Проблематика реформування вітчизняної судової системи в умовах активізації європейської інтеграції України (теоретико-правовий аспект)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.10

Ключові слова:

Україна, Європейський Союз, європейська інтеграція, суди загальної юрисдикції, Конституційний Суд України, право, правові стандарти

Анотація

У статті, з позицій загальнотеоретичного аналізу, розкрито основні вимоги щодо реформування правової основи функціонування судової системи України як кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зокрема, висвітлено перспективи реформування організаційно-нормативних засад функціонування вітчизняної судової системи з урахуванням європейських правових стандартів.

Системно  висвітлено проблеми реформування судової системи України як держави, яка має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зокрема, з урахуванням стандартів міждержавної правової системи Європейського Союзу, наведено вимоги європейських партнерів до реформування системи відбору кандидатів на посаду суддів, які висувають держави ЄС перед Україною. На основі аналізу фахових висновків Венеційської комісії законодавчих ініціатив у сфері функціонування системи судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду зокрема, системно викладено недоліки організаційно-правового характеру щодо реалізації прозорої процедури формування та функціонування інституцій відбору суддів.

Окремо акцентовано увагу навколо розробки, прийняття і введення в дію норм щодо чіткої регламентації процедури попереднього відбору суддів Конституційного Суду України на засадах повноцінної оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок. Обґрунтовано, що підвищення якості розробки, швидкості прийняття і введення в дію нового для правової системи України комплексу нормативних конструкцій з регламентації правового статусу державних органів, які впливають на формування суддівського корпусу, буде сприяти пришвидшенню судової реформи в Україні. У кінцевому рахунку, це буде сприяти прискоренню виконання Україною, зокрема, «Копенгагенських критеріїв», а також впровадженню стандартів ЄС у сфері забезпечення демократії, становлення верховенства права, захисту прав людини. Також зауважено, що у контексті інноваційних змін правової системи, які слід сприймати як гарантії поглиблення процесів європейської інтеграції, удосконалення якості роботи державно-владних інституцій та, зокрема, судів має первинне значення. 

Посилання

Resolution on the candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia 2022/2716 (RSP). URL: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=739315&l=en (дата звернення: 09.07.2022)

Лук’янов Д. В. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: ха-рактеристика за теорією систем. Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 2 (81). С. 27 – 35

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 р.

№ 1798-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7-8. Ст. 50

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних ін-спекторів Вищої ради правосуддя: Закон України від 14.07.2021 р. № № 1635-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 38. Ст. 320

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів. DW. Made for minds. URL: https://www.dw.com/uk/suddi-zvilniaiutsia-bo-boiatsia-zupynky-vyshchoi-rady-pravosuddia-holova verkhovnoho-sudu/a-59478259 (дата звернення: 18.07.2022)

Спільний висновок Венеційської комісії і Генерального директорату з прав люди-ни і верховенства права Ради Європи (ГД-1) щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського самоврядування (проєкт закону № 3711), прийнятий Венеційською комісією на 124-му пленарному засіданні, проведеному онлайн (8-9 жовтня 2020 року) URL: https://rm.coe.int/venice commission-opinion-on-daft-law-3711-ukr/1680a02b77 (дата звернення: 18.07.2022)

Устименко В. А. Прицнипи сталого розвитку в модернізації законодавства України. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково - практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро :Університет митної справи та фінансів. 2019. С. 36 – 37

Ківалов С. В. До питання удосконалення законодавчих механізмів виконання рішень Європейського суду з прав людини в рамках національних правових систем. Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук.праць (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.). Одеса. «Фенікс» 2017. С. 5 – 9

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року. Інтернет-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text (дата звер-нення: 19.07.2022)

Нікіта Галка. Відбір до Конституційного суду: Рада суддів не оголосила результа-ти співбесід. Суспільне новини. URL: https://suspilne.media/254005-vidbir-do-konstitucijnogo-sudu-rada-suddiv-ne-ogolosila-rezultati-spivbesid/ (дата звернення: 16.07.2022)

Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституцій-ним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кри-мінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року. Офіційний веб-сайт Конституційного суду України. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/55262-dyscyplina (дата звернення: 20.07.2022)

Реформа Конституційного суду: Венеційська комісія прокоментувала законо-проєкт. Мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213167-reforma-konstitucijnogo-sudu-venecijska-komisia-prokomentuvala-zakonoproekt.html (дата звернення: 16.07.2022)

Про конституційну процедуру : проект Закону України № 4533 від 21.12.2020. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70729 (дата звернення: 16.07.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень