Поняття та правова природа способів захисту сімейних прав та інтересів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.22

Ключові слова:

захист сімейних прав та інтересів, форма захисту сімейних прав, спосіб захисту сімейних прав, захід захисту сімейних прав, сімейні права, сімейні інтереси

Анотація

В науковій статті автор провів наукове дослідження доктринальних джерел, присвячених питанню поняття способів захисту сімейних прав та інтересів, визначення на цій основі правової природу способів захисту сімейних прав та інтересів. У сімейно-правовій доктрині склалося декілька підходів до поняття «способи захисту сімейних прав та інтересів», що переважно пов’язані із застосуванням до змісту цього понять інших категорій – «форма захисту сімейних прав та інтересів», «засіб захисту сімейних прав та інтересів», «об’єкти захисту сімейних прав та інтересів», «підстави захисту сімейних прав та інтересів» або повне чи часткове відмежування цих понять від поняття способів захисту. На підставі проведеного дослідження, автор дійшов висновку, що способи захисту сімейних прав та інтересів – це визначені сімейним законодавством або сімейним договором заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється вплив на учасників сімейних відносин, які застосовуються органами або особами, спеціально уповноваженими законодавством на їх застосування або самими учасниками сімейних відносин щодо себе або інших учасників, і спрямовані на поновлення порушеного, невизнаного або оспорюваного сімейного права, врахування сімейного інтересу учасника сімейних відносин. Поняття «способи захисту сімейних прав та інтересів» та «заходи захисту сімейних прав та інтересів» є змістовно тотожними. Застосування конкретного способу захисту сімейних прав та інтересів здійснюється за допомогою засобів захисту сімейних прав, що являє собою відповідний акт правозастосування, який спрямований на застосування відповідного способу захисту. Поняття «спосіб захисту» та «форма захисту» не є тотожними, остання становить собою процесуальний аспект вирішення питання про можливість та доцільність застосування відповідного способу захисту. Правова природа способу захисту сімейного права чи інтересу полягає у тому, що він: 1) можливість його застосування відповідним юрисдикційним суб’єктом або учасником сімейних відносин повинна бути передбачена сімейним законодавством або сімейним договором; 2) являє собою сукупність дій, які повинні бути вчинені відповідно до прийнятого акту правозастосування або які фактично вчиняються особою у порядку самозахисту; 3) впливає на порушене, невизнане або оспорюване сімейне право чи неврахований сімейний інтерес, поновлює або враховує сімейне право, сімейний інтерес; 4) об’єктом захисту є будь-яке сімейне право чи інтерес, які порушені, не визнані, оспорені або не враховані; 5) може бути застосований в інтересах іншого учасника сімейних відносин у разі, якщо сімейним законодавством це допускається.

Посилання

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14.

Гаврік Р. О. Види способів захисту сімейних прав та інтересів у правовій доктрині та сімейному законодавстві. Доктрина приватного права: традиції та сучасність: ХХ науково-практична конференція (м. Харків, 4 лютого 2022 року). Харків, 2022. С. 181-185.

Чурпіта Г. В. Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у по-рядку непозовного цивільного судочинства. Дис. … докт.юр.наук. Спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. К., 2016. 479 с.

Муратова С. А. Семейное право: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009. 367 с.

Семейное право: учебник. Под ред. Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. Ильиной. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009. 367 с .

Тимченко Г.П. Способы и процессуальные формы защиты гражданских прав : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. Харьков, 2002. 203 с.

Єфремова І. Заходи сімейно-правової відповідальності як способи захисту сімейних прав та інтересів. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 21-24.

Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник для студ.вищ.навч.закл. К.: Правова єдність, 2009. 500 с.

Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве. Львов: Изд-во при Львов-ском гос. Ун-те, 1985. 160 с.

Особливості захисту субєктивних цивільних прав: монографія. за заг. ред О.Д. Крупчана та В.В. Луця. К.: НДI приватного права і підприємництва НАПрН України, 2021. 400 с.

Душкина Е. А. Проблемы защиты семейных прав по семейному законодатель-ству Российской Федерации. Дисс. … канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Белгород, 2006. 170 с.

Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: монографія. К.: Ліра-К, 2014. 628 с.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник. М.: Норма, 2009. 720 с.

Апопій І. В. Сімейне право України. К.: Центр учбової літератури, 2011. 360 с .

Мироненко В. П., Пилипенко С. А.. Сімейне право України. Підручник. За заг. ред. В. П. Мироненко. К.: Правова єдність, 2008. 477 с .

Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. I. Борисова, I. В. Жилiнкова та iн. ; за заг. ред. В. I. Борисової та I. В. Жилiнкової. К.: Юрiнком Iнтер, 2009. 288 с .

Ходак С. М. Категорія інтересу в сімейному праві України. Дис. … канд.юр.наук. Спец. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Івано-Франківськ, 2020. 184 с.

Базилевич А. И. Формы защиты субъективных гражданских прав. Дисс. … канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семей-ное право; международное частное право. М., 2003. 205 с.

Рузакова O. A. Семейное право. М.: Экзамен, Право и закон, 2003. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право