Військовий полон в умовах «гібридної війни»: філософсько-правові виміри

Автор(и)

  • О. Ю. Полтораков кандидат політичних наук, ст. дослідник старший науковий співробітник, Відділ безпекових досліджень (Міжнародний центр стратегічних досліджень) Національний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2418-0969

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.66

Ключові слова:

військовий полон, гібридна війна, соціально-правовий статус, правова культура, міжнародне право

Анотація

У сучасному світі, що переживає якнайпринциповіші суспільні трансформації, явище «(світової) гібридної війни» спричиняє значні зміни в усіх вимірах суспільного життя, зокрема у суспільно-правових відносинах. Змінюються суб’єкти й об’єкти, принципи та структури, норми й інститути, правила й прояви. Це особливо стосується колективних суб’єктів, акторів та учасників суспільних процесів на всіх рівнях – як на макро-, так і на мікрорівнях. Ці зміни передусім виявляються у розмиванні й переплетінні, урізноманітненні комбінацій їх соціальних ролей і похідних соціально-правових статусів. Окремою та доволі специфічною групою, що підпадає під ці особливості, є «військовополонені» та пов’язані з ними такі соціальні групи, такі як «заручники» та інші. Неоднозначності та переплетіння суспільно-правових статусів «військовополонених», «заручників» і т. ін. вбачається передусім наслідком складної і неоднозначної ситуації, пов’язаної з історико-генетичними аспектами таких динамічних подій, як російсько-українська війна (починаючи з періоду АТО/ООС).

Одним зі значущих суспільних наслідків є опосередкована поляризація соціальних груп, пов’язаних зі статусом «військовополонених» та «заручників». Ця поляризація представляє собою складну суміш елементів, що включає «віктимізацію» та «стигматизацію» з одного боку, і «героїзацію» та «ідеалізацію» з іншого боку. Ці соціальні групи стають об’єктом суспільної думки та медіа-інформаційного дискурсу.

У контексті філософсько-правових вимірів військового полону в умовах «гібридної війни» виникають численні питання, які потребують належно глибокого аналізу та уточнення. Відносини між військовополоненими та їх статусом, їх права та обов’язки, а також міжнародні норми, що регулюють поводження з полоненими, стають предметом уваги.

Усвідомлення та аналіз філософсько-правових аспектів військового полону в умовах «гібридної війни» є важливим завданням для суспільства та наукової спільноти. Вони допоможуть розкрити складність цієї проблеми та знайти шляхи до її вирішення, забезпечуючи захист прав і свобод військовополонених та заручників, а також зміцнення міжнародної правової системи.

Посилання

Андрианов П. Победная слава и позор плена. Одесса, 1916.

Бандурка А., Денисова Т., Трубников В. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных). Харьков; Запорожье: НУВД; ЗГУ, 2002.

Буряк О., Гіневський М., Катеруша Г. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2015. Вип. 2.

Лесков В. О. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів: автореф. дис… к. психол. н.: 19.00.09. Хмельницький, 2008.

Мацієвський Ю. Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі. Політичне життя. 2019. № 2.

Полтораков О. Ю. Військовий полон у гібридній війні: соціальна психологія та воєнна політика. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 03-04 квітня 2020 р.). К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. 2020.

Полтораков О. Ю. Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою. Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. 2015. № 100.

Полтораков О. Ю. Соціологія військового полону в сучасних воєнно-соціальних контекстах. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. 2019. № 4 (44).

Права людини в особливих правових режимах: досвід України: монографія. за заг. ред. М. В. Афанасьєвої. Одеса: «Гельветика», 2022.

Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій: навчально-методичний посібник / А. Романишин та ін. Львів: НАСВ, 2015.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. К: Port-Royal, 2001.

Сафін О. Д., Тімченко О. В., Широбоков Ю. М. До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Психологія. 2019. Вип. 2.

Світова гібридна війна: український фронт / За заг. ред. В. П. Горбуліна. Національний інститут стратегічних досліджень. К.: НІСД, 2017.

Тополь О. В. Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції. Підготовка фахівців у системі професійної освіти. 2015. № 124.

Чайковский А. С. Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные и интернированные в Украине. 1939-1953 гг.). К.: Парламентское издательство, 2005.

Adler H. Ideas Toward a Sociology of the Concentration Camp. American Journal of Sociology. Mar., 1958. Vol. 63. № 5.

Bauman Z. Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts. Cambridge, UK: Polity Press, 2003.

Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975.

Münkler H. Die neuen Kriege. Rowohlt, Reinbek, 2002.

Smith R. The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. New York, 2008.

van Creveld M. The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since Clausewitz. Free Press, 1991.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31