Європейський досвід застосування критерію моральних якостей суддів конституційної юрисдикції

Автор(и)

  • С. Фоміна Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.18

Ключові слова:

конституційний суд, високі моральні якості, кандидат, конституційна юрисдикція, доброчесність, морально-етичні критерії

Анотація

Орган конституційної юрисдикції наділений одним з найважливішим завдань держави - контроль за дотриманням Основного закону. В статті розглядається спірний, оціночний критерій для відбору членів такого органу - високі моральні якості. Застосування такого критерію розглядається як на прикладі законодавчого регулювання європейських держав так і на прикладі практичного застосування і реалізації цього критерію.

В статті наведені конкретні приклади тлумачення критерію високих моральних цінностей суб'єктами прийняття таких рішень, висновками Європейського суду з прав людини у справах про вирішення відповідності посадових осіб критерію високих моральних якостей. З'ясовано, що критерій високих моральних якостей нерозривно пов'язаний з принципом незалежності і походить від вдалого принципу неодноособового вибору кандидатів на заняття таких посад.

В статті аналізуються  різні доктринальні погляди  щодо доцільності нормативно-правового закріплення ситуацій які суперечать критерію високих моральних якостей, необхідності залучення громадськості до вибору кандидатів, формування спеціальної фільтраційної комісії.

Зроблено висновки щодо необхідності індивідуалізованого підходу до допуску кандидата для зайняття посади в органі конституційної юрисдикції, запровадження розгорнутої аргументації щодо кожного прийнятого рішення, як щодо прийняття так і щодо відхилення кандидатури, що сприятиме формуванню національної практики визначення ситуацій, які суперечитимуть вищезгаданому критерію. Не зайвим є і звернення до міжнародної практики обрання членів органів, до яких ставиться вимога відповідності високим моральним якостям таких як ЄСПЛ, суд ЄС, Міжамериканський суд з прав людини, звертати увагу на думку громадськості, суспільні настрої, оскільки це напряму формує довіру між суспільством і діяльністю судового органу такого рівня важливості.

Посилання

Констанкевич Ю. З. Роль морально-етичних стандартів в комунікації конституційних суб’єктів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 37. С. 45–47.

Case Bryan v. The United Kingdom no. 19178/91. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57954 (дата звернення: 29.06.2022).

Case Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland no. 23614/08. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101962 (дата звернення: 29.06.2022).

Tomuschat C. Basic Law for the Federal Republic of Germany. Berlin : Deutscher Bun-destag, 2019. 138 p.

Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG) . URL: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (дата звернення: 29.06.2022).

Case Kemal Coşkun v. Turkey, no. 45028/07. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172317 (дата звернення: 29.06.2022).

Сase of Rywin v. Poland (Applications Nos 6091/06, 4047/07, 4070/07). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2014)013-e (дата звернення: 29.06.2022).

Constitutional Court Act. URL: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1953_85/ERV_1953_85.pdf (дата звернення: 22.06.2022).

Thalhammer A. Verwaltungsgericht: FPÖ-Kandidat Keyl gibt nach Kritik auf. Die Pres-se. URL: https://www.diepresse.com/5498168/verwaltungsgericht-fpoe-kandidat-keyl-gibt-nach-kritik-auf (дата звернення : 29.06.2022).

The Act on the Constitutional Court. URL: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/AJ/ConstitutionalCourtAct_1.pdf (дата звернення: 29.06.2022).

Case Maestri v. Italy no. 39748/98. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61638 (дата звернення: 29.06.2022).

Констанкевич Ю. Реалізація конституційної умови високих моральних якостей судді Конституційного Суду України. Правове життя сучасної України. 2019. Т. 2. С. 339–342.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. URL: https://rm.coe.int/1680063765 (дата звернення: 29.06.2022).

Resolution on Judicial Ethics. Adopted by the Plenary Court on 23 June 2008. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Resolution_Judicial_Ethics_ENG.pdf (дата звернення: 29.06.2022).

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Function-ing of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT (дата звернення: 29.06.2022).

Candidate for EU General Court Judge fails due to integrity concerns. The Slovak Spectator. URL: https://spectator.sme.sk/c/20423918/candidate-for-eugeneral-court-judge-fails-due-to-integrity-concerns.html (дата звернення: 29.06.2022).

Statute of the Inter-American Court of Human Rights. Resolution Nº 448. URL: https://www.oas.org/xxxivga/english/reference_docs/Estatuto_CorteIDH.pdf (дата звернення: 29.06.2022).

Final report of the independent panel for the election of judges to the InterAmerican Court of Human Rights. 2018. URL: https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/center/documents/independent-panel-finalreport-2018/ (дата звернення: 29.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право