Поняття та сутність усиновлення дитини іноземцем. Європейські перспективи. 2020. № 2. С. 144-149.

Hungarian Civil Code. Wordpress. URL: https://tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf.

Гражданский кодекс Чехии. Закон от 3 февраля 2012 года. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/novy-obcansky-zakonik-rj.pdf.

Закон Чехии No 91/2012 от 25 января 2012 года «О международном частном праве». URL: https://pravo.hse.ru/data/2020/03/03/1563609719/Закон%20о%20МЧП%20Чехии%202012%20ред.%202016.pdf.

Гражданский закон Латвийской Республики от 28.01.1937 (ред. от 19.11.2015). In-latplus. URL: https://www.inlatplus.lv/wp-content/uploads/2019/11/Гражданский-закон.pdf.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Grupa ArsLege.pl. URL: https://lexlege.pl/krio/dzial-ii-przysposobienie/102/

Bulgarian Family Code. Адвокатска кантора Кристина Кенарова & Партньори. URL: https://kenarova.com/law/Family%20Code.pdf.

Гожій І. О. Деякі питання колізійного регулювання міждержавного усиновлення. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2016 Випуск 1/2 (29/30). URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25013/1/VPSP2016-1-2_192-195.pdf.

Грабовська О. О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочерін-ня) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України. Дис. … канд.юр.наук. Спец. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. К., 2005. 210 с.

Кодекс Республики Беларусь о Браке и Семье > Статья 233. Kodeksy-by.com. URL: https://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/233.htm.

Семейный кодекс Республики Молдова. Ministerul Justiției. Государственный ре-естр правовых актов. URL: https://www.legis.md/cautare/downloadpdf/8475

Закон Республики Молдова № 99 от 28-05-2010 о правовом режиме усыновления. Ministerul Justiției. Государственный реестр правовых актов. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123104&lang=ru.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право