Особисті немайнові права осіб, що проживають однією сім’єю без шлюбу, та подружжя: порівняльно-правовий аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.24

Ключові слова:

сім’я, особисті немайнові права, зареєстрований шлюб, подружжя, незареєстровані шлюбні відносини, зареєстроване партнерство, моральні засади суспільства

Анотація

Статтю присвячено науковому дослідженню порівняння особистих немайнових прав осіб, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу та чоловіка і дружини, що перебувають у законному шлюбі, а також проблемним питанням їх здійснення. Встановлено існування такого суспільного явища як спільне проживання жінки та чоловіка без шлюбу до виникнення інституту шлюбу, що обумовлено багатьма об’єктивними та суб’єктивними чинниками Визначено початок формування шлюбних відносин пов’язаний із потребою в особливих соціальних нормах для приборкання біологічного інстинкту та регуляції статевого спілкування всередині роду. Встановлено, що будучи такими, що не суперечать моральним засадам суспільства, незареєстровані шлюбні відносини, котрі супроводжується спільним веденням господарства та спільним побутом, так само як і реєстрація шлюбу, є підставою для створення сім’ї, а отже, і підставою для виникнення між співмешканцями взаємних прав і обов’язків. На основі проведеного дослідження у правовій доктрині виявлено суперечливість питання щодо наявності в учасників незареєстрованих шлюбних відносин особистих немайнових прав. Встановлено, що одні науковці вважають жінку та чоловіка, що проживають однією сім’єю без шлюбу, в цілому рівними у правах з подружжям в зареєстрованому шлюбі; другі – що такі права лише часткові; інші взагалі заперечують наявність відповідних прав та обов’язків у жінки та чоловіка, що проживають однією сім’єю без шлюбу. Виявлено, що головною причиною таких розбіжностей позицій науковців до досліджуваної проблеми є відсутність прямої вказівки у СК України на прирівнювання учасників незареєстрованих шлюбних відносин до подружжя у зареєстрованому шлюбі в аспекті поширення на перших особистих немайнових прав подружжя. Натомість СК України лише обмежує їх правовий статус наявністю окремих майнових прав та закріпленням деяких особистих немайнових прав, зокрема щодо можливості встановлення походження дитини від батька – учасника незареєстрованих шлюбних відносин з матір’ю дитини та щодо можливості спільного усиновлення дитини аналогічно тому, як подібне усиновлення здійснює подружжя у зареєстрованому шлюбі.

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст.356.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Вер-ховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141.

Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III / Вер-ховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2002. №21-22. Ст. 135.

Історія виникнення сім'ї і шлюбу та їхні особливості. URL: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11119/ (дата звернення: 24.07.2022).

Чернега В.М. Відповідність підстав створення сім’ї моральним засадам суспіль-ства. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2014. Вип. 26. С. С. 162-166.

Петреченко С.А. Державна реєстрація шлюбу та фактичні шлюбні відносини в Україні : порівняльно-правовий аспект. Науковий вісник Херсонського державного універ-ситету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 5. Т. 1. С. 222–225.

Сафончик О., Шамота О. Особисті немайнові права чоловіка і жінки, що перебу-вають у фактичних шлюбних відносинах. Юридичний вісник. 2021. № 2. С. 54-61.

Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. Харків : Ксилон, 2008. 855 с.

Лучковський В.В. До питання про зміст прав та обов’язків жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 1 (25). С. 88–93.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. 3-тє вид. доп. і пере-роб. / З.В. Ромовська. Київ, 2009. 432 с.

Ревуцька І.Е. Правові підстави створення сім’ї за законодавством України та країн – членів ЄС: порівняльно-правова характеристика : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Івано-Франківськ, 2018. 207 с.

Мельниченко Ю.О. Матеріальні та процесуальні аспекти фактичних шлюбних відносин : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса, 2020. 257 с.

Сафончик О.І. Шлюбні правовідносини в Україні: теорія і практика : дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса, 2018. 480 с.

Лучковський В.В. Правові наслідки перебування у фактичних шлюбних відноси-нах немайнового характеру. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 86-89.

Апопій І.В. Сімейне право : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літерату-ри, 2011. 360 с.

Байрачна М.І. Права та обов’язки подружжя за Сімейним кодексом України : дис. … докт. філ. в галузі знань 081 «Право». Харків, 2020. 193 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право