Місце судового захисту у системі форм захисту сімейних прав та інтересів

Автор(и)

  • П. Салюк Аспірант кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9858-9356

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.26

Ключові слова:

судовий захист сімейних прав, юрисдикційна форма захисту сімейних прав, спосіб захисту сімейних прав, сімейні права, сімейні інтереси

Анотація

В науковій статті автор провів наукове дослідження місця судового захисту сімейних прав та інтересів у системі форм захисту відповідних прав та інтересів. Автор визначив у науковій статті, що захист сімейного права чи інтересу – це діяльність органу, уповноваженого здійснювати відновлення порушеного або визнання оспорюваного сімейного права та інтересу учасника сімейних відносин, яка проявляється у застосуванні заходів захисту до учасників сімейних відносин, за допомогою яких відповідне право чи інтерес поновлюється (визнається) – так званих способів захисту; форма захисту виділяється як діяльність відповідного юрисдикційного органу, спрямована на захист порушеного права, яка має власну специфіку, викликану наявністю окремої процедури захисту, особливий суб’єктний склад та особливі способи захисту, що можуть бути застосовані. В сімейно-правовій доктрині склалося декілька підходів щодо класифікації форм захисту сімейних прав та інтересів учасників сімейних відносин, що виявляється у виділенні юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту, судової та адміністративної форм захисту, а також виділенні форм захисту залежно від органу, який здійснює відповідний захист поряд із самозахистом. Автор визначив, що в сімейно-правовій доктрині  переважає виділення судового захисту як окремого виду юрисдикційної форми захисту сімейних прав та інтересів поряд із іншими видами, перелік яких уже може різнитися залежно від того, чи визнається можливість здійснення юрисдикційного захисту сімейних прав та інтересів лише державними органами, чи також органами місцевого самоврядування, а також суб’єктами, які уповноважені на здійснення юридично значимих дій від імені держави (адвокати, нотаріуси, медіатор тощо). На підставі проведеного дослідження, автор дійшов висновку, що судовий захист є універсальною формою захисту сімейних прав та інтересів, яка характеризується тим, що вона здійснюється спеціальним державним органом – судом; відбувається у передбаченій цивільним процесуальним законом формі шляхом ухвалення судового рішення, яке є остаточним і має загальнообов'язкову силу, може бути виконане із можливістю застосування державного примусу; може бути реалізована, якщо особа, яка володіє правом чи інтересом, що є об’єктом захисту, звернулося до суду із відповідною вимогою із застосуванням відповідної процесуальної форми в межах строку позовної давності; має виключну компетенцію з найбільш важливих питань сімейних відносин; поряд із національним рівнем судового захисту присутній й міжнародний.

Посилання

Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей. К. : Ліра-К, 2014. 628 с.

Чурпіта Г. В. Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у по-рядку непозовного цивільного судочинства. Дис. … докт.юр.наук. Спец. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У., 2016. 479 с.

Яфизова Э. Н. Частноправовая защита семейных прав по законодательству Российской Федерации. Дисс. … канд.юр.наук. Спец. 12.00.03 Гражданское право; пред-принимательское право; семейное право; международное частное право. Ульяновск, 2020. 214 с.

Беспалов Ю. Ф. Судебная защита прав ребенка. Дисс. … канд.юр.наук. Спец. 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. М., 1997. 176 с.

Семейное право: учебник. Под ред. Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. Ильиной. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2009. 367 с.

Лепех С. М. Сімейне право України. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іва-на Франка, 2010. 318 с.

Ситкова О. Ю. Механизм защиты субъективных прав: гражданско-правовые и семейно-правовые аспекты. Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 3 (104). С. 78-83.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России. М. : Норма, 2004. 688 с.

Сімейне право України. За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. 3-є вид. К. : Юрінком Інтер, 2011. 264 с.

Ходак С. М. Форми захисту інтересів у сімейному праві. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галиць-кого: Журнал. Серія Право. 2021. №11(23). С. 146-158.

Рузакова O. A. Семейное право. М.: Экзамен, Право и закон, 2003. 256 с.

Душкина Е. А. Проблемы защиты семейных прав по семейному законодатель-ству Российской Федерации. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 Граждан-ское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Волгоград, 2006. 27 с.

Апопій І. В. Сімейне право: навчальний посібник. К.: Центр учбової літерату-ри, 2011. 360 с.

Сердечна І. Л. Юрисдикційна форма захисту сімейних прав та інтересів. Уні-верситетські наукові записки. 2019. № 3 (71). С. 170-183.

Феоктистов А. В. Основные вопросы судебной защиты семейных прав. Вест-ник Пензенского государственного университета. 2013. № 4. С. 63-66.

Сарина К. С. Юрисдикционная форма защиты прав и интересов членов семьи. Baikal Research Journal электронный научный журнал Байкальского государственного уни-верситета экономики и права. 2015. Т. 6, № 6. URL: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=20491.

Курс цивільного процесу: підручник. В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранко-ва та ін.; за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2011. 1352 с.

Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1968. 72 с.

Муратова С. А. Семейное право: учебник. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. 367 с.

Чорна Ж. Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Львів, 2005. 20 с.

Чурпіта Г. В. До поняття захисту сімейних прав та інтересів в порядку цивіль-ного судочинства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4. С. 44-47.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Верховна Рада України. Зако-нодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14.

Ватрас В. А. Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики: моно-графія. Хмельницький: Поліграфіст 3, 2020. 824 с.

Гаврік Р. До питання про особливості захисту сімейних прав осіб, які перебу-вають у шлюбі чи інших сімейних союзах в практиці Європейського суду з прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. № 63. С. 119-123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право