Становлення державно-правових поглядів Кирила Трильовського у руслі суспільно-політичних процесів в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.7

Ключові слова:

Галицький крайовий сейм, віче, законодавство, Кирило Трильовський, права громадян, просвітнє товариство

Анотація

У статті досліджено особливості становлення державно-правових поглядів К. Трильовського у контексті його участі у суспільно-політичних процесах в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Одним із важливих завданням суспільно-політичної діяльності діяч вбачав у створенні осередків просвітницьких товариства і організацій, потужної мережі читалень й бібліотек, заснування ощадних й позичкових кас, промислово-торговельних спілок,  заснування часописів і книг, проведенні публічних заходів. Відзначається, що у своїй діяльності К. Трильовський детально вивчав різні аспекти зловживань польської краєвої адміністрації стосовно українців. Належний фаховий досвід правничої практики дозволяв йому детально аналізувати конкретні факти порушення законодавства і конституційних прав українського населення. Такі факти неодноразово ставали об’єктами публічного обговорення на різного роду мітингах та зборах, чимало з яких організовував діяч. Наголошується на участі К. Трильовського у численних страйках з метою підтримки селянського населення, де основна увага відводилась  агітації за за­гальне виборче право і відстоювання ідеї безоплатної передачі селянам землі. На його переконання дискримінаційна політика проти українського народу стала результатом того, що ключові посади в краї займали саме поляки, і саме вони зосередили у своїх руках всю повноту влади. Стверджується, що на зустрічах з місцевим населенням, ініційованих діячем, часто розглядались політичні питання, зокрема стосовно передвиборних агітацій напередодні виборів до австрійського парламенту і Галицького крайового сейму. Особливо актуальними дані питання виступали з огляду на численні факти грубих порушень, здебільшого під час виборів, що мали місце в Галичині. З огляду на це політик закликав до безкомпромісної боротьби за допомогою закону, яку повинні здійснювати українські політики у стінах парламенту. Все це сприяло б національному відродженню українців й розбудові власної державності.

Посилання

Андрусяк Т. Правові погляди Кирила Трильовського. Вісник Львівського університе-ту. Серія: юридична. 2000. Випуск 35. С. 121-130.

Бойчук Л. Участь К. Трильовського у суспільно-політичному та культурно-освітньому житті коломийщини. Кирило Трильовський і січовий рух : матеріали наукової конференції, приуроченої 150-річчю від дня народження Кирила Трильовського та 100-річчя створення Легіону Українських Січових Стрільців (Коломия, 6 травня 2014 р.). Коломия : Вік, 2014. С. 16-25.

Василик І. Б. Адвокати-державники в історії України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://unba.org.ua/assets/uploads/files/Advokati_derjavniki_Lviv_29102016.pdf (дата звернення 17.07.2021).

Королько А. Кирило Трильовський – ідейний натхненник та організатор «народних спілок» на покутті (кінець XIX – початок XX ст.). Кирило Трильовський і січовий рух : мате-ріали наукової конференції «Кирило Трильовський і січовий рух» (Коломия, 6 травня 2014 р.), приуроченої 150-річчю від дня народження Кирила Трильовського та 100-річчя створення Легіону Українських Січових Стрільців. Коломия : Вік, 2014. С. 79-96.

Королько А., Марчук В. Кирило Трильовський та діяльність українського радикаль-ного політичного товариства «Народна воля» в м. Коломиї (1893-1914 рр.). Кирило Трильов-ський і січовий рух : матеріали наукової конференції «Кирило Трильовський і січовий рух» (Коломия, 6 травня 2014 р.), приуроченої 150-річчю від дня народження Кирила Трильовсь-кого та 100-річчя створення Легіону Українських Січових Стрільців. Коломия : Вік, 2014. С. 116-143.

Петрів М. Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурноосві-тні діячі кінця XIX – першої половини XX ст. Кн. 1. Київ: Вид-во «ЮСТІНІАН», 2014. 544 с.

Томчик Р. Політична діяльність Кирила Трильовського у 1890-1914 рр. Вісник Терно-пільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка «Україна-Європа-Світ». 2009. Вип. 2. С. 206-211.

Трильовський К. З мого життя. Київ-Едмонтон-Торонто. Ви-во «ТАКСОН», 1999. 278 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень