Актуалізація слова у міждисциплінарному дискурсі теорії та філософії права

Автор(и)

  • О. В. Горбань кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри правознавства вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0009-0007-2451-7089

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.64

Ключові слова:

лінгвістика, герменевтика, юридична лінгвістика, комунікація

Анотація

Актуалізується проблема недостатньої мовної підготовки здобувачів, а відтак і випускників вищої юридичної освіти України. Їм не пропонуються до вивчення методологічно значущі для правознавства науки, зокрема семантика, юридична лінгвістика, герменевтика. Звідси – прогалини у програмних результатах навчання, а від них – помилки у правотворчості, у правових оцінках, у поясненнях правових явищ і процесів. Неувага до первинного значення слова зумовлена недоліком чинного Стандарту бакалаврського рівня вищої юридичної освіти України: відсутністю у переліку програмних результатів навчання необхідності знати та розуміти особливості правотворчості. Її мовна досконалість визначає якість реалізації та застосування права.

Аналіз власного викладацького досвіду авторки та результатів досліджень окремих аспектів проблеми науковцями Т. І. Дудаш, С. І. Максимов, А. С. Токарська та ін. виявив актуальну потребу унормування суперечливої ситуації в юридичній термінології України, де хаотично поєднуються україномовні та іншомовні терміни різного смислового наповнення. Зокрема слід враховувати суттєві відмінності в правоназиванні й праворозумінні між континентально-європейською та англо-американською правовими системами з орієнтацією на першу як близьку до правових традицій України. Важливим є досвід збереження у юридичній лінгвістиці провідних держав ЄС – ФРН і Франції – особливих національних традицій правоназивання і праворозуміння. Володіння словом також актуальне для реалізації комунікативної функції права. Для якісної підготовки правників України необхідно підвищити їх професійну мовну культуру. Зокрема доповнити Стандарт окремим програмним результатом навчання: «необхідність знати та розуміти особливості правотворчості». До навчальних планів зі спеціальності «Право» на першому курсі увести інтегровану дисципліну «Теорія та філософія права» з паралельним викладанням курсу «Допоміжні правничі дисципліни». Укласти енциклопедичний словник української правничої мови, надати йому юридичної сили у навчанні та практиці правотворчих і правозастосовних органів. Орієнтуватися на континентально-європейське право, зберігаючи унікальність української мови права від надмірних іншомовних запозичень.

Посилання

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право. Затверджено та введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 644.

Логос / Д. П. Кирик, М. М. Кисельов. Енциклопедія Сучасної України / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/article-56156 (Дата звернення: 13.02.2023).

Осипов П. І. Спочатку / споконвіку було слово? Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 27. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. С. 244–246. URL: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/1260/1105/2216 (Дата звернення: 13.02.2023).

Рабінович П. М. Основи теорії та філософії права: навч. посібник. Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2021. 256 с.

Максимов С. И. Сравнительное право и юридическая лингвистика: перспектива взаимодействия. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого, М. М. Цимбалюка, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 620 с. С. 96–98. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/984/1/komp_chyt2012.pdf (Дата звернення: 01.02.2023).

Дудаш Т. І. До питання про етимологію праворозуміння. Проблеми філософії права. 2003. Том 1. С. 163–166. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8674/37-Dudash.pdf?sequence=1 (Дата звернення: 17.02.2023).

Токарська А. С. Комунікативна природа права і правової комунікації. Філософські та методологічні проблеми права. 2011. № 1. С. 32–39. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/ Fmpp_2011_1_5.pdf (Дата звернення: 01.02.2023).

Василенко А. В. Культура українського фахового спілкування: соціопсихолінгвістичний аспект. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917 – 2017). Харків. 2017. С. 71–72. URL: https://univd.edu.ua/science-issue/issue/2646 (Дата звернення: 19.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31