Поняття міжнародно-правового статусу особи в сучасній правовій думці: історіографія проблеми

Автор(и)

  • Т. В. Псьота аспірантка кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0009-0003-6416-4098

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.60

Ключові слова:

міжнародна правосуб’єктність, права та свободи людини, правовий статус індивіда, статус особи в міжнародному праві, сучасна історіографія

Анотація

Стаття присвячена визначенню змісту та особливостей категорії міжнародно-правового статусу особи у сучасній вітчизняній та зарубіжній історіографії (кінець ХХ – початок ХХІ століття). У роботі наведено аналіз наукових поглядів українських та іноземних вчених на зміст поняття правового статусу індивіда як фундаментальної категорії права. Розглянуто наукові позиції правників щодо структурних елементів системи правового статусу особи. Виокремлено питання співвідношення понять правового статусу особи та її правового становища у сучасній юридичній думці. Підкреслено наявність розходжень в розумінні змісту категорії міжнародно-правового статусу особи в історіографії досліджуваної проблематики кінця ХХ – початку ХХІ століття. Викладено особливості розгляду вітчизняними та зарубіжними вченими поняття міжнародно-правового статусу індивідів в розрізі дебатів про правосуб’єктність фізичних осіб у міжнародному праві. Вказано на можливість існування категорії міжнародно-правового статусу особи без необхідності визнання за індивідом міжнародної правосуб’єктності. Наголошено на особливості поняття правового статусу індивіда в міжнародному праві як такого, що формується в результаті прийняття міжнародно-правових норм стосовно становища фізичних осіб. Виявлено наявність сукупності наукових поглядів стосовно міжнародно-правового статусу індивіда як системи прав та свобод, обов’язків, відповідальності особи, закріплених на міжнародному рівні. У статті зазначається, що даному широкому розумінню категорії міжнародно-правового статусу особи не приділено достатньої уваги в сучасній вітчизняній та зарубіжній історіографії з досліджуваної проблематики. Підкреслено невизначеність переліку структурних елементів категорії міжнародно-правового статусу особи. Насамкінець, установлено єдність наукових позицій вчених-правників щодо визнаних міжнародним співтовариством прав та свобод людини як основного структурного елемента комплексної системи міжнародно-правового статусу особи.

Посилання

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навчальний посібник. 9-е вид., зі змінами. Київ; Львів: Край, 2007. 188 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Кушніренко О. Г. Права і свободи людини та громадянина: навч. посібник. Xарків: Факт, 2001. 437 с.

Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. Москва: Норма, 2008. 448 с.

Лукашева Е. А. Правовой статус: понятие и структура. Общая теория прав человека. Москва: Норма–Инфра-М, 1996. 520 с.

Rainbolt George W. The Concept of Rights. Law and Philosophy Library. Dordrecht: Springer, 2006. 258 p.

Balkin J. M. The Constitution of Status. The Yale Law Journal. Symposium: Group Conflict and the Constitution: Race, Sexuality, and Religion. 1997. Vol. 106, No. 8. P. 2313–2374.

Bertrand-Mirkovic A. La notion de personne: Étude visant à clarifier le statut juridique de l’enfant à naître. Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003. 472 p.

Campagna N. Person. Konzepte. Handbuch Rechtsphilosophie / ed. Eric Hilgendorf, Jan C. Joerden. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2017. S. 373–378.

Мицик В. В. Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи. Альманах міжнародного права. 2010. Вип. 2. С. 25–36.

Ковлер А. И. Индивид как субъект международного права (возвращение к дискуссии). Право Украины. 2013. № 2. С. 21–44.

Права людини у міжнародному праві: підручник / Бакумов О. С., Варунц Л. Д., Войціховський А. В., Гудзь Т. І. та ін.; ред. А. В. Войціховського. Харків: ООО «Планета-Принт», 2021. 404 с.

Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. Москва: Издательская группа Инфра-М, 1997. 570 с.

Тарасов О. В. Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 40 c.

Тарасов О. В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: монографія / за ред. М. В. Буроменського. Харків: Право, 2014. 512 c.

Лихачёв М. А. Статус личности как воплощение взаимодействия международно-правового и внутригосударственного регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Уральская гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2011. 28 с.

Лихачёв М. А. Личность в международном праве. Гуманитарная дипломатия: личность, социум и мир: сборник материалов всероссийской молодежной научной конференции (Екатеринбург, 20–21 апреля 2018 г.). Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. С. 8–12.

Portmann R. Legal Personality in International Law. Cambridge Studies in International and Comparative Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 333 p.

Peters A. Jenseits der Menschenrechte: Die Rechtsstellung des Individuums im Völkerrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. 535 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31