Юридична аргументація в судовому процесі: вітчизняний досвід та зарубіжна практика

Автор(и)

  • В. А. Орел старший викладач закладу вищої освіти, кафедра правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1474-1614

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.65

Ключові слова:

юридична аргументація, аргумент, доказ, суд, судове рішення, судова експертиза, висновок експерта, свідок-експерт

Анотація

Стаття присвячена висвітленню вітчизняного досвіду та зарубіжної практики юридичної аргументації в судовому процесі. Велика юридична енциклопедія визначає юридичну аргументацію як процес надання аргументів юридичного значення та встановлення відношень між ними, що набуває юридичної форми при узгодженні логічних правил з нормами права.

Констатовано, що юридична аргументація у судових рішеннях є обов’язковою, адже прийнятність правового прийняття рішення залежить від процедур аргументації та прагнення до досягнення істини в праві. Відтак, правосудність судових рішень визначається їх відповідністю вимогам законності, обґрунтованості та мотивованості.

Встановлено, що аргументом є твердження, що містить засновки і висновок, не всі з яких є виражені в реальних аргументах. В юридичній аргументації доказ є допоміжним інструментом аргументу. У практичному дискурсі задля досягнення критеріїв раціональності і правильності нерідко виникає необхідність застосування спеціальних знань, носіями яких є експерти. Висновки експертів, що надаються в межах призначеної судом експертизи є джерелами/засобами доказування.

Докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми. Саме тому залучені до судового процесу судові експерти повинні володіти навичками аргументації та усної комунікації, бути фаховими, авторитетними, а їхні висновки обґрунтованими та неупередженими. Тобто правила юридичного дискурсу та принципи юридичної аргументації неодмінно поширюються на судового експерта, який постає одним із суб’єктів аргументування.

З’ясовано, що вітчизняні суди не завжди з довірою відносяться до висновків, наданих експертами. Результати психофізіологічної діагностики особи із використанням поліграфа не надають переваги у доказуванні, а «беруться до уваги, поряд з іншими доказами».

Залучення експертів до судового процесу не завжди надає підстави включати надані ними висновки в доказову базу, а тим паче вважати реальними аргументами. Існує потреба у законодавчому регулюванні питання щодо можливості участі спеціаліста-поліграфолога в судовому процесі.

Окреслено практику доказування та з’ясовано роль свідків-експертів в Італії. Так, в італійському цивільному судочинстві існує два види експертів: судовий технічний експерт, призначений суддею (CTU), і експерт, призначений сторонами (CTP). Експерт не повинен мати жодних інтересів, пов’язаних із провадженням. Призначений експерт зобов’язаний погодитися на власне призначення і може відхилити його лише з обґрунтованих причин, які оцінює суддя.

Посилання

Handbook for Judicial Officers. Judicial Commission of New South Wales: веб-сайт: URL: https://www.judcom.nsw.gov.au/publications/benchbks/judicial_officers/index.html (дата звернення: 01.06.2023 р.).

Dworkin R. Law’s Empire. Fontana, London, 1986. 484 р. URL: https://www.filosoficas.unam.mx/~cruzparc/empire.pdf.

Wacks, Raymond. Philosophy of law. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2006. 127 p.

Велика українська юридична енциклопедія : Т. 2 : Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Право, 2017. 1128 с.

Рабінович П. М., Дудаш Т. І. Аргументи у правовій аргументації: деякі загальнотеоретичні аспекти. Вісник Національної академії правових наук України. 2022. Т. 29. № 3. С. 47–68. DOI: 10.31359/1993-0909-2022-29-3-47.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

Walton D. N. Legal argumentation and evidence. Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2002. 368 р.

Дудаш Т. Інструменти правового аргументування й правової аргументації: загальнотеоретична характеристика. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. 2021. Вип. 73. С. 3–13. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.003.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text.

Юридична аргументація. Логічні дослідження: колектив. моногр. [Б. м.]: Вид. Іванченко І. С., 2012. 210 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1493/1/Jr_Argum_2012.pdf.

Ясинок М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб. Право України. 2010. N 3. С. 146–152.

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с.

Кабанець О. Використання комп’ютерного поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні через призму судової практики (28.04.2023). Вища школа адвокатури НААУ: веб- сайт. URL: https://www.hsa.org.ua/blog/vikoristannia-kompiuternogo-poligrafa-detektora-brexni-u-kriminalnomu-provadzenni-cerez-prizmu-sudovoyi-praktiki (дата звернення: 01.06.2023 р.).

Codice Civile 2023. Testo del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge n. 41/2023. Altalex: веб-сайт. URL: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile (дата звернення: 01.07.2023 р.).

The rules of evidence in Italy: an overview on the role of expert witnesses under Italian Law (14.06.2023). Giambrone: веб-сайт. URL: https://www.giambronelaw.com/site/news-articles-press/library/articles/expert-witness-under-Italian-Law (дата звернення: 01.07.2023 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31